Regulamin szczegółowy usług webowych

Szybki dostęp

I. Zasady ogólne

1. Regulamin stanowi prawo dotyczące realizacji Usług Webowych dla podmiotu akceptującego niniejszy Regulamin, reguluje zasady współpracy miedzy stroną zamawiającą – dalej zwaną Zamawiającym, a stroną realizującą: WIRTUALE.PL S.A. dalej zwaną Wykonawcą.
2. Zamawiający decyduje się na wykonanie przez Wykonawcę jednej lub więcej usług webowych z wymienionych:
II. Pakiet MAX OPTIMAL
III. Pakiet MAX Woo
IV. Strona www MINI
V. Strona www OPTIMAL
VI. e-SKLEP Woo
VII. e-SKLEP Presta

VIII. Dodatki OPTIMAL
IX. Dodatki e-SKLEP Woo
X. Dodatki e-SKLEP Presta
XI. Pakiet Opieki OPTIMAL
XII. Pakiet Opieki PRESTA
3. Zasady realizacji oraz obowiązki stron określa niniejszy Regulamin, podzielony na poszczególne rodzaje usług webowych.
4. 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych regulaminów uti.pl dostępnych na stronie internetowej www.uti.pl, w szczególności “Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”, a Zamawiający, dokonując opłaty za usługę akceptuje regulaminy uti.pl dostępne na stronie internetowej www.uti.pl.
5. Zamawiający, z chwilą wpłaty wynagrodzenia i/lub zawarcia umowy (przesłania Zamówienia) akceptuje niniejszy Regulamin.
6. Wpłacona przed realizacją zamówienia część wynagrodzenia stanowi zadatek na poczet realizacji usługi.
7. Zamawiający ma obowiązek przesłać do Wykonawcy podpisane Zamówienie pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 7 dni od opłaty zadatku.
8. Jeśli Zamawiający nie dopełni zapisów niniejszego Regulaminu, w  skutek czego  nie dojdzie do realizacji usługi, Wykonawca ma prawo zatrzymać zadatek.
9. Zamawiający ma prawo odstąpić od Zamówienia lub je wypowiedzieć w każdej chwili, płacąc 100% umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zapłata wynagrodzenia już nastąpiła, Wykonawca ma prawo je zatrzymać bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Jeżeli do chwili odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego nie uiszczono całego wynagrodzenia, Zamawiający uiści brakującą część w ciągu 7 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
10. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku niewykonywania przez Zamawiającego jego obowiązków na każdym na etapie umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca ma prawo zatrzymać 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za realizację usługi webowej (zadatku). Jeżeli zadatek nie obejmuje całego wynagrodzenia, a wypowiedzenie nastąpiło po przekazaniu materiałów i Karty produkcji projektu i przystąpieniu do realizacji Zamówienia przez Wykonawcę,  Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia brakującej części wynagrodzenia w ciągu 7 dni od wypowiedzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania informacji o zakończeniu realizacji Usług Webowych do zgłoszenia uwag odnośnie ich funkcjonalności. Brak zgłoszenia reklamacji w tym terminie uznaje się za potwierdzenie prawidłowości wykonania umowy przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości funkcjonowania Usług webowych, będące wynikiem ingerencji Zamawiającego.
12. Wszelkie reklamacje Zamawiającego mogą być składane w formie listu poleconego wysłanego do siedziby Wykonawcy lub korespondencji elektronicznej wysłanej na adres bok@uti.pl.
13. Reklamacja powinna zawierać: szczegółowe informacje jakiej usługi lub jakiego elementu usługi dotyczy, podanie powodów reklamacji z odniesieniem do zapisów niniejszego Regulaminu oraz określenie żądań wobec Wykonawcy.
14. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 21 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi na reklamację w terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

II. Pakiet MAX OPTIMAL

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi zawarte w Pakiecie MAX OPTIMAL zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, zaczynając od 31 dnia od daty Zamówienia – brak realizacji poszczególnych usług z Pakietu MAX OPTIMAL nie wpływa na wydłużenie okresu usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego przy realizacji usługi. Doradztwo obejmuje pomoc w doborze między innymi: szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www OPTIMAL zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, w szczególności  pkt. V Regulaminu, dotyczący zasad realizacji strony www OPTIMAL.
 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi dodatkowe w zakresie opisanym w Zamówieniu, zgodnie z regulaminem dotyczącym usług dodatkowych, które Pakiet MAX OPTIMAL obejmuje. Zasady dotyczące usług dodatkowych znajdują się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Pozycjonowanie OPTIMAL przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie szczegółowym usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Pakiet Opieki OPTIMAL przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności  pkt. XIII Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pakiet Opieki OPTIMAL.
 7. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić wybraną przez Zamawiającego usługę marketingową, zgodnie z regulaminem dostawcy usług SALEManago, znajdującego się pod adresem: https://appstore.salesmanago.pl/terms.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 3. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. V Regulaminu, dotyczący zasad realizacji strony www OPTIMAL.
 4. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu dotyczące usług dodatkowych zawartych w Pakiecie MAX OPTIMAL, znajdujące się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu szczegółowego usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL.
 6. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. XIII Regulaminu, dotyczący zasad realizacji usługi Pakiet Opieki OPTIMAL.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania jednego z narzędzi marketingowych zaproponowanych przez Wykonawce. Zamawiający został poinformowany, że usługa ta jest świadczona przez zewnętrznego dostawcę i akceptuje regulamin tych usług znajdujący się pod adresem: https://appstore.salesmanago.pl/terms.
III. Pakiet MAX Woo

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi zawarte w Pakiecie MAX Woo zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, zaczynając od 31 dnia od daty Zamówienia – brak realizacji poszczególnych usług z Pakietu MAX Woo nie wpływa na wydłużenie okresu usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego przy realizacji usługi. Doradztwo obejmuje pomoc w doborze między innymi: szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Woo zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności  pkt. VI Regulaminu, dotyczący zasad realizacji e-SKLEP Woo.
 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi dodatkowe w zakresie opisanym w Zamówieniu, zgodnie z regulaminem dotyczącym usług dodatkowych, które Pakiet MAX Woo obejmuje. Zasady dotyczące usług dodatkowych znajdują się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Pozycjonowanie OPTIMAL przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie szczegółowym usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Pakiet Opieki OPTIMAL przez okres 1 roku, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności  pkt. XIII Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pakiet Opieki OPTIMAL.
 7. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić wybraną przez Zamawiającego usługę marketingową, zgodnie z regulaminem dostawcy usług SALEManago, znajdującego się pod adresem: https://appstore.salesmanago.pl/terms.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 3. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. VI Regulaminu, dotyczący zasad realizacji e-SKLEP Woo.
 4. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu dotyczące usług dodatkowych zawartych w Pakiecie MAX Woo, znajdujące się w pkt. VIII niniejszego Regulaminu.
 5. Zamawiający akceptuje zapisy Regulaminu szczegółowego usług eMarketingowych w uti.pl https://uti.pl/regulaminy/regulamin-szczegolowy-uslug-emarketingowych-w-uti-pl/, w szczególności pkt. II Regulaminu dotyczący zasad realizacji usługi Pozycjonowania OPTIMAL.
 6. Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. XIII Regulaminu, dotyczący zasad realizacji usługi Pakiet Opieki OPTIMAL.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania jednego z narzędzi marketingowych zaproponowanych przez Wykonawcę. Zamawiający został poinformowany, że usługa ta jest świadczona przez zewnętrznego dostawcę i akceptuje regulamin tych usług znajdujący się pod adresem: https://appstore.salesmanago.pl/terms.
IV. Strona www MINI

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www MINI w ciągu 21 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do strony www oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www MINI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zrealizuje stronę www MINI w oparciu o nowoczesny kreator Elementor PRO zintegrowany z CMS WordPress.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania CMS WordPress w wersji minimum 4.8.1 na hostingu (serwerze) wykupionym przez Zamawiającego u Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować stronę www MINI na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www MINI zgodnie z wybraną przez Zamawiającego kolorystyką w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www w oparciu o czcionki zgodne z wybranym wzorem-szablonem (zdefiniowane w szablonie).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www MINI do 5 zakładek (strona główna, o firmie, oferta, kontakt oraz jedna dodatkowa zakładka wybrana i nazwana przez Zamawiającego).
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www MINI do 10 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www MINI do każdej z 5 zakładek do 3000 znaków.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronę www MINI logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronę www MINI 1 zdjęcia głównego – przewodniego, przesłanego przez Zamawiającego. Zdjęcie będzie dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć. Dostarczone przez Zamawiającego musi mieć szerokość minimum 1920 pikseli, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony lub zdjęć rozciągnięte i zniekształcone).
 13. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www MINI prostego formularza kontaktowego, zawierającego 2-4 pól.  Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www MINI mapy Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 15. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 16. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do strony www MINI na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem strony, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowej strony www MINI na serwerach Wykonawcy. Warunkiem wdrożenia przez Wykonawcę strony www MINI jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia strony oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanej strony www na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowaną stronę ze swoich serwerów lub naliczyć dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem Wykonawcy za przechowywanie strony.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji Strony www MINI oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowana strona www MINI, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty realizacji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę strona www MINI bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę szablonów graficznych w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową.
 9. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 10. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej we wzorze-szablonie, który wybrał.
 11. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęcia głównego w formatach: png, .jpg, .jpeg, pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego zdjęcia głównego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 16. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na stronie www MINI, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 17. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 18. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanej strony www MINI, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej strony www MINI. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować stronę www MINI jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 19. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanej strony www i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.
 20. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia i opłacenia usługi hostingu u Wykonawcy, na warunkach określonych cennikiem Wykonawcy oraz do potwierdzenia możliwości wdrożenia strony www MINI. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie strony www po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
V. Strona www OPTIMAL

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www OPTIMAL w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do strony www oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www OPTIMAL zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zrealizuje stronę www OPTIMAL w oparciu o nowoczesny kreator Elementor PRO zintegrowany z CMS WordPress.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego przy realizacji usługi. Doradztwo obejmuje pomoc w doborze między innymi: szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania CMS WordPress w wersji minimum 4.8.1 na hostingu (serwerze) wskazanym przez  Zamawiającego, na którym minimalna wersja PHP to 7.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje CMS na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem.
 6. Wykonawca zobowiązuje się przygotować jedną indywidualną wersję strony www OPTIMAL na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www OPTIMAL zgodnie z wybraną przez Zamawiającego kolorystyką w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji strony www w oparciu o czcionki wybrane i wskazane przez Zamawiającego, pod warunkiem, że znajdują się one pod adresem https://fonts.google.com.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www OPTIMAL do 9 zakładek. Jest to maksymalna ilość zakładek, którą Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do tych zakładek. Większa liczba zakładek, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na stronę www OPTIMAL do 25 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich zdjęć oprócz plików graficznych do slidera, który jest liczony osobno – w zależności od wybranej usługi. Jest to maksymalna ilość zdjęć lub pików graficznych, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub plików graficznych, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 11. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www OPTIMAL do każdej z 9 zakładek do 3000 znaków. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość tekstów, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba tekstów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przepisywać tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie www OPTIMAL logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 13. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na stronie www OPTIMAL slider ze zmieniającymi się zdjęciami. Zdjęcia te będą dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć. Te dostarczone przez Zamawiającego muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony lub zdjęć rozciągnięte i zniekształcone).
 14. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www OPTIMAL prostego formularza kontaktowego, zawierającego do 6 pól do wyboru z zaproponowanych przez Wykonawcę. Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www OPTIMAL mapę Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 16. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 17. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do strony www OPTIMAL na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem strony, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowej strony www OPTIMAL na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego. Warunkiem wdrożenia przez Wykonawcę strony www OPTIMAL na określony hosting jest dostarczenie przez Zamawiającego odpowiednich danych dostępowych, do: serwera FTP oraz do bazy danych MySQL. Serwer musi spełniać wymogi WordPress, minimalna wersja PHP to 7.0, wolna przestrzeń dyskowa przynajmniej 1GB oraz baza danych minimum MySQL 5.6 lub MariaDB 10.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego, lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje wdroży i uruchomi stronę www OPTIMAL na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Warunkiem wdrożenia przez Wykonawcę strony www OPTIMAL jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia strony oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanej strony www na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowaną stronę ze swoich serwerów lub naliczyć dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem Wykonawcy za przechowywanie strony.
 19. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki (WordFance) monitorującej ataki hakerskie na stronę www OPTIMAL.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji Strony www OPTIMAL oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowana strona www OPTIMAL, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę strona www OPTIMAL bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 8. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera).
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów-szablonów graficznych lub wskazać swój przykład istniejącej już strony www w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca może dokonać niezbędnych zmian we wskazanym wyglądzie wzoru-szablonu.
 10. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 11. Zamawiający nie może zmieniać czcionki (fontu) znajdującego się bezpośrednio w plikach graficznych.
 12. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.13.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć i plików graficznych po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.”
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 16. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć do slidera w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Dostarczone zdjęcia muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli. W innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (gdy zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony www OPTIMAL lub jest rozciągnięte, czy zniekształcone). Zdjęcia mogą być dostarczone z zasobów własnych Zamawiającego lub Banku zdjęć. Zamawiający, który nie ma wykupionego banku zdjęć może wybrać jedno zdjęcie ze standardowego banku do nagłówka strony. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 17. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na stronie www OPTIMAL, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 18. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 19. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanej strony www OPTIMAL, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanej strony www OPTIMAL. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować stronę www OPTIMAL jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 20. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanej strony www i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.
 21. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera) lub też jeśli serwer wskazany przez Zamawiającego nie spełnia wymaganych parametrów oraz do potwierdzenia możliwości wdrożenia strony www OPTIMAL. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie strony www po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
VI. e-SKLEP Woo

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Woo w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do e-SKLEP oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Woo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wykonawca zrealizuje e-SKLEP Woo w oparciu o nowoczesny kreator Elementor PRO zintegrowany z CMS WordPress oraz moduł WooCommerce
 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego przy realizacji usługi. Doradztwo obejmuje pomoc w doborze między innymi: szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania CMS WordPress w wersji minimum 4.8.1 na hostingu (serwerze) wskazanym przez  Zamawiającego, na którym minimalna wersja PHP to 7.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje CMS na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki WooCommerce w wersji minimum 3.0
 7. Wykonawca zobowiązuje się przygotować e-SKLEP Woo, na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Woo zgodnie z kolorystyką wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Woo w oparciu o czcionki zgodne z wybranym wzorem-szablonem (zdefiniowane w szablonie).
 10. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 5 zakładek. Jest to maksymalna ilość zakładek, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do tych zakładek. Większa liczba zakładek, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 10 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich zdjęć oprócz plików graficznych do slidera, który jest liczony osobno – w zależności od wybranej usługi. Jest to maksymalna ilość zdjęć lub plików graficznych, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub plików graficznych, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Woo do każdej z 5 zakładek do 3000 znaków. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość tekstów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba tekstów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przepisywać tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 13. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 5 kategorii lub podkategorii sklepu. Jest to maksymalna ilość, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie informacje jakie to mają być kategorie/podkategorie. Większa liczba kategorii i podkategorii lub dostarczenie informacji o nich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 14. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Woo do 5 produktów wraz z opisem (po jednym do każdej kategorii/podkategorii). 1 produkt obejmuje opis oraz 4 zdjęcia. Jest to maksymalna ilość produktów, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do produktów. Większa liczba produktów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na e-SKLEP Woo logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na e-SKLEP Woo 1 zdjęcia głównego – przewodniego, przesłanego przez Zamawiającego. Zdjęcie będzie dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Woo prostego formularza kontaktowego, zawierającego 2-4 pola.  Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Woo mapę Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 19. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 20. Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEPU Woo w zakresie: forma płatności (przelew tradycyjny, za pobraniem), darmowa wysyłka powyżej określonej kwoty, możliwość zamówienia produktów o statusie “oczekiwanie na dostawę”, rejestracja kont użytkowników za pomocą wordpress, płatność przy odbiorze, menager zamówienia, zapamiętywanie koszyka, powiadomienia e-mail o zamówieniach, wyszczególnianie produktów na stronie  głównej, liczba kategorii, powiększanie zdjęć produktów, standardowa wyszukiwarka, zwrot towaru i korekta, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi zawartymi w Karcie produkcji projektu. Wszelkie zmiany konfiguracji wykraczające poza wytyczne określone w Karcie produkcji projektu wymagają zamówienia przez Zamawiającego dodatkowych usług zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 21. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do e-SKLEP Woo na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem e-sklepu, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 22. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowego e-SKLEP Woo na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Woo na określony hosting jest dostarczenie przez Zamawiającego odpowiednich danych dostępowych, do: serwera FTP oraz do bazy danych MySQL. Serwer musi spełniać wymogi WordPress oraz WooCommerce, a minimalna wersja PHP to 7.0.  W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego, lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje wdroży i uruchomi e-SKLEP Woo na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Woo jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia sklepu oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanego sklepu na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowany sklep ze swoich serwerów lub naliczyć dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem Wykonawcy za przechowywanie sklepu.
 23. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki (WordFance) monitorującej ataki hakerskie na e-SKLEP Woo.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji e-SKLEP Woo oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowany e-SKLEP Woo, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę e-SKLEP Woo bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 8. Zamawiający zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji zamówienia do dostarczenia dostępu do hostingu(serwera), na którym utrzymywany ma być e-SKLEP Woo w celu weryfikacji zgodności oprogramowania. W przypadku braku zgodności oprogramowania Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera). Zamawiający został poinformowany o zakresie konfiguracji oprogramowania WooCommerce. Konfiguracja wykraczająca poza zakres usługi e-SKLEP Woo jest możliwa za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów-szablonów graficznych w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca może dokonać niezbędnych zmian we wskazanym wyglądzie wzoru-szablonu.
 10. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 11. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej we wzorze-szablonie, który wybrał.
 12. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć i plików graficznych po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.”
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji jakie 5 kategorii/podkategorii ma być wstawione na e-SKLEP Woo. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości kategorii i podkategorii po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 16. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji o maksymalnie 5 produktach oraz zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości produktów po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.
 17. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd.. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. “
 18. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęcia głównego w formatach: png, .jpg, .jpeg, pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego zdjęcia głównego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 19. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na e-SKLEP Woo, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 20. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.
 21. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w Karcie produkcji projektu wytycznych do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEP Woo. W przypadku zmian konfiguracji lub nie przekazaniu wytycznych w Karcie produkcji projektu Zamawiający akceptuje, że czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnej konfiguracji funkcjonalności.
 22. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanego e-SKLEP Woo, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanego e-SKLEP Woo. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować e-SKLEP Woo jako w pełni zrealizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.
 23. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanego e-SKLEP Woo i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.”
 24. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera) lub też jeśli serwer wskazany przez Zamawiającego nie spełnia wymogów CMS WordPress i WooCommerce. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niezbędne wymagania WooCommerce są następujące: Serwer na systemie Unix, Linux lub Windows; Apache w wersji minimum 2.2; PHP w wersji minimum 5.6 (zalecane 7.x); MySQL w wersji minimum 5.6; wymagane zainstalowane rozszerzenia PHP: Curl, SOAP;  zalecana przestrzeń na pliki sklepu: 20 GB; minimalna przestrzeń na bazę danych: 200 MB. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie sklepu po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
VII. e-SKLEP Presta

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Presta w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów do e-SKLEP oraz daty akceptacji Karty produkcji projektu. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Presta zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.”
 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na życzenie Zamawiającego, do 1 godziny doradztwa dla Zamawiającego przy realizacji usługi. Doradztwo obejmuje pomoc w doborze między innymi: szablonu, kolorystyki, zdjęć i treści. Jest to maksymalny czas, który Wykonawca poświęci na doradztwo bez dodatkowej opłaty. Większa ilość czasu poświęconego na doradztwo, obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowego czasu na doradztwo, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji oprogramowania CMS Prestashop w wersji 1.7. na hostingu (serwerze) wskazanym przez  Zamawiającego, na którym minimalna wersja PHP to 7.0.W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje CMS na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przygotować e-SKLEP Presta, na podstawie wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Presta zgodnie z kolorystyką wybranego przez Zamawiającego wzoru-szablonu w zakresie: tła, menu, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji e-SKLEP Presta w oparciu o czcionki zgodne z wybranym wzorem-szablonem (zdefiniowane w szablonie).       
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 5 zakładek. Jest to maksymalna ilość zakładek, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do tych zakładek. Większa liczba zakładek, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 10 zdjęć lub plików graficznych przekazanych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich zdjęć oprócz plików graficznych do slidera, który jest liczony osobno – w zależności od wybranej usługi. Jest to maksymalna ilość zdjęć lub plików graficznych, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub plików graficznych, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 10. Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Presta do każdej z 5 zakładek do 3000 znaków. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość tekstów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba tekstów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przepisywać tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 5 kategorii lub podkategorii sklepu. Jest to maksymalna ilość, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie informacje jakie to mają być kategorie/podkategorie. Większa liczba kategorii i podkategorii lub dostarczenie informacji o nich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia na e-SKLEP Presta do 5 produktów wraz z opisem (po jednym do każdej kategorii/podkategorii). 1 produkt obejmuje opis oraz 4 zdjęcia. Jest to maksymalna ilość produktów, którą Wykonawca umieści na e-SKLEP Presta, pod warunkiem, że  Wykonawca dostarczy we wskazanym czasie materiały do produktów. Większa liczba produktów, lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 13. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na e-SKLEP Presta logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 14. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na e-SKLEP Presta slider ze zmieniającymi się zdjęciami. Zdjęcia te będą dostarczone  w wersji elektronicznej przez Zamawiającego lub wykorzystane z wykupionego Banku Zdjęć Te dostarczone przez Zamawiającego muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do strony lub zdjęć rozciągnięte i zniekształcone).
 15. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Presta prostego formularza kontaktowego, zawierającego 2-4 pola.  Formularz będzie kierował informacje na określonego przez Zamawiającego maila.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na e-SKLEP Presta mapę Google z oznaczeniem wybranej przez Zamawiającego lokalizacji z tzw. pinezką (np. lokalizacja firmy Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający posiada już wizytówkę na mapach Google to zostanie ona pokazana zamiast samej pinezki z adresem.
 17. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEPU Presta w zakresie: forma płatności (przelew tradycyjny, za pobraniem), darmowa wysyłka powyżej określonej kwoty, możliwość zamówienia produktów o statusie “oczekiwanie na dostawę”, rejestracja kont użytkowników, płatność przy odbiorze, menager zamówienia, zapamiętywanie koszyka, powiadomienia e-mail o zamówieniach, wyszczególnianie produktów na stronie  głównej, liczba kategorii, powiększanie zdjęć produktów, standardowa wyszukiwarka, zwrot towaru i korekta, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi zawartymi w Karcie produkcji projektu. Wszelkie zmiany konfiguracji wykraczające poza wytyczne określone w Karcie produkcji projektu wymagają zamówienia przez Zamawiającego dodatkowych usług zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 19. Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji funkcji “newsletter”  w oprogramowaniu Prestashop.
 20. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazowe poprawki do e-SKLEP Presta na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Karty poprawek. Poprawki mogą obejmować: drobne zmiany tekstowe, zmiany ułożenia elementów strony oraz treści (zdjęcia, teksty), problemy techniczne z funkcjonowaniem e-sklepu, niezgodności produkcji z Kartą produkcji projektu. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie produkcji projektu.
 21. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia i uruchomienia gotowego e-SKLEP Presta na hostingu (serwerze) wskazanym przez Zamawiającego. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Presta na określony hosting jest dostarczenie przez Zamawiającego odpowiednich danych dostępowych, do: serwera FTP oraz do bazy danych MySQL (phpMyAdmin). Serwer musi spełniać wymogi Prestashop, a minimalna wersja PHP to 7.0. W przypadku braku wskazania hostingu przez Zamawiającego, lub niewystarczających jego parametrów, Wykonawca zainstaluje wdroży i uruchomi e-SKLEP Presta na hostingu Wykonawcy, a Zamawiający opłaci hosting u Wykonawcy zgodnie z cennikiem. Warunkiem instalacji przez Wykonawcę e-SKLEP Presta jest także wcześniejsze potwierdzenie przez Zamawiającego możliwości wdrożenia sklepu oraz opłacenie wymaganego wynagrodzenia wobec Wykonawcy. W sytuacji, gdy opisane powyżej warunki nie zostaną wykonane przez Zamawiającego, Wykonawca ma możliwość zamknięcia i rozliczenia zamówienia, a wszelkie prace instalacyjne po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zrealizowanego sklepu na swoich serwerach przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie Wykonawca ma prawo usunąć zrealizowany sklep ze swoich serwerów lub naliczyć dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem Wykonawcy za przechowywanie sklepu.
 22. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki (WordFance) monitorującej ataki hakerskie na e-SKLEP Presta.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji e-SKLEP Presta oraz wskazanie wzoru-szablonu w oparciu o który ma być realizowany e-SKLEP Presta, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji projektu oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
 6. Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę e-SKLEP Woo bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 7. Zamawiający zgodnie z Regulaminem zobowiązany jest do samodzielnego wyboru szablonu oraz doboru kolorów, czcionek itp., a także do dostarczenia treści i jasnego wskazania miejsca ich umieszczenia. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych poprawek, w sytuacji jeśli przekazane przez niego niewłaściwe wytyczne lub materiały będą powodowały niezaplanowane poprawki w realizacji usługi. Takie dodatkowe poprawki traktowane będą jako dodatkowo płatna usługa doradztwa przy realizacji usługi.
 8. Zamawiający zobowiązuje się przed rozpoczęciem realizacji zamówienia do dostarczenia dostępu do hostingu(serwera), na którym utrzymywany ma być e-SKLEP Presta w celu weryfikacji zgodności oprogramowania. W przypadku braku zgodności oprogramowania Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera). Zamawiający został poinformowany o zakresie konfiguracji oprogramowania Prestashop. Konfiguracja wykraczająca poza zakres usługi e-SKLEP Presta jest możliwa za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do wybrania i wskazania jednego z zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów-szablonów graficznych w terminie przekazania materiałów do Wykonawcy. Przekazanie informacji o wyborze wzoru-szablonu nastąpi drogą mailową. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca może dokonać niezbędnych zmian we wskazanym wyglądzie wzoru-szablonu.
 10. Zamawiający może zmienić kolorystykę tylko raz i wyłącznie dla: tła, menu, stopki oraz bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 11. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej we wzorze-szablonie, który wybrał.
 12. Zamawiający ma możliwość samodzielnego zakładania dodatkowych zakładek.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć i plików graficznych.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości tekstów.
 15. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji jakie 5 kategorii/podkategorii ma być wstawione na e-SKLEP Presta. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości kategorii i podkategorii.
 16. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia informacji o maksymalnie 5 produktach oraz zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości produktów.
 17. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd.. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 18. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć do slidera w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .esp, .psd. Dostarczone zdjęcia muszą mieć szerokość minimum 1920 pikseli. W innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (gdy zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do e-SKLEPU lub jest rozciągnięte, czy zniekształcone). Zdjęcia mogą być dostarczone z zasobów własnych Zamawiającego lub Banku zdjęć. Zamawiający, który nie ma wykupionego banku zdjęć może wybrać jedno zdjęcie ze standardowego banku do nagłówka strony. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 19. Zamawiający został poinformowany, że formularz kontaktowy wstawiony przez Wykonawcę na e-SKLEP Presta, nie będzie zabezpieczony filtrem antyspamowym.
 20. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia, a  w razie potrzeby do zakupienia wtyczki.
 21. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania w Karcie produkcji projektu wytycznych do konfiguracji funkcjonalności e-SKLEP Presta. W przypadku zmian konfiguracji lub nie przekazaniu wytycznych w Karcie produkcji projektu Zamawiający akceptuje, że czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnej konfiguracji funkcjonalności.
 22. Zamawiający został poinformowany, że funkcja “newsletter” w oprogramowaniu Prestashop  nie posiada możliwości wysyłki mailingu, ma możliwość jedynie gromadzenia adresów e-mail.
 23. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową linku internetowego do zrealizowanego e-SKLEP Presta, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do zrealizowanego -e-SKLEP Presta. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować e-SKLEP Presta jako w pełni zrealizowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.
 24. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do zrealizowanego e-SKLEP Presta i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.”
 25. Zamawiający zobowiązuje się zamówić i opłacić usługę hostingu (serwera) u Wykonawcy zgodnie z cennikiem, w sytuacji jeśli nie wskaże innego hostingu (serwera) lub też jeśli serwer wskazany przez Zamawiającego nie spełnia wymogów Prestashop. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niezbędne wymagania Prestashop są następujące: Serwer na systemie Unix, Linux lub Windows; Apache w wersji minimum 2.2; PHP w wersji minimum 5.6 (zalecane 7.x); MySQL w wersji minimum 5.6; wymagane zainstalowane rozszerzenia PHP: Curl, SOAP, DOM, fileinfo, GD, Intl, Zip;  zalecana przestrzeń na pliki sklepu: 20 GB; minimalna przestrzeń na bazę danych: 200 MB. W sytuacji jeśli Wykonawca tego nie wykona oświadcza, że jest w pełni świadomy, że zamówienie zostaje zamknięte i rozliczone, a wszelkie prace instalacyjne oraz przechowywanie sklepu po zamknięciu realizacji zamówienia będą podlegały dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 
VIII. Dodatki OPTIMAL

1. Zasady ogólne

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować DODATKI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów oraz daty akceptacji Karty realizacji projektu, za wyjątkiem niestandardowych rozwiązań, na które czas realizacji będzie ustalony z Zamawiającym indywidualnie. Termin realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, np. opóźnienia w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego lub przekroczenie zakresu Zamówienia.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji DODATKÓW, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji DODATKÓW oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę DODATKÓW, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Skalowanie treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www OPTIMAL, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstu na każdej zakładce. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach.Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia nazw zakładek, zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.  Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć lub plików graficznych w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.”

3. Skalowanie zdjęć

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na stronę www OPTIMAL, dodatkowo do zakresu podstawowego do 25 zdjęć. Jest to maksymalna ilość dodatkowych zdjęć, które Wykonawca umieści na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zdjęć lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.

4. Wersja językowa

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i uruchomienia 1 kolejnej wersji językowej strony www OPTIMAL. W ramach usługi Wykonawca wstawi do wersji językowej maksymalnie do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstów na każdej zakładce. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści w wersji językowej na stronie www OPTIMAL, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku tłumaczyć teksty, dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych treści przetłumaczonych lub też zamówienia i opłacenia do Wykonawcy usługi tłumaczenia tekstów.

5. Moduł katalogu

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki do budowy modułu katalogu oraz do wykonania za pomocą zainstalowanego oprogramowania szablonu katalogu produktów na stronie Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku zamieszczania treści w katalogu, dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywania tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

6. Wyszukiwarka

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji oraz konfiguracji na stronie www Zamawiającego wtyczki wyszukiwarki treści Ajax Search https://oceanwp.org/extension/ocean-elementor-widgets/

7. Okienko PopUp

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na stronie www Zamawiającego, wtyczki  “wyskakujące okienko” z najnowszą ofertą lub aktualnymi informacjami i promocjami. Wykonawca nie ma obowiązku projektowania okienek lub zamieszczania treści w okienku. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

8. Panel do logowania

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji oraz podstawowej konfiguracji wtyczki https://elementor.com/features/login-widget/ oraz uruchomienia adresu, pod którym wyświetlany będzie panel logowania do systemu zarządzania treścią strony www Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia zaleceń dotyczących konfiguracji usługi przez Zamawiającego, Wykonawca pozostawi standardowy adres logowania dla oprogramowania WordPress.(nazwa domeny.rozszerzenie/wp-admin/). Wszelka rozbudowa strony logowania wymaga zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

9. Bank zdjęć x 1

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia banku zdjęć, wykonanych przez profesjonalistów i podzielonych kategoriami, z których Zamawiający wybierze 10 zdjęć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się umieścić wybrane 10 zdjęć na stronie www OPTIMAL.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do wybrania 10 zdjęć z przedstawionego przez Wykonawcę banku zdjęć i przesłania linków do tych zdjęć do Wykonawcy.

10. Bank zdjęć x 2

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia banku zdjęć, wykonanych przez profesjonalistów i podzielonych kategoriami, z których Zamawiający wybierze 20 zdjęć. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się umieścić wybrane 20 zdjęć na stronie www OPTIMAL.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do wybrania 20 zdjęć z przedstawionego przez Wykonawcę banku zdjęć i przesyłania linków do tych zdjęć do Wykonawcy.

11. Animacje tła lub slidera

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na stronie www OPTIMAL – na stronie głównej, podstronie lub wybranej sekcji, modułu do jednego animowanego tła, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba animowanego tła lub dostarczenie go po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać zakupu, obróbki lub przygotowania animacji lub filmu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi prawnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy Zamawiający nie posiada odpowiednich licencji i materiał zostanie umieszczony na stronie na życzenie Zamawiającego.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przesłania odpowiedniego materiału jako animacji, w formacie .mp4 lub .webm lub przesłania linku do serwisu YouTube. W obu przypadkach Zamawiający musi posiadać licencję na użycie tego materiału jeżeli nie jest to prywatny materiał Zamawiającego lub gdy jest to film o licencji ‘royalty free’ czyli wolne od tantiem.

12. Antyspamowy formularz kontaktowy

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki Akismet Anti-Spam, która służy do filtrowania treści na stronie i usuwania niechcianych reklam oraz komentarzy.

13. Wizytówka na mapach Google

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do konfiguracji oraz stworzenia wizytówki firmy Zamawiającego na mapach Google, pod warunkiem dostarczenia we wskazanym czasie informacji jakie mają się znaleźć na wizytówce oraz dostępu do konta Google. W przeciwnym razie Wykonawca dokona założenia nowego konta Google oraz wstawienia informacji zawartych na stronie www (nazwy firmy, logo oraz dane teleadresowe).
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych do konta Google Zamawiającego lub wyraża zgodę na założenie przez Wykonawcę nowego konta Google dla Zamawiającego.

14. Statystyki Google

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia klucza API do Google Analytics dla Zamawiającego pod warunkiem dostarczenia odpowiednich informacji przez Zamawiającego tj: dostęp do konta Google. W przeciwnym razie Wykonawca dokona założenia nowego konta Google oraz podepnie je do odpowiedniej wtyczki, którą Wykonawca zainstaluje na stronie.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania danych do konta Google Zamawiającego lub wyraża zgodę na założenie przez Wykonawcę nowego konta Google dla Zamawiającego.

15. Integracja z portalem Facebook

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do podpięcia linku do strony Zamawiającego na portalu Facebook, korzystając ze specjalnej wtyczki, która umożliwia polubienie strony oraz przejście na jej adres. Wykonawca nie ma obowiązku uruchamiać, konfigurować ani prowadzić strony zamawiającego na portalu Facebook. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

16. Copywriting

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zredagowania profesjonalnego opisu działalności oraz ogólnej oferty do strony www OPTIMAL. Łączna ilość tekstu nie może przekroczyć 3000 znaków.

17. Prosty Kalendarz rezerwacji

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki WP Booking Calendar https://pl.wordpress.org/plugins/booking/, która służy do prowadzenia kalendarza rezerwacji. W przypadku zaawansowanej konfiguracji lub też innych wymagań Zamawiającego jest on zobowiązany do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

18. Powiększenie formularza kontaktowego

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do powiększenia podstawowego formularza kontaktowego o dodatkowe pola. Maksymalna liczba pól to 15.

19. Animowana przeglądarka PDF

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie www Zamawiającego  animowanej przeglądarki plików PDF w postaci “książki”. Konfiguracja jednego dostarczonego przez Zamawiającego pliku PDF maksymalnie do 20 stron.

20. Podpięcie linku do płatności elektronicznej

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia pod wskazanym przez klienta przyciskiem  linku płatności elektronicznej PayPal/TPay/Przelewy24/Dotpay
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć link ze skonfigurowaną płatnością.

21. Polityka Cookies i prywatności zgodna z RODO

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zainstalować i skonfigurować wtyczkę do informowania o polityce Cookies oraz polityce prywatności (https://www.createit.pl/gdpr/ lub https://wordpress.org/plugins/cookie-notice). Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia podstrony do umieszczenia informacji o polityce cookies i polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia, przesłanych przez Zamawiającego, treści o polityce cookies oraz polityce prywatności. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia w formularzu kontaktowym dodatkowego pola typu checkbox oraz linku do polityki cookies oraz prywatności.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do przesłania do Wykonawcy treści polityki Cookies oraz polityki prywatności lub samodzielnego uzupełnienia.

22. Wydłużenie terminu

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas na dostarczenie materiałów do strony www o kolejne 30 dni – maksymalnie 3 razy, czyli łącznie 90 dni.

23. Przyspieszony 2x termin realizacji strony www

Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować stronę www MINI w terminie 10 dni roboczych, a stronę www OPTIMAL w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego wszystkich materiałów do strony www.

24. Aktualizacja treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej aktualizacji i modyfikacji treści.
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

25. Konsultacje z programistą zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji programisty Wykonawcy z Zamawiającymi.
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

26. Konsultacje z webmasterem zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji webmastera Wykonawcy z Zamawiającymi.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.
 

27. Szkolenie zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zdalnego szkolenia z zakresu: obsługi CMS, obsługi strony www, obsługi sklepu internetowego.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.
IX. Dodatki e-SKLEP Woo

1. Zasady ogólne

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować DODATKI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów oraz daty akceptacji Karty realizacji projektu, za wyjątkiem niestandardowych rozwiązań, na które czas realizacji będzie ustalony z Zamawiającym indywidualnie.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji DODATKÓW, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji DODATKÓW oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę DODATKÓW, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Skalowanie treści Woo

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Woo, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 5 zakładek, do 5 kategorii i do 5 produktów wraz z opisem i 4 zdjęciami. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i produktów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia nazw zakładek, zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć lub plików graficznych w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.

3. Dodawanie produktów

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP Woo, dodatkowo do zakresu podstawowego do 10 produktów wraz z opisem i 4 zdjęciami. Jest to maksymalna ilość dodatkowych produktów, które Wykonawca umieści na stronie e-SKLEP Woo, pod warunkiem, że  Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba produktów lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia dodatkowych zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, po zamówieniu odpłatnego dostępu do Kreatora Elementor PRO.

4. Spersonalizowany Header

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia spersonalizowanego nagłówka, który może zawierać następujące elementy: logotyp/karuzela logotypów, nr telefonów, email, menu, wyszukiwarka, bezpośrednie odnośniki do stron/zakładek, pod warunkiem że Zamawiający dostarczy niezbędne do tego informacje we wskazanym czasie. Większa liczba elementów w spersonalizowanym nagłówku strony obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia następujących elementów: pliki graficzne gotowe do umieszczenia, kody kolorów, nazwa czcionki wybrana z linku “https://fonts.google.com/?subset=latin-ext”, niezbędne informacje odnośnie wyglądu i rozmieszczenia tych elementów w nagłówku strony.

5. Wyszukiwarka zaawansowana

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo wtyczki Zaawansowana Wyszukiwarka wraz z filtrami i typami produktów.  Link do wtyczki: https://pl.wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-ajax-navigation/
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji parametrów/atrybutów produktów znajdujących się na stronie oraz załączonego opisu wg jakich parametrów/atrybutów mają być ustawione filtry wyszukiwarki.

6. Spersonalizowane  atrybuty produktów

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki Custom Post Type UI  https://pl.wordpress.org/plugins/custom-post-type-ui/; lub Advanced Custom Fields https://pl.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/ umożliwiającej dodanie do 5 indywidualnych atrybutów danego produktu.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia specyfikacji  spersonalizowanych atrybutów dla danych  produktów.

7. Logowanie przez konta społecznościowe

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki YITH WooCommerce Social Login, https://pl.wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-social-login/, lub  WooCommerce Social Login, link “”https://codecanyon.net/item/woocommerce-social-login-wordpress-plugin/8495883 umożliwiającej logowanie do sklepu z kont społecznościowych: Facebook, PayPal, Amazon, Google, Twitter
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia kluczy API / Secret, które umożliwią integrację z mediami społecznościowymi.

8. Blog / Artykuły w e-SKLEP

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki do publikacji artykułów informujących o tematach związanych ze sklepem lub branżą

9. Przesyłki Inpost

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki InPost w wersji podstawowej https://www.wpdesk.pl/sklep/paczkomaty-woocommerce/

10. Integracja Allegro

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki do integracji z Allegro https://www.wpdesk.pl/sklep/allegro-woocommerce/ Wykonawca nie ma obowiązku przygotowania ani prowadzenia profilu użytkownika na portalu Allegro. Konfiguracja w wersji podstawowej, maksymalnie do 4h pracy. W przypadku jeśli konfiguracja będzie wymagała więcej czasu (indywidualne preferencje lub wymagania sklepu) należy dodatkowo zapłacić za dodatkowy czas (maksymalny koszt nie powinien być większy niż 1400 zł netto)
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia danych do panelu logowania portalu Allegro.

11. Integracja Subiekt

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki do integracji z Subiekt https://integratory.pl/produkt/subsyncwoocommerce-integrator-woocommerce-subiekt-nexo-pro-i-subiekt-gt/
Zobowiązania Zamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczenia do 4 h czasu pracy na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

12. Konwersja  walutowa

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, wtyczki https://booster.io/ umożliwiającej umieszczenie cen produktów w różnych walutach.

13. Personalizacja płatności elektronicznej

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na e-SKLEP Woo, dedykowanej wtyczki umożliwiającej płatność przez portale  PayPal/PayU/TPay/Przelewy24/Dotpay: https://www.wpdesk.pl/sklep/dotpay-woocommerce/, https://www.wpdesk.pl/sklep/payu-woocommerce/, https://www.wpdesk.pl/sklep/przelewy24-woocommerce/, https://www.wpdesk.pl/sklep/transferuj-woocommerce/ 

X. Dodatki e-SKLEP Presta

1. Zasady ogólne

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować DODATKI zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w ciągu 28 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów oraz daty akceptacji Karty realizacji projektu, za wyjątkiem niestandardowych rozwiązań, na które czas realizacji będzie ustalony z Zamawiającym indywidualnie.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji DODATKÓW, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do uzupełnienia w Karcie produkcji projektu informacji niezbędnych do realizacji DODATKÓW oraz do akceptacji przygotowanej Karty produkcji projektu przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji projektu, w terminie maksymalnym do 45 dni, licząc od daty Zamówienia.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni Karty produkcji projektu określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
Zamawiający może przedłużyć okres na dostarczenie materiałów o kolejne 30 dni, uiszczając opłatę w wysokości 150zł netto + 23% VAT. Wówczas Wykonawca będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, przedłużonego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6.
Odpłatne przedłużenie okresu na dostarczenie materiałów może wystąpić maksymalnie 3 krotnie. Po tym okresie Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za usługę DODATKÓW, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Okienko PopUp

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki “wyskakujące okienko” z najnowszą ofertą lub aktualnymi promocjami (https://addons.prestashop.com/en/pop-up/19431-pop-promo-popup.html). Wykonawca nie ma obowiązku projektowania okienek lub zamieszczania treści w okienku. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

3. Powiadomienia SMS 

Zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Automatyczne powiadomienia SMS o zakupie, zmianie statusu zamówienia, najnowsza oferta itd (https://addons.prestashop.com/pl/newsletter-sms/8300-sendinblue.html).
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do założenia konta na platformie sendingblue, w ramach którego otrzymuje określoną pulę wiadomości SMS za darmo, natomiast za dalsze SMSy Zamawiający jest zobowiązany dokonywać opłaty zgodnie z cennikiem producenta wtyczki.

4. Wyszukiwarka zaawansowana

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Zaawansowana wyszukiwarka z filtrami i typami produktów, wspomagającej wyszukiwanie po atrybutach i produktach. (https://addons.prestashop.com/en/search-filters/2778-advanced-search-4.html).

5. Logowanie przez konta społecznościowe

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Logowanie do sklepu z kont społecznościowych: Facebook, PayPal, Amazon, Google i Twitter (https://addons.prestashop.com/en/social-login-connect/8204-social-login.html)

6. System ERP

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki System ERP wbudowany w Prestahop (https://addons.prestashop.com/en/third-party-data-integrations-crm-erp/10863-my-easy-erp.html) Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 3h na instalację i konfiguracje. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

7. Drukowanie etykiet

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki Drukowanie etykiet do produktów (https://addons.prestashop.com/en/preparation-shipping/3252-print-labels.html). Wykonawca nie ma obowiązku projektowania etykiet. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

8. Blog / Artykuły w e-SKLEP

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do publikacji artykułów informujących o tematach związanych ze sklepem lub branżą. Wykonawca nie ma obowiązku pisania artykułów i umieszczania ich na sklepie Zamawiającego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

9. Inpost

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki InPost w wersji podstawowej (https://inpost.pl/dla-firm-integracja-inpost).

10. Inpost PRO

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki InPost w wersji PRO (https://addons.prestashop.com/pl/kurierzy/17134-paczkomaty-inpost.html?pab=1&)

11. Integracja Allegro

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Allegro (https://x13.pl/integracje-prestashop/integracja-allegro-z-prestashop.html) Wykonawca nie ma obowiązku przygotowania ani prowadzenia profilu użytkownika na portalu Allegro. Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zobowiązania Zamawiającego Zamawiający jest zobowiązany do przekazania danych do portalu Allegro.

12. Szablon Allegro

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szablonu do Allegro w wersji podstawowej, nie obejmującej zaawansowanych konfiguracji oraz treści. Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 9h na realizację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany określić swoje oczekiwania w Karcie projektu przekazanej przez Wykonawcę po zamówieniu i opłaceniu usługi.

13. Integracja Subiekt

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Subiekt (https://x13.pl/integracje-prestashop/integracja-prestashop-z-subiekt.html). Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfiguracje. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

14. Integracja Optima

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Comarch Optima (https://www.mysklep.pl/integracje/217-sklep-internetowy-integracja-z-comarch-optima.html). Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

15. Integracja Symfonia

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji z Symfonia (https://integratory.pl/produkt/symsync-integrator-symfonia-prestashop). Wykonawca zobowiązuje się poświęcić do 4h na instalację i konfigurację. Powyżej tego czasu, w przypadku konieczności bardziej zaawansowanej konfiguracji, czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

16. Integracja z portalem Facebook

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do integracji portalem Facebook (https://pl.wordpress.org/plugins/like-box/) oraz umieszczenia odnośnika do profilu Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku uruchamiać, konfigurować ani prowadzić strony zamawiającego na portalu Facebook. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

17. Integracja z CENEO

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia linku śledzącego łączącego z porównywarką CENEO.

18. Inteligentny Menadżer Importu Produktów i Innych Danych z CSV i XML

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji na sklepie Zamawiającego, wtyczki do importu produktów (https://addons.prestashop.com/pl/import-eksport-danych/20579-import-update-bulk-product-from-any-csv-excel-file-pro.html). Wykonawca nie ma obowiązku wykonywać importu produktów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.

19. Skalowanie treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstu na każdej zakładce. Do realizacji nie wlicza się treści umieszczonych na Sliderze, w menu i w nagłówkach. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści na e-SKLEP, pod warunkiem, że Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia nazw zakładek, zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości zdjęć lub plików graficznych w ramach wybranego wzoru-szablonu w dowolnym miejscu, poprzez oprogramowanie PrestaShop.

20. Wstawianie produktów

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wstawić na e-SKLEP, dodatkowo do zakresu podstawowego: do 20 produktów obejmujących: do 5 zdjęć, tekstowy opis produktu, tabela. Jest to maksymalna ilość wszystkich produktów, które Wykonawca umieści na e-SKLEP, pod warunkiem, że Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba produktów lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia produktów i treści do nich: zdjęć i plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. oraz tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć lub przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Zamawiający ma możliwość samodzielnego wstawiania dowolnej ilości produktów w ramach wybranego wzoru-szablonu, poprzez oprogramowanie PrestaShop.

21. Wersja językowa

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia i uruchomienia 1 kolejnej wersji językowej e-SKLEP. W ramach usługi Wykonawca wstawi do wersji językowej maksymalnie do 9 zakładek, do 25 zdjęć lub plików graficznych oraz do 3000 znaków tekstów na każdej zakładce. Jest to maksymalna ilość wszystkich zakładek i treści, które Wykonawca umieści w wersji językowej na e-SKLEP, pod warunkiem, że Zamawiający dostarczy je we wskazanym czasie. Większa liczba zakładek i treści lub dostarczenie ich po wyznaczonym terminie obliguje Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku tłumaczyć teksty, dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć oraz przepisywać teksty z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Wykonawca nie będzie także wstawiać produktów do wersji językowej. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych treści przetłumaczonych lub też zamówienia i opłacenia do Wykonawcy usługi tłumaczenia tekstów.

22. Wydłużenie terminu

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas na dostarczenie materiałów do strony www o kolejne 30 dni – maksymalnie 3 razy, czyli łącznie 90 dni

23. Przyspieszony 2x termin realizacji strony www

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować e-SKLEP Presta w terminie 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego wszystkich materiałów do e-SKLEP Presta

24. Aktualizacja treści

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej aktualizacji i modyfikacji treści.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

25. Konsultacje z programistą zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji programisty Wykonawcy z Zamawiającym.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

26. Konsultacje z webmasterem zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do zdalnej konsultacji webmastera Wykonawcy z Zamawiającym.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

27. Szkolenie zdalnie

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zdalnego szkolenia z zakresu: obsługi CMS, obsługi strony www, obsługi sklepu internetowego.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji zdalnej usługi poprzez telefon, e-mail lub inne środki komunikacji z wykorzystaniem internetu.

XI. Pakiet Opieki OPTIMAL

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi zawarte w Pakiecie Opieki OPTIMAL zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania kreatora z możliwością edycji treści istniejących zakładek, wraz z bieżącą aktualizacją Elementora PRO zintegrowanego z CMS WordPress. Warunkiem instalacji Kreatora Elementor PRO jest zamówienie w uti.pl strony www OPTIMAL.
 3. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu link do materiałów szkoleniowych niezbędnych do samodzielnego wykonywania przez Zamawiającego poprawek lub modyfikacji treści na stronie www, w oparciu o oprogramowanie kreator Elementor PRO (CMS)
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania wtyczki (WordFence) monitorującej ataki hakerskie na stronę www OPTIMAL. Warunkiem instalacji wtyczki jest zamówienie w uti.pl strony www OPTIMAL
 5. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać odtworzenia strony www w przypadku usterek lub awarii spowodowanych atakiem hakerskim lub włamaniem. Odtworzenie może być wykonane nie więcej niż 4 razy w ciągu roku. Odtworzenie jest wykonywane po zgłoszeniu awarii lub usterki przez Zamawiającego drogą mailową. Odtworzenie dokonywane jest z ostatnich 7 dni przed zgłoszeniem. Warunkiem realizacji odtworzenia jest posiadanie usług hostingu w uti.pl.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wtyczek zainstalowanych przez Wykonawcę na stronie www Zamawiającego. Aktualizacja wtyczek może być wykonana maksymalnie 2 razy w ciągu roku, maksymalnie co pół roku lub w sytuacji, gdy Wykonawca uzna wykonanie aktualizacji za niezbędne w celu utrzymania podstawowego poziomu bezpieczeństwa strony www przed włamaniami lub atakami hakerskimi. Warunkiem instalacji Kreatora Elementor PRO jest zamówienie w uti.pl strony www OPTIMAL
 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac na rzecz Zamawiającego, związanych z modyfikacjami strony www, szkoleniami dotyczącymi obsługi strony www lub też innymi konsultacjami związanymi z tą stroną www, w promocyjnej cenie w wysokości 55zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Ilość promocyjnych godzin nie może przekroczyć liczby 50 w ciągu roku.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 3. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić ewentualną awarię lub usterkę drogą mailową na adres bok@uti.pl
 4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy potrzebny zakres poprawek, szkolenia lub konsultacji w ramach dodatkowej opłaty, a po  realizacji zobowiązuje się opłacić wynagrodzenie za wykorzystany czas w wysokości 45zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika Wykonawcy.
XII. Pakiet Opieki PRESTA

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi zawarte w Pakiecie Opieki PRESTA zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty Zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać drobne poprawki tekstowe, zgłoszone przez Zamawiającego drogą mailową. Poprawki są dokonywane w oparciu o istniejące na sklepie teksty. Poprawki mogą być dokonane maksymalnie 4x w ciągu roku, a każda z 4 poprawek może trwać maksymalnie 0,5h. Jest to maksymalna ilość poprawek, które Wykonawca wykona w ramach usług Pakiet Opieki. Większa liczba poprawek tekstowych lub poprawki innego rodzaju (zakładki, zdjęcia itp.) obligują Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przepisywać tekstów z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów papierowych lub plików uniemożliwiających bezpośrednie kopiowanie tekstów. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac na rzecz Zamawiającego, związanych z modyfikacjami sklepu, szkoleniami dotyczącymi obsługi sklepu  lub też innymi konsultacjami związanymi z tym sklepem, w promocyjnej cenie w wysokości 60zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Ilość promocyjnych godzin nie może przekroczyć liczby 50 w ciągu roku.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstów w formatach: .txt, .doc (postać elektroniczna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy potrzebny zakres poprawek, szkolenia lub konsultacji w ramach dodatkowej opłaty, a po  realizacji zobowiązuje się opłacić wynagrodzenie za wykorzystany czas w wysokości 60zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika Wykonawcy.