Regulamin szczegółowy usług webowych

Szybki dostęp

I. Zasady ogólne

1. Regulamin stanowi prawo dotyczące realizacji Usług Webowych dla podmiotu akceptującego niniejszy Regulamin, reguluje zasady współpracy miedzy stroną zamawiającą – dalej zwaną Zamawiającym, a stroną realizującą: WIRTUALE.PL S.A. dalej zwaną Wykonawcą.
2. Zamawiający decyduje się na wykonanie przez Wykonawcę jednej lub więcej usług webowych z wymienionych:
II. Pakiet MAX OPTIMAL
III. Pakiet MAX Woo
IV. Strona www MINI
V. Strona www OPTIMAL
VI. e-SKLEP Woo
VII. Dodatki OPTIMAL
VIII. Dodatki e-SKLEP Woo
IX. Przygotowanie materiałów do strony Optimal
X. Przygotowanie materiałów do strony Mini
XI. Przygotowanie materiałów do e-sklepu Woo
XII. Strona Wizytówka
3. Zasady realizacji oraz obowiązki stron określa niniejszy Regulamin, podzielony na poszczególne rodzaje usług 
webowych.
4. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych regulaminów uti.pl dostępnych na stronie internetowej www.uti.pl, w szczególności “Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”, a Zamawiający, dokonując opłaty za usługę akceptuje regulaminy uti.pl dostępne na stronie internetowej www.uti.pl.
5. Zamawiający, z chwilą wpłaty wynagrodzenia i/lub zawarcia umowy (przesłania Zamówienia) akceptuje niniejszy Regulamin.
6. Wpłacona przed realizacją zamówienia część wynagrodzenia stanowi zadatek na poczet realizacji usługi.
7. Zamawiający ma obowiązek przesłać do Wykonawcy podpisane Zamówienie pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 7 dni od opłaty zadatku.
8. Jeśli Zamawiający nie dopełni zapisów niniejszego Regulaminu, w  skutek czego  nie dojdzie do realizacji usługi, Wykonawca ma prawo zatrzymać zadatek.
9. Zamawiający ma prawo odstąpić od Zamówienia lub je wypowiedzieć w każdej chwili, płacąc 100% umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zapłata wynagrodzenia już nastąpiła, Wykonawca ma prawo je zatrzymać bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Jeżeli do chwili odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego nie uiszczono całego wynagrodzenia, Zamawiający uiści brakującą część w ciągu 7 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
10. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku niewykonywania przez Zamawiającego jego obowiązków na każdym na etapie umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca ma prawo zatrzymać 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za realizację usługi webowej (zadatku). Jeżeli zadatek nie obejmuje całego wynagrodzenia, a wypowiedzenie nastąpiło po przekazaniu materiałów i Karty produkcji projektu i przystąpieniu do realizacji Zamówienia przez Wykonawcę,  Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia brakującej części wynagrodzenia w ciągu 7 dni od wypowiedzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania informacji o zakończeniu realizacji Usług Webowych do zgłoszenia uwag odnośnie ich funkcjonalności. Brak zgłoszenia reklamacji w tym terminie uznaje się za potwierdzenie prawidłowości wykonania umowy przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości funkcjonowania Usług webowych, będące wynikiem ingerencji Zamawiającego.
12. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana uti.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny uti.pl lub adres e-mail cok@uti.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta uti.pl
b. rodzaj usługi, której dotyczy
c. zarzuty Klienta
d. okoliczności uzasadniające reklamację
e. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia
13. Reklamacje składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłaszający dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji, jednakże nie później niż 30 dni od dnia w którym zdarzenie to nastąpiło.
14. UTI.PL obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz uti.pl przez podmioty, za które uti.pl nie ponosi odpowiedzialności, uti.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, termin rozpatrzenia liczony jest w terminie 21 dni od momentu powzięcia wszystkich informacji wyjaśniających. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

II. Pakiet MAX OPTIMAL

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi zawarte w Pakiecie MAX OPTIMAL zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, zaczynając od 31 dnia od daty Zamówienia – brak realizacji poszczególnych usług z Pakietu MAX OPTIMAL nie wpływa na wydłużenie okresu usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego na etapie przygotowania do realizacji usługi. Czas 1 godziny poświęcony przez Wykonawcę obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym oraz korespondencję mailową. Doradztwo obejmuje pomoc w uzupełnieniu karty produkcji projektu między innymi: dobór szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www OPTIMAL zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w szczególności  pkt. V Regulaminu, dotyczący zasad realizacji strony www OPTIMAL.
 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi dodatkowe w zakresie opisanym w Zamówieniu, zgodnie z regulaminem dotyczącym usług dodatkowych, które Pakiet MAX OPTIMAL obejmuje. Zasady dotyczące usług dodatkowych znajdują się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Pozycjonowanie OPTIMAL przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie szczegółowym usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL. Wartość usługi w ramach Pakietu MAX OPTIMAL wynosi 1 zł netto.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Cyber Pakiet Opieki WordPress przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie https://uti.pl/regulaminy/regulamin-uslug-opieki-webowej/ dotyczącymi zasad realizacji usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress. Wartość usługi w ramach Pakietu MAX OPTIMAL wynosi 1 zł netto.
 7. Wykonawca zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia usług dodatkowych z Pakietu MAX OPTIMAL w przypadku automatycznego zakończenia realizacji projektu strony www OPTIMAL z powodu niedopełnienia warunków niniejszego regulaminu przez Zamawiającego

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 3. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. V Regulaminu, dotyczący zasad realizacji strony www OPTIMAL.
 4. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu dotyczące usług dodatkowych zawartych w Pakiecie MAX OPTIMAL, znajdujące się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu szczegółowego usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL.
 6. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności Regulamin Opieki Webowej https://uti.pl/regulaminy/regulamin-uslug-opieki-webowej/ dotyczący zasad realizacji usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress.
III. Pakiet MAX Woo

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi zawarte w Pakiecie MAX Woo zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, zaczynając od 31 dnia od daty Zamówienia – brak realizacji poszczególnych usług z Pakietu MAX Woo nie wpływa na wydłużenie okresu usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego na etapie przygotowania do realizacji usługi. Czas 1 godziny poświęcony przez Wykonawcę obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym oraz korespondencję mailową. Doradztwo obejmuje pomoc w uzupełnieniu karty produkcji projektu między innymi: dobór szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Woo zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności  pkt. VI Regulaminu, dotyczący zasad realizacji e-SKLEP Woo.
 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi dodatkowe w zakresie opisanym w Zamówieniu, zgodnie z regulaminem dotyczącym usług dodatkowych, które Pakiet MAX Woo obejmuje. Zasady dotyczące usług dodatkowych znajdują się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Pozycjonowanie OPTIMAL przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie szczegółowym usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL. Wartość usługi w ramach Pakietu MAX Woo wynosi 1 zł netto.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Cyber Pakiet Opieki WordPress przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie https://uti.pl/regulaminy/regulamin-uslug-opieki-webowej/ dotyczącymi zasad realizacji usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress. Wartość usługi w ramach Pakietu MAX Woo wynosi 1 zł netto.
 7. Wykonawca zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia usług dodatkowych z Pakietu MAX Woo w przypadku automatycznego zakończenia realizacji projektu e-SKLEP Woo z powodu niedopełnienia warunków niniejszego regulaminu przez Zamawiającego.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 3. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. VI Regulaminu, dotyczący zasad realizacji e-SKLEP Woo.
 4. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu dotyczące usług dodatkowych zawartych w Pakiecie MAX Woo, znajdujące się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu szczegółowego usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL.
 6. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności Regulamin Opieki Webowej https://uti.pl/regulaminy/regulamin-uslug-opieki-webowej/ dotyczący zasad realizacji usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress.
IV. Strona www MINI

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www MINI w ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do strony www oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www MINI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zrealizuje stronę www MINI w oparciu o nowoczesny kreator Elementor PRO zintegrowany z CMS WordPress.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania CMS WordPress w wersji minimum 6.1 na hostingu (serwerze) wykupionym przez Zamawiającego u Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować stronę www MINI na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www MINI zgodnie z wybraną przez Zamawiającego kolorystyką w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www w oparciu o czcionki zgodne z wybranym wzorem-szablonem (zdefiniowane w szablonie).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www MINI do 5 zakładek (strona główna, o firmie, oferta, kontakt oraz jedna dodatkowa zakładka wybrana i nazwana przez Zamawiającego).
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www MINI do 10 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www MINI do każdej z 5 zakładek do 3000 znaków.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronę www MINI logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronę www MINI 1 zdjęcia głównego – przewodniego, przesłanego przez Zamawiającego. Zdjęcie będzie dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć. Dostarczone przez Zamawiającego musi mieć szerokość minimum 1920 pikseli, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony lub zdjęć rozciągnięte i zniekształcone).
 13. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www MINI prostego formularza kontaktowego, zawierającego 2-4 pól.  Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www MINI mapy Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 15. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 16. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do strony www MINI na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem strony, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowej strony www MINI na serwerach Wykonawcy. Warunkiem wdrożenia przez Wykonawcę strony www MINI jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia strony oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanej strony www na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowaną stronę ze swoich serwerów.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji Strony www MINI oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowana strona www MINI, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty realizacji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę strona www MINI bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę szablonów graficznych w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową.
 9. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 10. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej we wzorze-szablonie, który wybrał.
 11. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęcia głównego w formatach: png, .jpg, .jpeg, pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego zdjęcia głównego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 16. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na stronie www MINI, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 17. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 18. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanej strony www MINI, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej strony www MINI. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować stronę www MINI jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 19. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanej strony www i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.
 20. Po przesłaniu przez Wykonawcę drogą mailową informacji o wprowadzeniu jednorazowych uwag/poprawek, Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 5 dni roboczych, przekazać zgodę na umieszczenie zrealizowanej strony www Mini pod domeną Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia i opłacenia usługi hostingu u Wykonawcy, na warunkach określonych cennikiem Wykonawcy oraz do potwierdzenia możliwości wdrożenia strony www MINI. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie strony www po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
V. Strona www OPTIMAL

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www OPTIMAL w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do strony www oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www OPTIMAL zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zrealizuje stronę www OPTIMAL w oparciu o nowoczesny kreator Elementor PRO zintegrowany z CMS WordPress.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego na etapie przygotowania do realizacji usługi. Czas 1 godziny poświęcony przez Wykonawcę obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym oraz korespondencję mailową. Doradztwo obejmuje pomoc w uzupełnieniu karty produkcji projektu między innymi: dobór szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania CMS WordPress w wersji minimum 6.1 na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego, na którym minimalna wersja PHP to 8.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje CMS na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Dane dostępowe do panelu administracyjnego Wykonawca przekazuje po wdrożeniu strony www na serwer Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązuje się przygotować jedną indywidualną wersję strony www OPTIMAL na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www OPTIMAL zgodnie z wybraną przez Zamawiającego kolorystyką w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www w oparciu o czcionki wybrane i wskazane przez Zamawiającego, pod warunkiem, że znajdują się one pod adresem https://fonts.google.com.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www OPTIMAL do 9 zakładek. Jest to maksymalna ilość zakładek, którą Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do tych zakładek. Większa liczba zakładek, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www OPTIMAL do 25 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich zdjęć oprócz plików graficznych do slidera, który jest liczony osobno – w zależności od wybranej usługi. Jest to maksymalna ilość zdjęć lub pików graficznych, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub plików graficznych, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 11. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www OPTIMAL do każdej z 9 zakładek do 3000 znaków. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość tekstów, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba tekstów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przepisywać tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie www OPTIMAL logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 13. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na stronie www OPTIMAL slider ze zmieniającymi się zdjęciami. Zdjęcia te będą dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć. Te dostarczone przez Zamawiającego muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony lub zdjęć rozciągnięte i zniekształcone).
 14. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www OPTIMAL prostego formularza kontaktowego, zawierającego do 6 pól do wyboru z zaproponowanych przez Wykonawcę. Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www OPTIMAL mapę Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 16. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 17. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do strony www OPTIMAL na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem strony, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowej strony www OPTIMAL na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego. Warunkiem wdrożenia przez Wykonawcę strony www OPTIMAL na określony hosting jest dostarczenie przez Zamawiającego odpowiednich danych dostępowych, do: serwera FTP oraz do bazy danych MySQL. Serwer musi spełniać wymogi WordPress, minimalna wersja PHP to 8.0, wolna przestrzeń dyskowa przynajmniej 1GB oraz baza danych minimum MySQL 5.7 lub MariaDB 10.5. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego, lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje wdroży i uruchomi stronę www OPTIMAL na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Warunkiem wdrożenia przez Wykonawcę strony www OPTIMAL jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia strony oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanej strony www na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowaną stronę ze swoich serwerów.
 19. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki (All in One Security) monitorującej ataki hakerskie na stronę www OPTIMAL.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji Strony www OPTIMAL oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowana strona www OPTIMAL, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę strona www OPTIMAL bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 8. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera).
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów-szablonów graficznych lub wskazać swój przykład istniejącej już strony www w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca może dokonać niezbędnych zmian we wskazanym wyglądzie wzoru-szablonu.
 10. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 11. Zamawiający nie może zmieniać czcionki (fontu) znajdującego się bezpośrednio w plikach graficznych.
 12. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć i plików graficznych po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.”
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 16. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć do slidera w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Dostarczone zdjęcia muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli. W innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (gdy zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony www OPTIMAL lub jest rozciągnięte, czy zniekształcone). Zdjęcia mogą być dostarczone z zasobów własnych Zamawiającego lub Banku zdjęć. Zamawiający, który nie ma wykupionego banku zdjęć może wybrać jedno zdjęcie ze standardowego banku do nagłówka strony. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 17. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na stronie www OPTIMAL, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 18. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 19. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanej strony www OPTIMAL, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej strony www OPTIMAL. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować stronę www OPTIMAL jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 20. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanej strony www i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.
 21. Po przesłaniu przez Wykonawcę drogą mailową informacji o wprowadzeniu jednorazowych uwag/poprawek, Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 5 dni roboczych, przekazać zgodę na umieszczenie zrealizowanej strony www Optimal pod domeną Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera) lub też jeśli serwer wskazany przez Zamawiającego nie spełnia wymaganych parametrów CMS WordPress oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie strony www po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
VI. e-SKLEP Woo

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Woo w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do e-SKLEP oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Woo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zrealizuje e-SKLEP Woo w oparciu o nowoczesny kreator Elementor PRO zintegrowany z CMS WordPress oraz moduł WooCommerce
 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego na etapie przygotowania do realizacji usługi. Czas 1 godziny poświęcony przez Wykonawcę obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym oraz korespondencję mailową. Doradztwo obejmuje pomoc w uzupełnieniu karty produkcji projektu między innymi: dobór szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania CMS WordPress w wersji minimum 6.1 na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego, na którym minimalna wersja PHP to 8.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje CMS na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Dane dostępowe do panelu administracyjnego Wykonawca przekazuje po wdrożeniu strony www na serwer Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki WooCommerce w wersji minimum 7.2.
 7. Wykonawca zobowiązuje się przygotować e-SKLEP Woo, na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Woo zgodnie z kolorystyką wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Woo w oparciu o czcionki zgodne z wybranym wzorem-szablonem (zdefiniowane w szablonie).
 10. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 5 zakładek. Jest to maksymalna ilość zakładek, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy we wskazanym czasie materiały do tych zakładek. Większa liczba zakładek, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 10 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich zdjęć oprócz plików graficznych do slidera, który jest liczony osobno – w zależności od wybranej usługi. Jest to maksymalna ilość zdjęć lub plików graficznych, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub plików graficznych, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Woo do każdej z 5 zakładek do 3000 znaków. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość tekstów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba tekstów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przepisywać tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 13. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 5 kategorii lub podkategorii sklepu. Jest to maksymalna ilość, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie informacje jakie to mają być kategorie/podkategorie. Większa liczba kategorii i podkategorii lub dostarczenie informacji o nich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 5 produktów wraz z opisem (po jednym do każdej kategorii/podkategorii). 1 produkt obejmuje opis oraz 4 zdjęcia. Jest to maksymalna ilość produktów, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do produktów. Większa liczba produktów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na e-SKLEP Woo logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na e-SKLEP Woo 1 zdjęcia głównego – przewodniego, przesłanego przez Zamawiającego. Zdjęcie będzie dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Woo prostego formularza kontaktowego, zawierającego 2-4 pola.  Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Woo mapę Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 19. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 20. Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEPU Woo w zakresie: forma płatności (przelew tradycyjny, za pobraniem), darmowa wysyłka powyżej określonej kwoty, możliwość zamówienia produktów o statusie “oczekiwanie na dostawę”, rejestracja kont użytkowników za pomocą wordpress, płatność przy odbiorze, menager zamówienia, zapamiętywanie koszyka, powiadomienia e-mail o zamówieniach, wyszczególnianie produktów na stronie  głównej, liczba kategorii, powiększanie zdjęć produktów, standardowa wyszukiwarka, zwrot towaru i korekta, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi zawartymi w Karcie produkcji projektu. Wszelkie zmiany konfiguracji wykraczające poza wytyczne określone w Karcie produkcji projektu wymagają zamówienia przez Zamawiającego dodatkowych usług zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 21. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do e-SKLEP Woo na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem e-sklepu, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 22. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowego e-SKLEP Woo na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Woo na określony hosting jest dostarczenie przez Zamawiającego odpowiednich danych dostępowych, do: serwera FTP oraz do bazy danych MySQL. Serwer musi spełniać wymogi WordPress oraz WooCommerce, a minimalna wersja PHP to 8.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego, lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje wdroży i uruchomi e-SKLEP Woo na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Woo jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia sklepu oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanego sklepu na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowany sklep ze swoich serwerów.
 23. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki (All in One Security) monitorującej ataki hakerskie na e-SKLEP Woo.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji e-SKLEP Woo oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowany e-SKLEP Woo, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę e-SKLEP Woo bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 8. Zamawiający zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji zamówienia do dostarczenia dostępu do hostingu(serwera), na którym utrzymywany ma być e-SKLEP Woo w celu weryfikacji zgodności oprogramowania. W przypadku braku zgodności oprogramowania Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera). Zamawiający został poinformowany o zakresie konfiguracji oprogramowania WooCommerce. Konfiguracja wykraczająca poza zakres usługi e-SKLEP Woo jest możliwa za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów-szablonów graficznych w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca może dokonać niezbędnych zmian we wskazanym wyglądzie wzoru-szablonu.
 10. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 11. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej we wzorze-szablonie, który wybrał.
 12. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć i plików graficznych po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.”
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji jakie 5 kategorii/podkategorii ma być wstawione na e-SKLEP Woo. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości kategorii i podkategorii po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 16. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji o maksymalnie 5 produktach oraz zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości produktów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 17. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd.. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. “
 18. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęcia głównego w formatach: png, .jpg, .jpeg, pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego zdjęcia głównego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 19. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na e-SKLEP Woo, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 20. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 21. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w Karcie produkcji projektu wytycznych do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEP Woo. W przypadku zmian konfiguracji lub nie przekazaniu wytycznych w Karcie produkcji projektu Zamawiający akceptuje, że czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnej konfiguracji funkcjonalności.
 22. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanego e-SKLEP Woo, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanego e-SKLEP Woo. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować e-SKLEP Woo jako w pełni zrealizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.
 23. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanego e-SKLEP Woo i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.”
 24. Po przesłaniu przez Wykonawcę drogą mailową informacji o wprowadzeniu jednorazowych uwag/poprawek, Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 5 dni roboczych, przekazać zgodę na umieszczenie zrealizowanej strony e-SKLEP Woo pod domeną Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera) lub też jeśli serwer wskazany przez Zamawiającego nie spełnia wymogów CMS WordPress i WooCommerce. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niezbędne wymagania WooCommerce są następujące: Serwer na systemie Unix, Linux lub Windows; Apache w wersji minimum 2.2; PHP w wersji minimum 8.0 (zalecane 8.0); MySQL w wersji minimum 5.7; wymagane zainstalowane rozszerzenia PHP: Curl, SOAP;  zalecana przestrzeń na pliki sklepu: 20 GB; minimalna przestrzeń na bazę danych: 200 MB. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie sklepu po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
VII. e-SKLEP Presta

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Presta w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do e-SKLEP oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Presta zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.”
 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego na etapie przygotowania do realizacji usługi. Czas 1 godziny poświęcony przez Wykonawcę obejmuje jednorazowy kontakt telefoniczny z Zamawiającym oraz korespondencję mailową. Doradztwo obejmuje pomoc w uzupełnieniu karty produkcji projektu między innymi: dobór szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji oprogramowania CMS Prestashop w wersji 1.7. na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego, na którym minimalna wersja PHP to 8.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje CMS na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Dane dostępowe do panelu administracyjnego Wykonawca przekazuje po wdrożeniu strony www na serwer Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować e-SKLEP Presta, na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Presta zgodnie z kolorystyką wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Presta w oparciu o czcionki zgodne z wybranym wzorem-szablonem (zdefiniowane w szablonie).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 5 zakładek. Jest to maksymalna ilość zakładek, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do tych zakładek. Większa liczba zakładek, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 10 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich zdjęć oprócz plików graficznych do slidera, który jest liczony osobno – w zależności od wybranej usługi. Jest to maksymalna ilość zdjęć lub plików graficznych, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub plików graficznych, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Presta do każdej z 5 zakładek do 3000 znaków. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość tekstów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba tekstów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przepisywać tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 5 kategorii lub podkategorii sklepu. Jest to maksymalna ilość, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie informacje jakie to mają być kategorie/podkategorie. Większa liczba kategorii i podkategorii lub dostarczenie informacji o nich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 5 produktów wraz z opisem (po jednym do każdej kategorii/podkategorii). 1 produkt obejmuje opis oraz 4 zdjęcia. Jest to maksymalna ilość produktów, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do produktów. Większa liczba produktów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 13. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na e-SKLEP Presta logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 14. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na e-SKLEP Presta slider ze zmieniającymi się zdjęciami. Zdjęcia te będą dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć Te dostarczone przez Zamawiającego muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony lub zdjęć rozciągnięte i zniekształcone).
 15. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Presta prostego formularza kontaktowego, zawierającego 2-4 pola.  Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Presta mapę Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 17. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEPU Presta w zakresie: forma płatności (przelew tradycyjny, za pobraniem), darmowa wysyłka powyżej określonej kwoty, możliwość zamówienia produktów o statusie “oczekiwanie na dostawę”, rejestracja kont użytkowników, płatność przy odbiorze, menager zamówienia, zapamiętywanie koszyka, powiadomienia e-mail o zamówieniach, wyszczególnianie produktów na stronie  głównej, liczba kategorii, powiększanie zdjęć produktów, standardowa wyszukiwarka, zwrot towaru i korekta, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi zawartymi w Karcie produkcji projektu. Wszelkie zmiany konfiguracji wykraczające poza wytyczne określone w Karcie produkcji projektu wymagają zamówienia przez Zamawiającego dodatkowych usług zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 19. Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji funkcji “newsletter”  w oprogramowaniu Prestashop.
 20. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do e-SKLEP Presta na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem e-sklepu, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 21. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowego e-SKLEP Presta na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Presta na określony hosting jest dostarczenie przez Zamawiającego odpowiednich danych dostępowych, do: serwera FTP oraz do bazy danych MySQL (phpMyAdmin). Serwer musi spełniać wymogi Prestashop, a minimalna wersja PHP to 8.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego, lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje wdroży i uruchomi e-SKLEP Presta na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Presta jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia sklepu oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanego sklepu na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowany sklep ze swoich serwerów lub naliczyć dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem Wykonawcy za przechowywanie sklepu.
 22. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki (WordFance) monitorującej ataki hakerskie na e-SKLEP Presta.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji e-SKLEP Presta oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowany e-SKLEP Presta, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę e-SKLEP Woo bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 8. Zamawiający zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji zamówienia do dostarczenia dostępu do hostingu(serwera), na którym utrzymywany ma być e-SKLEP Presta w celu weryfikacji zgodności oprogramowania. W przypadku braku zgodności oprogramowania Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera). Zamawiający został poinformowany o zakresie konfiguracji oprogramowania Prestashop. Konfiguracja wykraczająca poza zakres usługi e-SKLEP Presta jest możliwa za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów-szablonów graficznych w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca może dokonać niezbędnych zmian we wskazanym wyglądzie wzoru-szablonu.
 10. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 11. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej we wzorze-szablonie, który wybrał.
 12. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć i plików graficznych.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów.
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji jakie 5 kategorii/podkategorii ma być wstawione na e-SKLEP Presta. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości kategorii i podkategorii.
 16. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji o maksymalnie 5 produktach oraz zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości produktów.
 17. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd.. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 18. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć do slidera w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Dostarczone zdjęcia muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli. W innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (gdy zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do e-SKLEPU lub jest rozciągnięte, czy zniekształcone). Zdjęcia mogą być dostarczone z zasobów własnych Zamawiającego lub Banku zdjęć. Zamawiający, który nie ma wykupionego banku zdjęć może wybrać jedno zdjęcie ze standardowego banku do nagłówka strony. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 19. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na e-SKLEP Presta, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 20. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia, a  w razie potrzeby do zakupienia wtyczki.
 21. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w Karcie produkcji projektu wytycznych do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEP Presta. W przypadku zmian konfiguracji lub nie przekazaniu wytycznych w Karcie produkcji projektu Zamawiający akceptuje, że czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnej konfiguracji funkcjonalności.
 22. Zamawiający został poinformowany, że funkcja “newsletter” w oprogramowaniu Prestashop  nie posiada możliwości wysyłki mailingu, ma możliwość jedynie gromadzenia adresów e-mail.
 23. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanego e-SKLEP Presta, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanego -e-SKLEP Presta. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować e-SKLEP Presta jako w pełni zrealizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.
 24. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanego e-SKLEP Presta i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.”
 25. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera) lub też jeśli serwer wskazany przez Zamawiającego nie spełnia wymogów Prestashop. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niezbędne wymagania Prestashop są następujące: Serwer na systemie Unix, Linux lub Windows; Apache w wersji minimum 2.2; PHP w wersji minimum 8.0 (zalecane 8.0); MySQL w wersji minimum 5.7; wymagane zainstalowane rozszerzenia PHP: Curl, SOAP, DOM, fileinfo, GD, Intl, Zip;  zalecana przestrzeń na pliki sklepu: 20 GB; minimalna przestrzeń na bazę danych: 200 MB. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie sklepu po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
VII. Dodatki OPTIMAL

1. Zasady ogólne

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować DODATKI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów lub daty dostarczenia wszystkich materiałów oraz daty akceptacji Karty realizacji projektu (dodatki realizowane wraz z usługą budowy strony www), za wyjątkiem niestandardowych rozwiązań, na które czas realizacji będzie ustalony z Zamawiającym indywidualnie. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji DODATKÓW, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji DODATKÓW oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia (dodatki realizowane wraz z usługą budowy strony www).
W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę (dodatki realizowane wraz z usługą budowy strony www)
Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6 (dodatki realizowane wraz z usługą budowy strony www)
Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę DODATKÓW, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę (dodatki realizowane wraz z usługą budowy strony www). 

 

2. Skalowanie treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www OPTIMAL, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstu na każdej zakładce. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach.Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia nazw zakładek, zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.  Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć lub plików graficznych w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.”

 

3. Skalowanie zdjęć

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www OPTIMAL, dodatkowo do zakresu podstawowego do 25 zdjęć. Jest to maksymalna ilość dodatkowych zdjęć, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.

 

4. Wersja językowa

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i uruchomienia 1 kolejnej wersji językowej strony www OPTIMAL. W ramach usługi Wykonawca wstawi do wersji językowej maksymalnie do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstów na każdej zakładce. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści w wersji językowej na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku tłumaczyć teksty, dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych treści przetłumaczonych lub też zamówienia i opłacenia do Wykonawcy usługi tłumaczenia tekstów.

 

5. Moduł katalogu

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki do budowy modułu katalogu oraz do wykonania za pomocą zainstalowanego oprogramowania szablonu katalogu produktów na stronie Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku zamieszczania treści w katalogu, dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywania tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

6. Wyszukiwarka

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji oraz konfiguracji na stronie www Zamawiającego wtyczki wyszukiwarki treści Ajax Search https://oceanwp.org/extension/ocean-elementor-widgets/

 

7. Okienko PopUp

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na stronie www Zamawiającego, wtyczki  “wyskakujące okienko” z najnowszą ofertą lub aktualnymi informacjami i promocjami. Wykonawca nie ma obowiązku projektowania okienek lub zamieszczania treści w okienku. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

8. Panel do logowania

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji oraz podstawowej konfiguracji wtyczki https://elementor.com/features/login-widget/ oraz uruchomienia adresu, pod którym wyświetlany będzie panel logowania do systemu zarządzania treścią strony www Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia zaleceń dotyczących konfiguracji usługi przez Zamawiającego, Wykonawca pozostawi standardowy adres logowania dla oprogramowania WordPress.(nazwa domeny.rozszerzenie/wp-admin/). Wszelka rozbudowa strony logowania wymaga zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

9. Bank zdjęć x 1

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia banku zdjęć, wykonanych przez profesjonalistów i podzielonych kategoriami, z których Zamawiający wybierze 10 zdjęć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się umieścić wybrane 10 zdjęć na stronie www OPTIMAL.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do wybrania 10 zdjęć z przedstawionego przez Wykonawcę banku zdjęć i przesłania linków do tych zdjęć do Wykonawcy.

 

10. Bank zdjęć x 2

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia banku zdjęć, wykonanych przez profesjonalistów i podzielonych kategoriami, z których Zamawiający wybierze 20 zdjęć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się umieścić wybrane 20 zdjęć na stronie www OPTIMAL.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do wybrania 20 zdjęć z przedstawionego przez Wykonawcę banku zdjęć i przesyłania linków do tych zdjęć do Wykonawcy.

 

11. Animacje tła lub slidera

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www OPTIMAL – na stronie głównej, podstronie lub wybranej sekcji, modułu do jednego animowanego tła, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba animowanego tła lub dostarczenie go po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać zakupu, obróbki lub przygotowania animacji lub filmu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi prawnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy Zamawiający nie posiada odpowiednich licencji i materiał zostanie umieszczony na stronie na życzenie Zamawiającego.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przesłania odpowiedniego materiału jako animacji, w formacie .mp4 lub .webm lub przesłania linku do serwisu YouTube. W obu przypadkach Zamawiający musi posiadać licencję na użycie tego materiału jeżeli nie jest to prywatny materiał Zamawiającego lub gdy jest to film o licencji ‘royalty free’ czyli wolne od tantiem.

 

12. Antyspamowy formularz kontaktowy

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki Akismet Anti-Spam, która służy do filtrowania treści na stronie i usuwania niechcianych reklam oraz komentarzy.

 

13. Wizytówka na mapach Google

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji oraz stworzenia wizytówki firmy Zamawiającego na mapach Google, pod warunkiem dostarczenia we wskazanym czasie informacji jakie mają się znaleźć na wizytówce oraz dostępu do konta Google. 
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych do konta Google Zamawiającego lub wyraża zgodę na założenie przez Wykonawcę nowego konta Google dla Zamawiającego.

 

14. Statystyki Google

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia klucza API do Google Analytics dla Zamawiającego pod warunkiem dostarczenia odpowiednich informacji przez Zamawiającego tj: dostęp do konta Google. W przeciwnym razie Wykonawca dokona założenia nowego konta Google oraz podepnie je do odpowiedniej wtyczki, którą Wykonawca zainstaluje na stronie.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych do konta Google Zamawiającego lub wyraża zgodę na założenie przez Wykonawcę nowego konta Google dla Zamawiającego.

 

15. Integracja z portalem Facebook

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do podpięcia linku do strony Zamawiającego na portalu Facebook, korzystając ze specjalnej wtyczki, która umożliwia polubienie strony oraz przejście na jej adres. Wykonawca nie ma obowiązku uruchamiać, konfigurować ani prowadzić strony zamawiającego na portalu Facebook. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

16. Copywriting

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zredagowania profesjonalnego opisu działalności oraz ogólnej oferty do strony www OPTIMAL. Łączna ilość tekstu nie może przekroczyć 3000 znaków.

17. Prosty Kalendarz rezerwacji

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki WP Booking Calendar https://pl.wordpress.org/plugins/booking/, która służy do prowadzenia kalendarza rezerwacji. W przypadku zaawansowanej konfiguracji lub też innych wymagań Zamawiającego jest on zobowiązany do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

18. Powiększenie formularza kontaktowego

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do powiększenia podstawowego formularza kontaktowego o dodatkowe pola. Maksymalna liczba pól to 15.

19. Animowana przeglądarka PDF

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie www Zamawiającego  animowanej przeglądarki plików PDF w postaci “książki”. Konfiguracja jednego dostarczonego przez Zamawiającego pliku PDF maksymalnie do 20 stron.

20. Podpięcie linku do płatności elektronicznej

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia pod wskazanym przez klienta przyciskiem  linku płatności elektronicznej PayPal/TPay/Przelewy24/Dotpay
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć link ze skonfigurowaną płatnością.

 

21. Godziny prac webowych

Zobowiązania wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac na stronie Zamawiającego zgodnie z uprzednio dokonaną wyceną.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.
 

22. Polityka Cookies i prywatności zgodna z RODO

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.

 

23. Wydłużenie terminu

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas na dostarczenie materiałów do strony www o kolejne 30 dni – maksymalnie 3 razy, czyli łącznie 90 dni.

24. Przyspieszony 2x termin realizacji strony www

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www MINI w terminie 10 dni roboczych, a stronę www OPTIMAL w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego wszystkich materiałów do strony www.

25. Aktualizacja treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej aktualizacji i modyfikacji treści.
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

26. Konsultacje z programistą zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji programisty Wykonawcy z Zamawiającymi.
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

27. Konsultacje z webmasterem zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji webmastera Wykonawcy z Zamawiającymi.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.
 

28. Szkolenie zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zdalnego szkolenia z zakresu: obsługi CMS, obsługi strony www, obsługi sklepu internetowego.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.
VIII. Dodatki e-SKLEP Woo

1. Zasady ogólne

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować DODATKI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów oraz daty akceptacji Karty realizacji projektu, za wyjątkiem niestandardowych rozwiązań, na które czas realizacji będzie ustalony z Zamawiającym indywidualnie.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji DODATKÓW, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji DODATKÓW oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę DODATKÓW, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Skalowanie treści Woo

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Woo, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 5 zakładek, do 5 kategorii i do 5 produktów wraz z opisem i 4 zdjęciami. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i produktów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia nazw zakładek, zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć lub plików graficznych w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.

 

3. Dodawanie produktów

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Woo, dodatkowo do zakresu podstawowego do 10 produktów wraz z opisem i 4 zdjęciami. Jest to maksymalna ilość dodatkowych produktów, które Wykonawca umieści na stronie e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba produktów lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.

 

4. Wersja językowa

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki WPML do stworzenia i uruchomienia 1 kolejnej wersji językowej na stronie e-sklep Woo. W ramach usługi Wykonawca wstawi do wersji językowej maksymalnie do 5 zakładek, do 10 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstów na każdej zakładce. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści w wersji językowej na stronie e-sklep Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku tłumaczyć teksty, dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do zakupu wtyczki https://wpml.org/
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych treści przetłumaczonych lub też zamówienia i opłacenia do Wykonawcy usługi tłumaczenia tekstów.

 

5. Spersonalizowany Header

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia spersonalizowanego nagłówka, który może zawierać następujące elementy: logotyp/karuzela logotypów, nr telefonów, email, menu, wyszukiwarka, bezpośrednie odnośniki do stron/zakładek, pod warunkiem że Zamawiający dostarczy niezbędne do tego informacje we wskazanym czasie. Większa liczba elementów w spersonalizowanym nagłówku strony obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia następujących elementów: pliki graficzne gotowe do umieszczenia, kody kolorów, nazwa czcionki wybrana z linku “https://fonts.google.com/?subset=latin-ext”, niezbędne informacje odnośnie wyglądu i rozmieszczenia tych elementów w nagłówku strony.

 

6. Wyszukiwarka zaawansowana

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo wtyczki Zaawansowana Wyszukiwarka wraz z filtrami i typami produktów.  Link do wtyczki: https://pl.wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-ajax-navigation/
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji parametrów/atrybutów produktów znajdujących się na stronie oraz załączonego opisu wg jakich parametrów/atrybutów mają być ustawione filtry wyszukiwarki.

 

7. Spersonalizowane  atrybuty produktów

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki Custom Post Type UI  https://pl.wordpress.org/plugins/custom-post-type-ui/; lub Advanced Custom Fields https://pl.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/ umożliwiającej dodanie do 5 indywidualnych atrybutów danego produktu.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji  spersonalizowanych atrybutów dla danych  produktów.

 

8. Logowanie przez konta społecznościowe

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki YITH WooCommerce Social Login, https://pl.wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-social-login/, lub  WooCommerce Social Login, link “”https://codecanyon.net/item/woocommerce-social-login-wordpress-plugin/8495883 umożliwiającej logowanie do sklepu z kont społecznościowych: Facebook, PayPal, Amazon, Google, Twitter
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia kluczy API / Secret, które umożliwią integrację z mediami społecznościowymi.

 

9. Blog / Artykuły w e-SKLEP

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki do publikacji artykułów informujących o tematach związanych ze sklepem lub branżą

 

 

10. Przesyłki Inpost

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki InPost w wersji podstawowej https://www.wpdesk.pl/sklep/paczkomaty-woocommerce/

 

 

11. Integracja Allegro

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki do integracji z Allegro https://www.wpdesk.pl/sklep/allegro-woocommerce/ Wykonawca nie ma obowiązku przygotowania ani prowadzenia profilu użytkownika na portalu Allegro. Konfiguracja w wersji podstawowej, maksymalnie do 4h pracy. W przypadku jeśli konfiguracja będzie wymagała więcej czasu (indywidualne preferencje lub wymagania sklepu) należy dodatkowo zapłacić za dodatkowy czas (maksymalny koszt nie powinien być większy niż 1400 zł netto)
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia danych do panelu logowania portalu Allegro.

 

12. Integracja Subiekt

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki do integracji z Subiekt https://integratory.pl/produkt/subsyncwoocommerce-integrator-woocommerce-subiekt-nexo-pro-i-subiekt-gt/
Zobowiązania Zamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczenia do 4 h czasu pracy na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

13. Konwersja  walutowa

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki https://booster.io/ umożliwiającej umieszczenie cen produktów w jednej dodatkowej walucie.

 

 

14. Personalizacja płatności elektronicznej

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, jednej, dedykowanej wtyczki zakupionej przez Zamawiającego,  umożliwiającej płatność przez wybrany portal:   PayPal/PayU/TPay/Przelewy24/Dotpay: https://www.wpdesk.pl/sklep/dotpay-woocommerce/, https://www.wpdesk.pl/sklep/payu-woocommerce/, https://www.wpdesk.pl/sklep/przelewy24-woocommerce/, https://www.wpdesk.pl/sklep/transferuj-woocommerce/ 

Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wtyczkę dla wybranej płatności elektronicznej.

X. Dodatki e-SKLEP Presta

1. Zasady ogólne

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować DODATKI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów oraz daty akceptacji Karty realizacji projektu, za wyjątkiem niestandardowych rozwiązań, na które czas realizacji będzie ustalony z Zamawiającym indywidualnie.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji DODATKÓW, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji DODATKÓW oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę DODATKÓW, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Okienko PopUp

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki “wyskakujące okienko” z najnowszą ofertą lub aktualnymi promocjami (https://addons.prestashop.com/en/pop-up/19431-pop-promo-popup.html). Wykonawca nie ma obowiązku projektowania okienek lub zamieszczania treści w okienku. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

3. Powiadomienia SMS 

Zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Automatyczne powiadomienia SMS o zakupie, zmianie statusu zamówienia, najnowsza oferta itd (https://addons.prestashop.com/pl/newsletter-sms/8300-sendinblue.html).
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do założenia konta na platformie sendingblue, w ramach którego otrzymuje określoną pulę wiadomości SMS za darmo, natomiast za dalsze SMSy Zamawiający jest zobowiązany dokonywać opłaty zgodnie z cennikiem producenta wtyczki.

 

4. Wyszukiwarka zaawansowana

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Zaawansowana wyszukiwarka z filtrami i typami produktów, wspomagającej wyszukiwanie po atrybutach i produktach. (https://addons.prestashop.com/en/search-filters/2778-advanced-search-4.html).

 

5. Logowanie przez konta społecznościowe

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Logowanie do sklepu z kont społecznościowych: Facebook, PayPal, Amazon, Google i Twitter (https://addons.prestashop.com/en/social-login-connect/8204-social-login.html)

 

6. System ERP

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki System ERP wbudowany w Prestahop (https://addons.prestashop.com/en/third-party-data-integrations-crm-erp/10863-my-easy-erp.html) Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 3h na instalację i konfiguracje. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

7. Drukowanie etykiet

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Drukowanie etykiet do produktów (https://addons.prestashop.com/en/preparation-shipping/3252-print-labels.html). Wykonawca nie ma obowiązku projektowania etykiet. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

8. Blog / Artykuły w e-SKLEP

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do publikacji artykułów informujących o tematach związanych ze sklepem lub branżą. Wykonawca nie ma obowiązku pisania artykułów i umieszczania ich na sklepie Zamawiającego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

9. Inpost

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki InPost w wersji podstawowej (https://inpost.pl/dla-firm-integracja-inpost).

 

10. Inpost PRO

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki InPost w wersji PRO (https://addons.prestashop.com/pl/kurierzy/17134-paczkomaty-inpost.html?pab=1&)

 

11. Integracja Allegro

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Allegro (https://x13.pl/integracje-prestashop/integracja-allegro-z-prestashop.html) Wykonawca nie ma obowiązku przygotowania ani prowadzenia profilu użytkownika na portalu Allegro. Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zobowiązania Zamawiającego Zamawiający jest zobowiązany do przekazania danych do portalu Allegro.

 

12. Szablon Allegro

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szablonu do Allegro w wersji podstawowej, nie obejmującej zaawansowanych konfiguracji oraz treści. Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 9h na realizację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany określić swoje oczekiwania w Karcie projektu przekazanej przez Wykonawcę po zamówieniu i opłaceniu usługi.

 

13. Integracja Subiekt

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Subiekt (https://x13.pl/integracje-prestashop/integracja-prestashop-z-subiekt.html). Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfiguracje. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

14. Integracja Optima

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Comarch Optima (https://www.mysklep.pl/integracje/217-sklep-internetowy-integracja-z-comarch-optima.html). Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

15. Integracja Symfonia

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Symfonia (https://integratory.pl/produkt/symsync-integrator-symfonia-prestashop). Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

16. Integracja z portalem Facebook

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji portalem Facebook (https://pl.wordpress.org/plugins/like-box/) oraz umieszczenia odnośnika do profilu Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku uruchamiać, konfigurować ani prowadzić strony zamawiającego na portalu Facebook. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

17. Integracja z CENEO

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia linku śledzącego łączącego z porównywarką CENEO.

 

18. Inteligentny Menadżer Importu Produktów i Innych Danych z CSV i XML

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do importu produktów (https://addons.prestashop.com/pl/import-eksport-danych/20579-import-update-bulk-product-from-any-csv-excel-file-pro.html). Wykonawca nie ma obowiązku wykonywać importu produktów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

 

19. Skalowanie treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstu na każdej zakładce. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści na e-SKLEP, pod warunkiem, że Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia nazw zakładek, zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć lub plików graficznych w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, poprzez oprogramowanie PrestaShop.

 

20. Wstawianie produktów

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 20 produktów obejmujących: do 5 zdjęć, tekstowy opis produktu, tabela. Jest to maksymalna ilość wszystkich produktów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP, pod warunkiem, że Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba produktów lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia produktów i treści do nich: zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości produktów w ramach wybranego wzoru-szablonu, poprzez oprogramowanie PrestaShop.

 

21. Wersja językowa

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i uruchomienia 1 kolejnej wersji językowej e-SKLEP. W ramach usługi Wykonawca wstawi do wersji językowej maksymalnie do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstów na każdej zakładce. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści w wersji językowej na e-SKLEP, pod warunkiem, że Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku tłumaczyć teksty, dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Wykonawca nie będzie także wstawiać produktów do wersji językowej. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych treści przetłumaczonych lub też zamówienia i opłacenia do Wykonawcy usługi tłumaczenia tekstów.

 

22. Wydłużenie terminu

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas na dostarczenie materiałów do strony www o kolejne 30 dni – maksymalnie 3 razy, czyli łącznie 90 dni

 

23. Przyspieszony 2x termin realizacji strony www

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Presta w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego wszystkich materiałów do e-SKLEP Presta

 

24. Aktualizacja treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej aktualizacji i modyfikacji treści.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

 

25. Konsultacje z programistą zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji programisty Wykonawcy z Zamawiającym.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

 

26. Konsultacje z webmasterem zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji webmastera Wykonawcy z Zamawiającym.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

 

27. Szkolenie zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zdalnego szkolenia z zakresu: obsługi CMS, obsługi strony www, obsługi sklepu internetowego.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

IX. Przygotowanie materiałów do strony Optimal

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi Przygotowanie Materiałów Optimal w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do jej produkcji. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Przygotowanie Materiałów zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego przy realizacji usługi. Czas 1 godziny doradztwa poświęcony przez Wykonawcę obejmuje kontakt telefoniczny oraz mailowy. Doradztwo dotyczy omówienia Karty Produkcji Treści oraz Karty Produkcji Projektu. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia Karty Produkcji Projektu Zamawiającego do realizacji usługi webowej (strona Optimal) po otrzymaniu niezbędnych informacji od Zamawiającego. 
 5. Wykonawca zobowiązuje się dobrać rodzaj oraz wzór strony Zamawiającego na podstawie weryfikacji preferencji Zamawiającego. 
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania listy podstron do strony Zamawiającego 
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania tekstów na stronę Zamawiającego do 9 zakładek do 3000 znaków, pod warunkiem, że Zamawiający przekaże w Karcie Produkcji Treści niezbędne informacje do ich przygotowania. Wykonawca na życzenie Zamawiającego może dokonać korekty już istniejących tekstów przekazanych przez Zamawiającego. 
 8. Wykonawca zobowiązuje się dobrać do 10 zdjęć z banku zdjęć do umieszczenia na stronie Zamawiającego. 
 9. Wykonawca zobowiązuje się dobrać kolorystykę strony Zamawiającego spójną z  logotypem lub inną na życzenie Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać jednorazowe poprawki do Karty Produkcji Treści na podstawie zaakceptowania Karty Poprawek. Poprawki obejmują: drobne zmiany w tekstach, wymianę zdjęć z banku, zmianę strony wzór.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający dokonując opłaty proformy za usługę Przygotowanie Materiałów akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zakup usługi Przygotowanie Materiałów jest równoznaczny z bezpłatnym przedłużeniem terminu na dostarczenie materiałów do realizacji usługi webowej (strona www Optimal) o 30 dni.
 3. Zamawiający zobowiązuje się uzupełnić Kartę Produkcji Treści w terminie do 7 dni, licząc od daty jej wysłania przez Wykonawcę. 
 4. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie Produkcji Treści niezbędnych informacji do realizacji usługi Przygotowanie Materiałów. 
 5. W przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy wymaganych materiałów, określonych w punkcie 3, w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo uznać usługę “Przygotowanie materiałów do strony Optimal” za zakończoną i zrealizowaną. Wykonawca ma również prawo zatrzymać 100% wpłaconego wynagrodzenia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tej sprawie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 6. W przypadku zakończenia usługi “Przygotowanie materiałów do strony Optimal” (zgodnie z punktem 5), Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odpłatnego przedłużenia terminu na dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji strony internetowej, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia Karty Produkcji Treści m.in. link do obecnej strony www, rodzaj branży prowadzonej działalności, informacje o firmie i świadczonych usługach, informacje do zakładki Kontakt, logotyp w formatach: png, .jpg, .jpeg oraz pliki graficzne.  
 8. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 9. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową uzupełnionej Karty Produkcji Projektu, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej usługi. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować usługę Przygotowanie Materiałów jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz przekazać Kartę Produkcji Projektu do realizacji usługi webowej (budowa strony www: Optimal, pakiet Max).
X. Przygotowanie materiałów do strony Mini

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi Przygotowanie Materiałów do strony Mini w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do jej produkcji. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Przygotowanie Materiałów zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa przy realizacji usługi. Czas 1 godziny doradztwa poświęcony przez Wykonawcę obejmuje kontakt telefoniczny oraz mailowy. Doradztwo dotyczy omówienia Karty Produkcji Treści oraz Karty Produkcji Projektu. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia Karty Produkcji Projektu Zamawiającego do realizacji usługi webowej (strona Mini) po otrzymaniu niezbędnych informacji od Zamawiającego. 
 5. Wykonawca zobowiązuje się dobrać wzór strony Zamawiającego na podstawie podanych przykładów w Karcie Produkcji Projektu oraz preferencji Zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania listy podstron do strony Zamawiającego 
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania tekstów na stronę Zamawiającego do 5 zakładek do 3000 znaków, pod warunkiem, że Zamawiający przekaże w Karcie Produkcji Treści niezbędne informacje do ich przygotowania. Wykonawca na życzenie Zamawiającego może dokonać korekty już istniejących tekstów przekazanych przez Zamawiającego. 
 8. Wykonawca zobowiązuje się dobrać do 10 zdjęć z banku zdjęć do umieszczenia na stronie Zamawiającego. 
 9. Wykonawca zobowiązuje się dobrać kolorystykę strony Zamawiającego spójną z  logotypem lub inną na życzenie Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać jednorazowe poprawki do Karty Produkcji Treści na podstawie zaakceptowania Karty Poprawek. Poprawki obejmują: drobne zmiany w tekstach, wymianę zdjęć z banku, zmianę strony wzór.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający dokonując opłaty proformy za usługę Przygotowanie Materiałów akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zakup usługi Przygotowanie Materiałów jest równoznaczny z bezpłatnym przedłużeniem terminu na dostarczenie materiałów do realizacji usługi webowej (strona www Mini) o 30 dni.
 3. Zamawiający zobowiązuje się uzupełnić Kartę Produkcji Treści w terminie do 7 dni, licząc od daty jej wysłania przez Wykonawcę. 
 4. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie Produkcji Treści niezbędnych informacji do realizacji usługi Przygotowanie Materiałów. 
 5. W przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy wymaganych materiałów, określonych w punkcie 3, w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo uznać usługę “Przygotowanie materiałów do strony Mini” za zakończoną i zrealizowaną. Wykonawca ma również prawo zatrzymać 100% wpłaconego wynagrodzenia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tej sprawie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 6. W przypadku zakończenia usługi “Przygotowanie materiałów do strony Mini” (zgodnie z punktem 5), Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odpłatnego przedłużenia terminu na dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji strony internetowej, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia Karty Produkcji Treści m.in. link do obecnej strony www, rodzaj branży prowadzonej działalności, informacje o firmie i świadczonych usługach, informacje do zakładki Kontakt, logotyp w formatach: png, .jpg, .jpeg oraz pliki graficzne.  
 8. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 9. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową uzupełnionej Karty Produkcji Projektu, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej usługi. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować usługę Przygotowanie Materiałów jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz przekazać Kartę Produkcji Projektu do realizacji usługi webowej (budowa strony www: Optimal, pakiet Max).
XI. Przygotowanie materiałów do e-sklepu Woo

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi Przygotowanie Materiałów do e-sklepu Woo w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do jej produkcji. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Przygotowanie Materiałów zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego przy realizacji usługi. Czas 1 godziny doradztwa poświęcony przez Wykonawcę obejmuje kontakt telefoniczny oraz mailowy. Doradztwo dotyczy omówienia Karty Produkcji Treści oraz Karty Produkcji Projektu. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia Karty Produkcji Projektu Zamawiającego do realizacji usługi webowej (e-sklep Woo) po otrzymaniu niezbędnych informacji od Zamawiającego. 
 5. Wykonawca zobowiązuje się dobrać rodzaj oraz wzór strony Zamawiającego na podstawie weryfikacji preferencji Zamawiającego. 
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania listy podstron do strony Zamawiającego 
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania tekstów na stronę Zamawiającego do 5 zakładek do 3000 znaków, pod warunkiem, że Zamawiający przekaże w Karcie Produkcji Treści niezbędne informacje do ich przygotowania. Wykonawca na życzenie Zamawiającego może dokonać korekty już istniejących tekstów przekazanych przez Zamawiającego. 
 8. Wykonawca zobowiązuje się dobrać do 10 zdjęć z banku zdjęć do umieszczenia na stronie Zamawiającego. 
 9. Wykonawca zobowiązuje się dobrać kolorystykę strony Zamawiającego spójną z  logotypem lub inną na życzenie Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać jednorazowe poprawki do Karty Produkcji Treści na podstawie zaakceptowania Karty Poprawek. Poprawki obejmują: drobne zmiany w tekstach, wymianę zdjęć z banku, zmianę strony wzór.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający dokonując opłaty proformy za usługę Przygotowanie Materiałów akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zakup usługi Przygotowanie Materiałów jest równoznaczny z bezpłatnym przedłużeniem terminu na dostarczenie materiałów do realizacji usługi webowej (e-sklep Woo) o 30 dni.
 3. Zamawiający zobowiązuje się uzupełnić Kartę Produkcji Treści w terminie do 7 dni, licząc od daty jej wysłania przez Wykonawcę. 
 4. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie Produkcji Treści niezbędnych informacji do realizacji usługi Przygotowanie Materiałów. 
 5. W przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczy wymaganych materiałów, określonych w punkcie 3, w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo uznać usługę “Przygotowanie materiałów do e-sklepu Woo” za zakończoną i zrealizowaną. Wykonawca ma również prawo zatrzymać 100% wpłaconego wynagrodzenia, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tej sprawie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 6. W przypadku zakończenia usługi “Przygotowanie materiałów do e-sklepu Woo” (zgodnie z punktem 5), Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odpłatnego przedłużenia terminu na dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji strony internetowej, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia Karty Produkcji Treści m.in. link do obecnej strony www, rodzaj branży prowadzonej działalności, informacje o firmie i świadczonych usługach, informacje do zakładki Kontakt, logotyp w formatach: png, .jpg, .jpeg oraz pliki graficzne, do 5 kategorii lub podkategorii, do 5 produktów wraz z opisem i zdjęciem, regulamin.
 8. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego jej uzupełnienia.
 9. Po przesłaniu przez Wykonawcę drogą mailową uzupełnionej Karty Produkcji Projektu, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej usługi. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować usługę Przygotowanie Materiałów jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz przekazać Kartę Produkcji Projektu do realizacji usługi webowej (budowa e-sklepu).

XII. Strona WIZYTÓWKA

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę WIZYTÓWKĘ w ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do strony www oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę WIZYTÓWKĘ zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zrealizuje stronę WIZYTÓWKĘ w oparciu o nowoczesny kreator Elementor PRO zintegrowany z CMS WordPress.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania CMS WordPress w wersji minimum 6.1 na hostingu (serwerze) wykupionym przez Zamawiającego u Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować stronę WIZYTÓWKĘ na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony WIZYTÓWKI zgodnie z wybraną przez Zamawiającego kolorystyką w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www w oparciu o czcionki zgodne z wybranym wzorem-szablonem (zdefiniowane w szablonie).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę WIZYTÓWKĘ do 3 zakładek (np. strona główna, o firmie/oferta, kontakt).
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę WIZYTÓWKĘ do 5 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę WIZYTÓWKĘ do każdej z 3 zakładek do 1000 znaków.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronę WIZYTÓWKĘ logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronę WIZYTÓWKĘ 1 zdjęcia głównego – przewodniego, przesłanego przez Zamawiającego. Zdjęcie będzie dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć. Dostarczone przez Zamawiającego musi mieć szerokość minimum 1920 pikseli, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony lub zdjęć rozciągnięte i zniekształcone).
 13. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie WIZYTÓWCE prostego formularza kontaktowego, zawierającego 2-4 pól.  Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie WIZYTÓWCE mapy Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 15. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 16. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do strony WIZYTÓWKI na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem strony, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowej strony WIZYTÓWKI na serwerach Wykonawcy. Warunkiem wdrożenia przez Wykonawcę strony WIZYTÓWKI jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia strony oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanej strony www na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowaną stronę ze swoich serwerów.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji Strony WIZYTÓWKI oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowana strona WIZYTÓWKA, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty realizacji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę strona WIZYTÓWKA bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę szablonów graficznych w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową.
 9. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 10. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej we wzorze-szablonie, który wybrał.
 11. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęcia głównego w formatach: png, .jpg, .jpeg, pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego zdjęcia głównego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 16. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na stronie , nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 17. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 18. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanej strony WIZYTÓWKI, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej strony WIZYTÓWKI. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować stronę WIZYTÓWKĘ jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 19. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanej strony www i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.
 20. Po przesłaniu przez Wykonawcę drogą mailową informacji o wprowadzeniu jednorazowych uwag/poprawek, Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 5 dni roboczych, przekazać zgodę na umieszczenie zrealizowanej strony WIZYTÓWKI pod domeną Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia i opłacenia usługi hostingu u Wykonawcy, na warunkach określonych cennikiem Wykonawcy oraz do potwierdzenia możliwości wdrożenia strony WIZYTÓWKI. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie strony www po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.