Regulamin szczegółowy usług emarketingowych

I. Zasady ogólne

 1. Regulamin stanowi prawo dotyczące realizacji Usług eMarketingowych dla podmiotu akceptującego niniejszy Regulamin, reguluje zasady współpracy między stroną zamawiającą – dalej zwaną Zamawiającym, a stroną realizującą: WIRTUALE.PL S.A. dalej zwaną Wykonawcą.
 2. Zamawiający decyduje się na wykonanie przez Wykonawcę jednej lub więcej usług eMarketingowych z wymienionych:
  II. Pozycjonowanie OPTIMAL
  III. Pozycjonowanie STANDARD
  IV Pozycjonowanie MAX
  V. Mailing profilowany OPTIMAL
 3. Zasady realizacji oraz obowiązki stron określa niniejszy Regulamin, podzielony na poszczególne rodzaje usług eMarketingowych.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych regulaminów uti.pl dostępnych na stronie internetowej www.uti.pl, w szczególności „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”, a Zamawiający, dokonując opłaty za usługę akceptuje regulaminy uti.pl dostępne na stronie internetowej www.uti.pl/regulaminy.
 5. Zamawiający, z chwilą wpłaty wynagrodzenia i/lub zawarcia umowy (przesłania Zamówienia) akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Wpłacona przed realizacją zamówienia część wynagrodzenia stanowi zadatek na poczet realizacji usługi.
 7. Jeśli Zamawiający nie dopełni zapisów niniejszego Regulaminu, w  skutek czego  nie dojdzie do realizacji usługi, Wykonawca ma prawo zatrzymać zadatek.
 8. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji usług eMarketingowych lub wypowiedzieć umowę na ich realizację w każdej chwili, płacąc 100% umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zapłata wynagrodzenia już nastąpiła, Wykonawca ma prawo je zatrzymać bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Jeżeli do chwili odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego nie uiszczono całego wynagrodzenia, Zamawiający uiści brakującą część w ciągu 7 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
 9. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku niewykonywania przez Zamawiającego jego obowiązków na każdym na etapie umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca ma prawo zatrzymać 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za realizację usługi webowej (zadatku). Jeżeli zadatek nie obejmuje całego wynagrodzenia a wypowiedzenie nastąpiło po przekazaniu materiałów i informacji oraz przystąpieniu do realizacji Zamówienia przez Wykonawcę,  Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia brakującej części wynagrodzenia w ciągu 7 dni od wypowiedzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
 10. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana uti.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny uti.pl lub adres e-mail cok@uti.pl i określać:
  a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta uti.pl
  b. rodzaj usługi, której dotyczy
  c. zarzuty Klienta
  d. okoliczności uzasadniające reklamację
  e. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia
 11. Reklamacje składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłaszający dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji, jednakże nie później niż 30 dni od dnia w którym zdarzenie to nastąpiło.
 12. UTI.PL obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz uti.pl przez podmioty, za które uti.pl nie ponosi odpowiedzialności, uti.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności, termin rozpatrzenia liczony jest w terminie 21 dni od momentu powzięcia wszystkich informacji wyjaśniających. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

II. Pozycjonowanie OPTIMAL

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę Pozycjonowania OPTIMAL, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty opłacenia usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki WP META SEO, pod warunkiem, że strona www Zamawiającego funkcjonuje prawidłowo (poprawnie się wyświetla, panel administracyjny pozwala na instalację wtyczki) oraz oparta jest o CMS WordPress nowszy niż wersja 5.6, a minimalna wersja PHP na hostingu Zamawiającego to 7.4.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji strony www Zamawiającego pod kątem robotów wyszukiwarki Google w miarę możliwości, w wymiarze czasowym do 2h, pod warunkiem dostarczenia przez Zamawiającego danych dostępowych do strony www.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do doboru 12 fraz ze strony Zamawiającego
 5. Wykonawca zobowiązuje się do wysyłania raz w miesiącu, na adres e-mail Zamawiającego, raportu z miejsc w wyszukiwarce Google, po określonych frazach.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia za usługę Pozycjonowanie OPTIMAL akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia danych dostępowych do strony www (FTP, panel CMS) w ciągu 30 dni. Czas usługi trwa niezależnie od daty dostarczenia tych danych.
 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać poprawki lub akceptację fraz proponowanych przez Wykonawcę, drogą mailową w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Zamawiający, w przypadku nie przesłania poprawek do fraz w terminie do Wykonawcy, akceptuje frazy zaproponowane przez Wykonawcę.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle informacji określonych w punkcie 2 lub strona Zamawiającego nie funkcjonuje prawidłowo (pkt. 2 Zobowiązania Wykonawcy), Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5.  W przypadku zmiany danych do strony www (baza danych, FTP, panel CMS), w czasie trwania usługi, Zamawiający zobowiązany jest do ich ponownego dostarczenia Wykonawcy na adres www@uti.pl lub cok@uti.pl.
 6.  Zakończenie usługi: Zamawiający akceptuje, że w przypadku braku odnowienia usługi pozycjonowania po okresie abonamentowym, wtyczka WP Meta SEO zostanie usunięta przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego.

III. Pozycjonowanie STANDARD

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę Pozycjonowania STANDARD, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty opłacenia usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do doboru 12 fraz ze strony Zamawiającego
3. Wykonawca zobowiązuje się do :
a)Stworzenia 35 profili na serwisach i forach internetowych polskich (linkowanie wykonane z profilu użytkownika)
b)Dodania strony do 5 katalogów
c) Pozyskania 10 linków z komentarzy na blogach (Linki Nofollow)
d) Pozyskania 5 linków z for internetowych (sygnaturek na forach)
e) Dodania 3 ogłoszeń sieciowych z aktywnym linkiem
f) Pozyskania 2 linków z artykułów do przedruku
g) Podlinkowania stworzonych linków
h) Indeksowania stworzonych linków
i) Przesłania na adres e-mail Zamawiającego raportu podsumowującego wykonaną pracę

4. Wykonawca zobowiązuje się do wysyłania przynajmniej raz w miesiącu, na adres e-mail Zamawiającego, raportu z miejsc w wyszukiwarce Google, po określonych frazach.

Zobowiązania Zamawiającego

1.  Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia za usługę Pozycjonowanie STANDARD akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać poprawki lub akceptację fraz proponowanych przez Wykonawcę, drogą mailową w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Zamawiający, w przypadku nie przesłania poprawek do fraz w terminie do Wykonawcy, akceptuje frazy zaproponowane przez Wykonawcę.

IV. Pozycjonowanie MAX

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę Pozycjonowania MAX, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty opłacenia usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki WP META SEO, pod warunkiem, że strona www Zamawiającego funkcjonuje prawidłowo (poprawnie się wyświetla, panel administracyjny pozwala na instalację wtyczki) oraz oparta jest o CMS WordPress nowszy niż wersja 5.6, a minimalna wersja PHP na hostingu Zamawiającego to 7.4.

3. Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji strony www Zamawiającego pod kątem robotów wyszukiwarki Google w miarę możliwości, w wymiarze czasowym do 2h, pod warunkiem dostarczenia przez Zamawiającego danych dostępowych do strony www.
4. Wykonawca zobowiązuje się do doboru 12 fraz ze strony Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) utworzenia 4 wizytówek z treścią na platformach blogowych
b) dodanie strony do 10 katalogów firmowych
c) podlinkowanie stworzonych linków
d) Indeksowania stworzonych linków
e) Przesłania na adres e-mail Zamawiającego raportu podsumowującego wykonaną pracę
6. Wykonawca zobowiązuje się do wysyłania raz w miesiącu, na adres e-mail Zamawiającego, raportu z miejsc w wyszukiwarce Google, po określonych frazach.

Zobowiązania Zamawiającego

1.  Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia za usługę Pozycjonowanie OPTIMAL akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia danych dostępowych do strony www (FTP, panel CMS) w ciągu 30 dni. Czas usługi trwa niezależnie od daty dostarczenia tych danych.
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać poprawki lub akceptację fraz proponowanych przez Wykonawcę, drogą mailową w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Zamawiający, w przypadku nie przesłania poprawek do fraz w terminie do Wykonawcy, akceptuje frazy zaproponowane przez Wykonawcę.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle informacji określonych w punkcie 2 lub strona Zamawiającego nie funkcjonuje prawidłowo (pkt. 2 Zobowiązania Wykonawcy), Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
5. W przypadku zmiany danych do strony www (baza danych, FTP, panel CMS) w czasie trwania usługi Zamawiający zobowiązany jest do ich ponownego dostarczenia Wykonawcy na adres www@uti.pl lub cok@uti.pl.
6. Zakończenie usługi: Zamawiający akceptuje, że w przypadku braku odnowienia usługi pozycjonowania po okresie abonamentowym, wtyczka WP Meta SEO zostanie usunięta przez Wykonawcę ze strony Zamawiającego.

V. Mailing profilowany OPTIMAL

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę Mailing profilowany OPTIMAL, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji usługi Mailing profilowany OPTIMAL w przypadku kreacji mailingowej zawierającej treści: naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje; związane z nieuczciwymi praktykami biznesowymi, używkami; promujące pornografię, działalność kryminalną lub przestępczą, formy hazardu, zakładów, loterii, wideoloterii, gier cylindrycznych; mylne, mogące wprowadzać w błąd Odbiorcę.
 3. Wszelkie prace dodatkowe wykraczające poza zapisy niniejszego Regulaminu lub zakres usługi Wykonawca może wykonać za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 4. Wykonawca przy realizacji usługi stosować będzie najlepsze praktyki email marketingu oraz bazy adresowe których Administratorzy złożyli oświadczenia potwierdzające pozyskiwanie zgód na przetwarzania danych osobowych oraz wysyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przez Administratora i jego partnerów, zgodnie z wymogami prawnymi.
 5. Wykonawca zobowiązuje się, na podstawie kompletnych materiałów i informacji zgodnych z wytycznymi zawartymi w Karcie kampanii mailingowej, przygotować wiadomość email w ciągu 10 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia wszystkich materiałów oraz daty akceptacji Karty kampanii mailingowej.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wiadomości email z wybraną przez Zamawiającego kolorystyką w zakresie: tła, stopek, bloków, które nie są integralną częścią plików graficznych.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wiadomości email w oparciu o czcionkę zdefiniowaną w Karcie kampanii mailingowej, zgodną z gotowym szablonem.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia do wiadomości email tekstu promującego w ilości do 1000 znaków.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia do wiadomości email logotypu przesłanego przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązuje się  do wstawienia do wiadomości email 1 zdjęcia głównego – statycznego baneru, przesłanego przez Zamawiającego. Dostarczone przez Zamawiającego musi mieć parametry przekazane do Zamawiającego, w innym przypadku Wykonawca nie odpowiada za niepoprawne wyświetlanie się zdjęcia (tj. zdjęcie jest zbyt wąskie w porównaniu do całości maila lub rozciągnięte i zniekształcone).
 11. Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia do wiadomości email 3 zdjęć przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w wiadomości email przycisku “call to action” (np. Kup, Czytaj Sprawdź, etc.)
 13. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazową korektę treści do wiadomości email na podstawie informacji przekazanej przez Zamawiającego drogą mailową. Poprawki mogą obejmować jedynie drobne zmiany tekstowe lub niezgodności produkcji z Kartą kampanii mailingowej, w której zostały przekazane informacje dotyczące przygotowania wiadomości email. Wykonawca nie ma obowiązku dodawać nowych zdjęć, tekstów, jeśli nie było to wcześniej zawarte w Karcie kampanii mailingowej.
 14. Wykonawca zobowiązuje się, na podstawie danych behawioralnych lub deklaratywnych, dopasować odbiorców mailingu profilowanego OPTIMAL do grupy docelowej określonej przez Zamawiającego w Karcie kampanii mailingowej.
 15. Wykonawca zobowiązuje się, do przeprowadzenie kampanii mailingowej w terminie określonym przez Zamawiającego w Karcie kampanii mailingowej, o ile termin ten spełnia warunki niniejszego Regulaminu.
 16. Wykonawca zobowiązuje się do wysyłki mailingu do 15.000 odbiorców biznesowych lub do 25.000 odbiorców prywatnych (konsumentów), w zależności od wybranego przez Zlecającego wariantu kampanii. Wykonawca zrealizuje wysyłkę mailingu reklamowego wyłącznie po otrzymaniu drogą mailową, potwierdzenia stwierdzającego akceptację Zamawiającego dla przyjętych założeń.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do przesłanie w ciągu 10 dni od daty wysyłki raportu, zawierającego następujące dane: Nadawcę maila, Temat maila, Treść maila, Data emisji (wysyłki), Wariant mailingu, Otwarcia (Ilość otwarć wiadomości), Kliknięcia (przekierowania na stronę Zamawiającego).

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty za usługę Mailing profilowany OPTIMAL wynagrodzenia akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich wskazanych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do realizacji usługi, w terminie maksymalnym do 30 dni, licząc od daty płatności za usługę.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do rzetelnego uzupełnienia w Karcie kampanii mailingowej informacji niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z wytycznymi Karty kampanii mailingowej oraz do akceptacji przygotowanej Karty kampanii mailingowej przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji usługi, w terminie maksymalnym do 30 dni, licząc od daty płatności za usługę.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle kompletnych materiałów określonych w pkt. 2. lub nie uzupełni właściwie Karty kampanii mailingowej określonej w pkt. 3. w terminie, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 5. Wszelkie zmiany wykraczające poza zapisy Regulaminu lub zakres usługi obligują Zamawiającego do zamówienia i opłacenia dodatkowych usług, zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 6. Zamawiający oświadcza, że został poinformowany, że realizacja wysyłki mailingu reklamowego jest świadczona przez zaufanego zewnętrznego partnera Wykonawcy.
 7. Zamawiający akceptuje informację, że układ bloków w szablonie będzie dostosowany na życzenie Zamawiającego jedynie poprzez ich powielanie lub ukrywanie.
 8. Zamawiający nie ma możliwości zmiany kolorystyki określonej w Karcie kampanii mailingowej.
 9. Zamawiający nie może zmieniać czcionki zdefiniowanej w Karcie kampanii mailingowej.
 10. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia tekstu w formacie: .txt, .doc (postać elektroniczna, edytowalna, łatwa do skopiowania). Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku przepisywania dostarczonych tekstów w wersji papierowej lub elektronicznej niemożliwej do skopiowania, a także, nie jest zobowiązany do wprowadzania jakichkolwiek poprawek do przesłanego tekstu.  Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 11. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia logotypu w formatach: png, .jpg, .jpeg, .ai, .eps, .psd, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego logotypu. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 12. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęcia głównego w formatach: png, .jpg, .jpeg, pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania obróbki lub skanowania dostarczonego zdjęcia głównego. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć w formatach: .jpg, .png, .gif, .pdf. Zamawiający został poinformowany, że Wykonawca nie ma obowiązku dokonywać obróbki lub skanowania dostarczonych zdjęć. Czynności takie podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem Wykonawcy.
 14. Zamawiający jest zobowiązany do określenia w Karcie kampanii mailingowej nazwy przycisku “call to action”
 15. Po przesłaniu przez Wykonawcę droga mailową przygotowanej wiadomości email, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych przekazać jednorazowo wszystkie uwagi i poprawki do przygotowanej wiadomości email. W przypadku braku przekazania uwag i poprawek, Wykonawca ma prawo traktować wiadomość email jako w pełni zrealizowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 16. Zamawiający oświadcza, że w pełni akceptuje jednorazową możliwość przekazania wszelkich uwag i poprawek do przygotowanej wiadomości email i jest w pełni świadomy, że każde kolejne uwagi lub poprawki będą wymagały zamówienia i opłacenia przez Zamawiającego usług dodatkowych w ramach których Wykonawca będzie mógł dokonać tych poprawek.
 17. Zamawiający zobowiązuje się do określenia w Karcie kampanii mailingowej grupy docelowej kampanii. Jednocześnie Zamawiający akceptuje informację, że nie ma wpływu na dobór konkretnych odbiorców mailingu (kontaktów przygotowanych do wysyłki mailingu).
 18. Zamawiający zobowiązuje się do określenia w Karcie kampanii mailingowej wstępnie planowanego terminu mailingu, jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do określenia ostatecznego terminu mailingu niezwłocznie po przygotowaniu przez Wykonawcę  wiadomości email. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 14 dni, od daty przygotowania wiadomości email.
 19. W sytuacji, gdy Zamawiający nie określi niezwłocznie ostatecznego terminu kampanii, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Zamówienia i zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.

V. Pozycjonowanie PRESTA

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę Pozycjonowania PRESTA, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty opłacenia usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i konfiguracji wtyczki Prestashop SEO, pod warunkiem, że sklep Zamawiającego oparty jest o Prestashop nie starszy niż wersja 1.7.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji sklepu Zamawiającego pod kątem robotów wyszukiwarki Google w miarę możliwości, w wymiarze czasowym do 5h, pod warunkiem dostarczenia przez Zamawiającego danych dostępowych do sklepu.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do podpięcia strony w statystykach google (Google Console)
 5. Wykonawca zobowiązuje się do wysyłania raz w miesiącu, na adres e-mail Zamawiającego, raportu z miejsc w wyszukiwarce Google, po określonych frazach.

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający, dokonując opłaty wynagrodzenia za usługę Pozycjonowanie PRESTA akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia danych dostępowych do strony www (FTP, panel Prestashop)). Czas usługi trwa niezależnie od daty dostarczenia tych danych.
 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać drogą mailową w terminie do 7 dni od daty Zamówienia sugerowane frazy (wyrażenia), w ilości do 3-12  sztuk,  dotyczące strony www Zamawiającego. Zamawiający, w przypadku nie przesłania sugerowanych fraz w terminie  do Wykonawcy, akceptuje frazy zaproponowane przez Wykonawcę.
 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle informacji określonych w punktach 2 i 3, Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy i zatrzymanie 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.