Regulamin szczegółowy usług automatycznych

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Regulamin stanowi prawo dotyczące realizacji usług automatycznych dla podmiotu akceptującego niniejszy regulamin, reguluje zasady współpracy między stroną zamawiającą – dalej zwaną Abonentem, a stroną realizującą WIRTUALE.PL S.A., właścicielem marki UTI.PL dalej zwaną UTI.PL.
1.2. Abonent decyduje się na świadczenie przez UTI.PL jednej lub więcej usług automatycznych z wymienionych:
1.2.1. Domeny internetowe
1.2.2. Hosting
1.2.3. Certyfikaty SSL
1.2.4. Antywirus ESET
1.3. Zasady realizacji oraz obowiązki stron określa niniejszy regulamin, podzielony na poszczególne rodzaje usług automatycznych.
1.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych regulaminów UTI.PL w szczególności Regulaminowi świadczenia usług drogą elektroniczną,
1.5. Klient, dokonując opłaty za usługę akceptuje niniejszy regulamin oraz regulaminy szczegółowe realizacji usług, w tym regulaminy promocyjne, których dana usługa dotyczy.
1.6. Abonent jest zobowiązany do kontrolowania terminów wygasania swoich usług, a powiadomienia wysyłane przez UTI.PL mają jedynie charakter wsparcia.

2. DOMENA INTERNETOWA W UTI.PL

2.1. Definicje
2.1.1.Rejestr domen – podmiot pierwotnie umocowany do rejestrowania oraz zarządzania domenami, z którym UTI.PL zawarło porozumienie o współpracy lub inną umowę, dotyczącą rejestracji domen internetowych;
2.1.2. Rejestrator – UTI.PL albo inny podmiot, z którym UTI.PL zawarło umowę o współpracy, obsługujący nazwy domen internetowych w zakresie ich rejestracji i utrzymania w Rejestrze domen;
2.1.3.Rejestracja domeny – umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy;
2.1.4. Transfer domeny – proces przenoszenia zarządzania daną domeną pomiędzy dwoma innymi rejestratorami.
2.1.5. Odnowienie domeny – proces przedłużenia ważności domeny internetowej po upływie okresu pierwotnej rejestracji, uprawniajacy do dalszego z niej korzystania.
2.2. Zasady ogólne
2.2.1. Abonent decyduje się na świadczenie przez UTI.PL jednego lub więcej rodzajów usługi:
a) rejestracja i utrzymanie domeny,
b) transfer i utrzymanie domeny
c) odnowienie i utrzymanie domeny
2.2.2. UTI.PL działa na rzecz i w imieniu Abonenta na podstawie upoważnienia udzielonego UTI.PL w celu rejestracji, transferu lub odnowienia domeny. UTI.PL zawiera umowę z odpowiednim Rejestrem, Rejestratorem bądź Partnerem Rejestratora domen internetowych.
2.2.3. Abonent przyjmuje do wiadomości, że utrzymanie domeny internetowej przez UTI.PL odbywa się za pośrednictwem jej Partnera Technologicznego – Digital Media Technology sp.z o.o. z siedzibą w Jaśle, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000194182, NIP 685-213-96-25.
2.2.4. Rejestrując, transferując lub odnawiając domenę, Abonent wyraża zgodę na przesłanie, a następnie wykorzystywanie danych osobowych Abonenta przez Rejestry/Rejestratorów, z którymi UTI.PL zawarło stosowne porozumienia o współpracy, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zakupionej usługi.
2.2.5.Rejestrując, transferując lub odnawiając domenę, Abonent wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois. UTI.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.
2.2.6. Złożenie zamówienia na rejestrację, transfer lub odnowienie domeny w UTI.PL, jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Abonentem a UTI.PL o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem bądź Partnerem Rejestratora na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych wybranego Rejestru.
2.2.7. Złożenie zamówienia na rejestrację, transfer lub odnowienie domeny w UTI.PL, jest równoznaczne z akceptacją umocowania do wyłącznego reprezentowania Abonenta przez UTI.PL przed Rejestrem/Rejestratorem/Parterem Rejestratora. Umocowanie takie obejmuje swym zakresem wszelkie czynności dotyczące domeny zarejestrowanej dla Abonenta.
2.2.8. Składając zamówienie na rejestrację/transfer/odnowienie domeny Abonent oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich. W razie poniesienia przez UTI.PL szkody, spowodowanej używaniem przez Abonenta nazwy naruszającej prawa osób trzecich, Abonent zobowiązuje się szkodę tę naprawić w pełnej wysokości.
2.2.9. Z chwilą dokonania płatności za usługę rejestracji/transferu/odnowienia domeny, pomiędzy Abonentem a UTI.PL dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie usługi pośrednictwa w procedurze rejestracji/transferu/odnowienia i utrzymania domeny. Usługa rejestracji/transferu/odnowienia i utrzymania domeny może być opłacona na 1, 2 lub 3 lata.
2.2.10. Abonent dokonując rejestracji/transferu/odnowienia domeny w UTI.PL akceptuje aktualnie obowiązujące zasady i postanowienia głównego Rejestru obsługującego daną domenę.
2.2.11. W odniesieniu do domen polskich stosuje się w w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, Regulamin Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), dostępny pod adresem http://dns.pl/regulamin.html.
2.2.12. W odniesieniu do domen europejskich .eu stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, postanowienia regulaminu EURID (the European Registry of Internet Domain Names), dostępnego na stronie http://www.eurid.eu.
2.2.13. W odniesieniu do domen globalnych stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, postanowienia określone w ICANN Uniform Domain-Name DisputeResolution Policy, dostępnych pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
2.2.14. W odniesieniu do domen narodowych stosuje się w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, regulaminy Rejestrów, odpowiedzialnych za rejestrację i zarządzanie domenami poszczególnych krajów.
2.2.15.W sytuacji, gdy Abonent dokona przeniesienia usługi do innego operatora przed upływem okresu na jaki została ona wykupiona, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 100% kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę, na co Abonent wyraża zgodę. Abonent wyraża zgodę, aby uiszczenie kary umownej opisanej w niniejszym punkcie nastąpiło poprzez potrącenie uiszczonej przez Abonenta płatności za usługę, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
2.2.16. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, UTI.PL nie zwraca Abonentowi kosztów rejestracji/transferu/odnowienia domeny.
2.2.17 Szczegółowe warunki dotyczące usług związanych z obsługą domen internetowych, a w szczególności: przeniesienie obsługi domeny (transfer), delegacja domeny, zmiana danych Abonenta domeny, zmiana Abonenta domeny (cesja) wraz z niezbędnymi formularzami i procedurą ich realizacji dostępne są na stronach portalu UTI.PL i stanowią nieodłączną część niniejszego Regulaminu.
2.2.18. Przeniesienie kontaktu oraz domeny do innego partnera NASK wewnątrz jednolitej infrastruktury UTI.PL (WIRTUALE.PL S.A.) i partnera technologicznego, nie wymaga zgody Abonenta.
2.3. Zasady dotyczące rejestracji i utrzymania domeny internetowej.
2.3.1 UTI.PL zobowiązuje się do rejestracji domeny o nazwie podanej przez Abonenta w zamówieniu na rejestrację domeny wystawionym przez Opiekuna handlowego, złożonym przez Abonenta poprzez stronę internetową uti.pl lub zamówieniu złożonym w systemie UTI.PL z zastrzeżeniem zapisów niniejszego Regulaminu warunkujących rejestrację domeny.
2.3.2.Złożenie zamówienia w systemie UTI.PL nie jest równoznaczne z zablokowaniem domeny do rejestracji przez inne podmioty. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za zarejestrowanie przez inny podmiot domeny zamówionej przez Abonenta przed otrzymaniem wpłaty. Usługa jest realizowana po przesłaniu przez UTI.PL odpowiedniej faktury VAT.
2.3.3. Rejestracja domeny odbywa się po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym UTI.PL.
2.3.4. Czas propagacji domeny trwa do 48 godzin. Po tym okresie domena jest aktywna i widoczna w Internecie.
2.3.5. Zamówienie na rejestrację domeny nieopłacone w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi może zostać usunięte z kolejki do rejestracji w UTI.PL.
2.3.6.W przypadku odnotowania wpłaty po upływie 14-dniowego terminu, domena zostanie zarejestrowana, z zastrzeżeniem, że nadal będzie wolna i możliwa do rejestracji.
2.3.7. UTI.PL może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy:
2.3.7.1. Domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana.
2.3.7.2. W stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne.
2.3.7.3. Abonent poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane w procesie rejestracji domeny i nie usunie błędów w terminie wyznaczonym przez UTI.PL.
2.3.7.4. Główny Rejestr przekaże odmowną decyzję rejestracji, na którą UTI.PL nie ma wpływu.
2.3.7.5. Z innych przyczyn, wynikających z zasad i regulaminów Rejestrów poszczególnych domen.
2.4. Zasady dotyczące transferu i utrzymania domeny internetowej.
2.4.1. Abonent zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu przetransferowania domeny, a w szczególności do: pozyskania prawidłowego kodu authinfo; przekazania prawidłowego kodu authinfo do UTI.PL na adres cok@uti.pl; potwierdzenia transferu domeny poprzez kliknięcie w odpowiedni link.
2.4.2. UTI.PL zobowiązuje się do udzielenia pomocy przy transferze domeny oraz utrzymania domeny na okres rozliczeniowy wskazany w zamówieniu.
2.4.3. Brak wpłaty tytułem transferu i utrzymania domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego domeny oznaczać będzie rozwiązanie umowy z UTI.PL następnego dnia.
2.4.4. W sytuacji gdy Abonent dokona wpłaty za usługę, a nie dokona transferu domeny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego za domenę, Abonent ma prawo do: transferu domeny od kolejnego okresu rozliczeniowego; zarejestrowania innej domeny, wybranej przez Abonenta; transferu innej domeny wskazanej przez Abonenta; w szczególnych przypadkach, w których trudno orzec o winie danej strony, UTI.PL może wyrazić zgodę na przeznaczenie wpłaconej kwoty za usługę promocyjną na inne usługi świadczone przez UTI.PL.
2.4.5. Zwrot wpłaconych środków należy się jedynie w sytuacji rażącego zaniedbania ze strony UTI.PL.
2.4.6. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za: problemy pojawiające się przy pozyskaniu kodu authinfo, przestój w działaniu domeny w przypadku braku dostarczenia kodu authinfo do końca okresu rozliczeniowego; dodatkowe opłaty, jakie nalicza dotychczasowy usługodawca.
2.5. Zasady dotyczące odnowienia i utrzymania domeny internetowej
2.5.1. Abonent jest zobowiązany do kontrolowania terminów wygasania swoich usług.
2.5.2. Przedłużenie okresu utrzymania usługi oznacza jej odnowienia na kolejny okres abonamentowy.
2.5.3. UTI.PL informuje Abonenta, na co najmniej 1 miesiąc przed zakończeniem okresu utrzymania domeny, wystawiając odpowiednie zamówienie odnowienia domeny lub kontaktując się telefonicznie.
2.5.4. W przypadku braku reakcji ze strony Abonenta na informacje UTI.PL, na 9 dni przed końcem okresu utrzymania domeny, generowane jest roczne zamówienie odnowienia domeny.
2.5.5. Abonent otrzymuje też szereg dodatkowych powiadomień informujących o kończącym się okresie rozliczeniowym. Powiadomienia mają jedynie charakter wsparcia, a brak otrzymania przez Abonenta przypomnienia z powodów nie leżących bezpośrednio po stronie UTI.PL, nie jest podstawą do składania żadnych roszczeń wobec UTI.PL, ze względu na fakt, że Abonent, zawierając z UTI.PL umowę, otrzymał dostęp do Panelu Zarządzania, który służy do samodzielnego administrowania zamówieniami oraz zarządzania swoimi usługami. Brak lub zagubienie przez Abonenta danych dostępowych do Panelu Zarządzania, nie jest podstawą do składania roszczeń wobec UTI.PL.
2.5.6. W celu przedłużenia okresu utrzymania domeny Abonent zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty, ustalonej na podstawie cennika dostępnego u Opiekuna handlowego, na konto UTI.PL pl w terminie do 14 dni przed datą wygaśnięcia ważności usługi. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego UTI.PL kwotą należnej opłaty.
2.5.7. Przedłużenie okresu utrzymania domeny realizowane jest do 96 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie UTI.PL.
2.5.8. W przypadku braku wpłaty tytułem odnowienia i utrzymania domeny na kolejny okres w terminie powyżej 96 h przed datą wygasania usługi, UTI.PL zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty reaktywacyjnej.
2.5.9. Brak wpłaty tytułem odnowienia i utrzymania domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego dnia bieżącego okresu rejestracji domeny oznaczać będzie rozwiązanie umowy z UTI.PL następnego dnia.
2.5.10. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu utrzymania domeny.
2.5.11. W sytuacji, gdy nastąpi rozwiązanie umowy z Abonentem na podstawie punktu 2.5.9. lub wystąpi sytuacja określona w punkcie 2.5.8, a Abonent będzie chciał po tym okresie odnawiać domenę, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty Opłaty reaktywacyjnej zgodnie z cennikiem dostępnym u Opiekuna handlowego i jednocześnie Abonent wyraża zgodę na poniesienie opłaty reaktywacyjnej, powiększonej o koszt odnowienia i utrzymania właściwej domeny.
2.5.12. Odnowienie przez Abonenta domeny, która nie została przedłużona (odnowiona) na podstawie punktu 2.5.6, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zgody organu rejestrującego. W przypadku, gdy organ rejestrujący zezwoli na odzyskanie (przywrócenie) skasowanej uprzednio lub zwróconej do Rejestru nazwy/nazw domen w ramach niektórych domen najwyższego poziomu oraz gdy UTI.PL oferuje taką usługę w odniesieniu do rzeczonych domen najwyższego poziomu – usługa zostanie zrealizowana na życzenie zarejestrowanego właściciela domeny, jednakże bez gwarancji ani obowiązku pomyślnego przeprowadzenia takiej operacji.
2.5.13. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących niektórych domen narodowych płatności określone w punktach 2.5.6 i 2.5.8 mogą zwiększyć się, co wynika z Regulaminów Rejestru/Rejestratora danego kraju z którego pochodzi domena. W przypadku domen z rozszerzeniem .AE, .ES, .UK termin ten wynosi 10 dni, dla domen .FI, .NU, .SE, .SI, .VN, .WS – 25 dni, dla domen .MU, .NF, .CZ, .CO – 35 dni.

3. HOSTING W UTI.PL

3.1. Definicje
3.1.1. Hosting – przestrzeń dyskowa na serwerze współdzielonym.
3.1.2. Uruchomienie hostingu – oddanie do dowolnego wykorzystania przestrzeni dyskowej na hostingu współdzielonym w UTI.PL. Za wgrane treści, ich modyfikację i zabezpieczenie jest odpowiedzialny Abonent.
3.2. Zasady ogólne
3.2.1. UTI.PL zobowiązuje się do aktywowania usługi hostingu w domenie podanej przez Abonenta na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza do zamówienia usługi lub w Panelu Zarządzania.
3.2.2. Z chwilą dokonania płatności za usługę hostingu, pomiędzy Abonentem a UTI.PL dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie usługi. Usługa hostingu może być opłacona na 1, 2 lub 3 lata.
3.2.3. W przypadku danych przechowywanych na dzierżawionej przez Klienta przestrzeni dyskowej Klient zobowiązany jest do regularnego wykonywania kopii bezpieczeństwa tych danych oraz przechowywania tych kopii w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia odtworzenia danych w przypadku ich utraty.
3.2.4. Zabrania się wykorzystywania usługi hostingu do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, w tym ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne, czy do zamieszczania serwisów o zawartości, do której publikujący nie posiada praw autorskich, bądź zgody autora wyrażonej pisemnie lub w postaci licencji.
3.2.5. Zabrania się wykorzystywania usługi do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej, czyli tzw. spamu.
3.2.6. Abonent odpowiada za zawartość danych przechowywanych na serwerze oraz ich wykorzystanie. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane złym lub niezgodnym z prawem użytkowaniem hostingu.
3.2.7. W sytuacji, gdy Abonent dokona przeniesienia usługi do innego operatora przed upływem okresu na jaki została ona wykupiona, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 100% kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę, na co Abonent wyraża zgodę. Abonent wyraża zgodę, aby uiszczenie kary umownej nastąpiło poprzez potrącenie uiszczonej przez Abonenta płatności za usługę, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
3.2.8 Pełna specyfikacja hostingu dostępna jest na stronie – Specyfikacja usługi hostingu.
3.3. Przedłużanie/odnawianie okresu świadczenia usługi hostingu:
3.3.1. Abonent jest zobowiązany do kontrolowania terminów wygasania swoich usług.
3.3.2. Na co najmniej 1 miesiąc przed zakończeniem okresu utrzymania usługi, Opiekun handlowy kontaktuje się z Abonentem z propozycją przedłużenia współpracy.
3.3.3. W przypadku braku reakcji ze strony Abonenta na 9 dni przed końcem okresu utrzymania usługi wysyłane jest powiadomienie systemowe informujące o terminie wygasania z możliwością wygenerowania odpowiedniego, rocznego zamówienia na jej odnowienie.
3.3.4. Abonent dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez UTI.PL, na podstawie przesłanego zamówienia. Abonent może także dokonać płatności online.
3.3.5. W celu przedłużenia okresu świadczenia usługi hostingu Abonent zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty, ustalanej wg cennika dostępnego u Opiekuna handlowego, na konto UTI.PL w terminie do 14 dni przed datą wygaśnięcia ważności usługi. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego UTI.PL kwotą należnej opłaty.
3.3.6. Przedłużenie okresu świadczenia usługi hostingu realizowane jest do 96 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie UTI.PL.
3.3.7. W przypadku braku wpłaty tytułem świadczenia usługi hostingu na kolejny okres w terminie powyżej 96 h przed datą wygasania usługi, UTI.PL zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty reaktywacyjnej.
3.3.8. Po odnotowaniu przez UTI.PL wpłaty na koncie, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego.
3.3.9. W przypadku braku wpłaty za zamówioną usługę w terminie do ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego hostingu, oznaczać będzie jego wyłączenie z możliwością jego odnowienia po uiszczeniu opłaty reaktywacyjnej przez okres 60 dni kalendarzowych. Po tym okresie dane zostaną bezpowrotnie skasowane z serwera.
3.3.10. W przypadku rezygnacji przez Abonenta z usługi hostingu w trakcie jej trwania, zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 100% kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę, na co Abonent wyraża zgodę. Abonent wyraża zgodę, aby uiszczenie kary umownej nastąpiło poprzez potrącenie uiszczonej przez Abonenta płatności za usługę, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
3.4. Blokowanie i zamykanie usługi hostingu
3.4.1. UTI.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, usunięcia, zablokowania konta lub dostępu do części lub całości usług hostingowych bez zwrotu uiszczonych przez Abonenta opłat, w tym ograniczenia lub zablokowania dostępu do baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej, http i in. wobec każdego Abonenta, którego działania są sprzeczne z:
3.4.1.1. powszechnie obowiązującym prawem,
3.4.1.2. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatków stanowiących integralną część niniejszego regulaminu,
3.4.1.3. dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes UTI.PL lub jego innych Abonentów, a w szczególności obejmują:
a) nadmierne obciążenie serwerów powodujące pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom,
b) wywoływanie zagrożenia wystąpienia awarii lub przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez UTI.PL,
c) rozpowszechnianie i udostępnianie za pomocą serwerów UTI.PL programów komputerowych przystosowanych do popełniania przestępstw,
c) wysyłanie za pomocą serwerów UTI.PL spamu (niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy) lub reklamowania serwisów konkurencyjnych wobec UTI.PL
d) umieszczanie na serwerach UTI.PL treści pornograficznych lub/i nielegalnego rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim.
3.4.2. Przed usunięciem lub blokadą konta UTI.PL może, według uznania, wezwać Abonenta do zaprzestania szkodliwych działań wyznaczając termin ich zaprzestania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu UTI.PL zablokuje lub usunie dostęp do konta.
3.4.3. UTI.PL zawiesza, a następnie – po bezskutecznym wezwaniu – usuwa konto Abonenta dokonującego niedozwolonych działań wskazanych w pkt 3.4.1.
3.4.5. W przypadku znacznego przekroczenia przez Abonenta parametrów opisanych w specyfikacji usługi, w szczególności limitu powierzchni dysku, UTI.PL zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania usługi do momentu zwolnienia przez Abonenta przekroczonych parametrów, bądź wykupienia przez niego dodatkowych usług zwiększających parametry świadczonej usługi.
3.5. W ramach usługi hostingu istnieje możliwość uruchomienia, dodatkowo płatnej zgodnie z cennikiem dostępnym u Opiekuna handlowego, usługi Kreator UTI.PL
3.5.1. Zamawianie usługi Kreator UTI.PL odbywa się na zasadach tożsamych z punktem 3.2. dotyczącym zamawianie usługi hostingu.
3.5.2. Podstawowe warunki korzystania z usługi Kreator UTI.PL:
a) Warunkiem umieszczenia na serwerze strony stworzonej w Kreatorze UTI.PL jest posiadanie konta hostingowego w UTI.PL. Strony www utworzone za pomocą Kreatora stron mogą być używane tylko na serwerach UTI.PL.
b) Abonent nie może przenosić stron utworzonych za pomocą Kreatora UTI.PL do innych hostingodawców.
c) Strona testowa stworzona przy użyciu Kreatora UTI.PL nie podpięta pod konto hostingowe w UTI.PL przez okres 30 dni od daty założenia zostanie usunięta.
d) Przy użyciu Kreatora stron można wygenerować stronę w ramach jednej domeny.
d) UTI.PL zastrzega sobie prawo publikacji adresów i miniaturek stron Abonentów wygenerowanych za pomocą Kreatora w celach promocyjnych na witrynie internetowej www.uti.pl
e) Przedłużanie.odnawianie okresu świadczenia usługi Kreatora odbywa się na zasadach tożsamych z punktem 3.3. dotyczącym przedłużania/odnawiania okresu świadczenia usługi hostingu:
f) Blokowanie i zamykanie usługi Kreator odbywa się na zasadach określonych w punkcie 3.4. Dotyczącym blokowania i zamykania usługi hostingu.
3.6. W ramach usługi hostingu istnieje możliwość uruchomienia, dodatkowo płatnych zgodnie z cennikiem dostępnym u Opiekuna handlowego, usług Aplikacji UTI.PL.
3.6.1. Zamawianie usług Aplikacji UTI.PL odbywa się na zasadach tożsamych z punktem 3.2. dotyczącym zamawianie usługi hostingu.
3.6.2. Podstawowe warunki korzystania z usługi Aplikacje UTI.PL
a) W ramach usługi Aplikacji Abonent otrzymuje wybraną aplikację wraz z zasobami serwera niezbędnymi do jej utrzymania przez okres abonamentowy.
b) Za konfigurację i zarządzanie aplikacją odpowiada Abonent.
c)Przedłużanie.odnawianie okresu świadczenia usługi Aplikacji UTI.PL odbywa się na zasadach tożsamych z punktem 3.3. dotyczącym przedłużania/odnawiania okresu świadczenia usługi hostingu:
d) Blokowanie i zamykanie usługi Aplikacji odbywa się na zasadach określonych w punkcie 3.4. dotyczącym blokowania i zamykania usługi hostingu.
3.7. W ramach usługi hostingu istnieje możliwość uruchomienia, dodatkowo płatnej zgodnie z cennikiem dostępnym u Opiekuna handlowego, usługi Poczta 500.
3.7.1. W ramach usługi Poczta 500 zostaje zwiększona ilość przesyłanych wiadomości do 500 na godzinę dla jednej domeny.
3.7.2. Usługa może być przypisana do dowolnego konta.
3.7.3. Warunkiem realizacji usługi jest podanie przez Abonenta w formie mailowej adresu skrzynki e-mail, do której usługa została wykupiona.
3.8. W ramach usługi hostingu istnieje możliwość uruchomienia, dodatkowo płatnej zgodnie z cennikiem dostępnym u Opiekuna handlowego, usługi Zaślepka www.
3.8.1. W ramach usługi Zaślepka www na stronie Abonenta zostanie umieszczony komunikat o treści “strona w budowie”.
3.8.2. Opłacając usługę, Abonent wyraża zgodę na podjęcie działań na hostingu przez UTI.PL.
3.8.3. Umieszczenie Zaślepki na stronie www spowoduje wyłączenie aktualnej strony oraz brak dostępu do jej zaplecza.
3.8.4. Umieszczenie Zaślepki na stronie www nie doprowadzi do usunięcia dotychczasowych plików. Abonent w dowolnym momencie ma możliwość przywrócić stronę do działania zmieniając katalog docelowy domeny.
3.9. W ramach usługi hostingu istnieje możliwość uruchomienia, dodatkowo płatnej zgodnie cennikiem dostępnym u Opiekuna handlowego usługi BACKUP WWW.
3.9.1.Zamówienie usługi BACKUP WWW odbywa się na zasadach tożsamych z punktem 3.2. dotyczącym zamawianie usługi hostingu.
3.9.2. Abonent po dokonaniu wpłaty, zobligowany jest w ciągu 7 dni, do wypełnienia formularza do usługi BACKUP WWW, w którym dokonuje wyboru częstotliwości tworzenia kopii.
3.9.3. Abonent ma prawo wyboru częstotliwość tworzenia kopii przyrostowej:
3.9.3.1. Tygodniowa
3.9.3.2. Miesięczna
3.9.3.3 Roczna
3.9.4. Abonent ma prawo wyboru częstotliwość tworzenia kopii zwykłej:
3.9.4.1. dzienna
3.9.4.2. tygodniowa
3.9.4.3. miesięczna
3.9.5. Abonent ma prawo wyboru liczby kopii tworzonych w ramach usługi w zakresie 1-3 kopii. Wielkość kopii pomnożona przez ilość kopii i nie może przekraczać wykupionej przestrzeni dysku przeznaczonej na BACKUP WWW.
3.9.6. Brak wypełnionego formularza w terminie 1 miesiąca od dokonanej opłaty skutkuje uruchomieniem usługi w standardowej częstotliwości, miesięcznej kopii przyrostowej w zakresie utworzenia 2 kopii.
3.9.7. Przed uruchomieniem usługi, UTI.PL zobowiązuje się do wykonania weryfikacji serwisu www pod kątem wirusów za pomocą skanera ImmunifyAV.
3.9.8. Wykrycie wirusa wiąże się z odmową możliwości uruchomienia usługi BACKUP WWW.
3.9.9. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za zawirusowaną kopię w przypadku gdy od momentu skanowania do czasu pierwszej wykonanej kopii pojawią się wirusy na serwisie www.
3.9.10. Usługa BACKUP WWW jest konfigurowana podczas uruchomienia przez UTI.PL, a jej ustawienia zostają zapisane w celu weryfikacji ewentualnych późniejszych zmian wykonanych przez Abonenta.
3.9.11. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za nagłe przepełnienie powierzchni dysku lub uszkodzenie kopii systemowej w przypadku konfiguracji wykonanej na podstawie uzupełnionego przez Abonenta formularza lub samodzielnej zmiany ustawień przez Abonenta
3.9.12. W ramach usługi BACKUP WWW Abonent otrzymuje w pełni skonfigurowane połączenie z zewnętrznym dyskiem na swoim hostingu PLESK, na które będą tworzone automatycznie kopie (serwer zapasowy).
3.9.13. W ramach tworzonej kopii, zabezpieczana jest strona www oraz baza danych.
3.9.14. Zakupiona powierzchnia dysku zapasowego nie może być mniejsza, niż obecnie obowiązująca powierzchnia subskrypcji.
3.9.15. Do posiadanej subskrypcji hostingu w UTI.PL może być przypisana wyłącznie jedna usługa zewnętrznego backupu, która nie może być przez Abonenta wykorzystana do innych celów niż backup danych z serwera UTI.PL.
3.9.16. Abonent ma prawo korzystać z usługi BACKUP WWW tylko, gdy jego usługa serwisu www jest aktywna.
3.9.17.Abonent ma prawo przywrócić dowolnie wybrane przez siebie dane z usługi backupu.
3.9.18. UTI.PL zobowiązuje się do odtworzenia z backupu serwisu www maksymalnie jednej kopii w okresie trwania usługi. Kopia odtworzona zostanie na podstawie zgłoszenia mailowego przesłanego przez Abonenta na adres cok@uti.pl.
3.9.19. Przedłużanie/odnawianie okresu świadczenia usługi BACKUP WWW odbywa się na zasadach tożsamych z punktem 3.2. dotyczącym przedłużania/odnawiania okresu świadczenia usługi hostingu, z wyjątkiem punktu 3.2.8, gdzie w przypadku braku wpłaty do ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego usługi, oznaczać będzie jej wyłączenie z możliwością odnowienia po uiszczeniu opłaty reaktywacyjnej przez okres 30 dni kalendarzowych. Po tym okresie dane zostaną bezpowrotnie skasowane z serwera.
3.9.20. Brak odnowienia usługi wiąże się z brakiem dostępu do zasobów przechowywanych na usłudze backupu. Backup jest integralną częścią usługi hostingu.
3.9.21. Abonent ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć zasób backup tylko po zakończeniu okresu rozliczeniowego aktualnie posiadanego pakietu.
3.9.22. Blokowanie i zamykanie usługi BACKUP WWW odbywa się na zasadach określonych w punkcie 3.3. Dotyczącym blokowania i zamykania usługi hostingu.
3.10. W ramach usługi hostingu Abonent ma możliwość zakupu dodatkowo płatnej zgodnie cennikiem dostępnym u Opiekuna handlowego subdomeny pod założoną domeną utibox.pl.
3.10.1. Abonent uprawniony jest do korzystania z subdomeny tylko dla stron www
3.10.2. Abonent uprawniony jest do korzystania z subdomeny tylko na serwerze UTI.PL

4. CERTYFIKAT SSL COMODO W UTI.PL

4.1. Definicje
4.1.1. Certyfikat SSL – zbiór danych elektronicznych składających się z klucza publicznego, informacji identyfikujących właściciela klucza publicznego oraz informacji na temat jego ważności, które zostały cyfrowo podpisane przez Jednostkę certyfikującą. Służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między użytkownikiem, a serwerem.
4.1.2. Jednostka certyfikująca – podmiot wystawiający Certyfikat SSL i udzielający licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
4.1.3. Regulamin subskrybenta wydany przez Jednostkę certyfikującą – regulacje w przedmiocie zasad i warunków uzyskania i korzystania z certyfikatów SSL, w tym warunki licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, dostępne na stronie internetowej Jednostki certyfikującej.
4.1.4. Specyfikacja Certyfikatu SSL – charakterystyka danego Certyfikatu SSL, zawierająca jego nazwę, okres ważności, funkcjonalność, rodzaj podmiotów uprawnionych do uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, dostępna na stronie internetowej Jednostki certyfikującej.
4.1.5. E-mail administracyjny – e-mail Abonenta figurujący w bazie danych UTI.PL.
4.1.6. E-mail weryfikacyjny – email, na który Jednostka certyfikująca przekazuje Abonentowi wiadomości dotyczące procedury uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatów SSL, w formie admin@Nazwa_certyfikowanej_domeny (np. admin@mojadomena.pl gdy Nazwa certyfikowanej domeny brzmi: “mojadomena.pl”).
4.2. Zasady ogólne.
4.2.1. Abonent, dokonując opłaty za usługę Certyfikat SSL w UTI.PL akceptuje niniejszy Regulamin.
4.2.2. UTI.PL nie jest Jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
4.2.3. UTI.PL pośredniczy wyłącznie w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL Jednostek certyfikujących,
4.2.4. UTI.PL nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL zależy wyłącznie od decyzji Jednostki certyfikującej.
4.2.5. UTI.PL nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL, w tym nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL należy kierować do Jednostki certyfikującej na adresy podane w wiadomości e-mail otrzymanej w trakcie procedury zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL na E-mail weryfikacyjny.
4.2.6. Okres ważności Certyfikatu SSL podany na wystawionej fakturze VAT i liczony jest od daty aktywacji zamówienia.
4.2.7. Instalacja Certyfikatu SSL na serwerze powinna nastąpić w terminie jednego roku od dnia jego wydania. W przypadku braku instalacji w tym terminie Jednostka certyfikująca jest uprawniona do anulowania Certyfikatu SSL.
4.2.8. Certyfikat SSL może zostać zainstalowany dla serwera, który dysponuje adresem IP. Dokładne zasady oraz wymogi co do instalacji Certyfikatu SSL określa administrator serwera, z którego usług korzysta bądź będzie korzystał Abonent.
4.2.9. Certyfikat SSL wystawiany jest wyłącznie dla jednej, konkretnej nazwy domeny i nie obejmuje subdomen.
4.3. Zamawianie i uruchamianie usługi Certyfikat Comodo SSL.
4.3.1. Abonent przy zamówieniu i opłaceniu usługi Certyfikat Comodo SSL:
a) Akceptuje niniejszy Regulamin
b) Akceptuje Regulamin wydany przez Jednostkę certyfikującą, która wystawia wybrany przez Abonenta Certyfikat SSL i udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL,
c) Wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej opisanej w pkt 4.3.3. poniżej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
4.3.2. W celu uruchomienia usługi Certyfikat Comodo SSL wykonane muszą być niezwłocznie następujące czynności:
4.3.2.1. Abonent zobowiązuje się wypełnić formularz przekazany w formie mailowej i podać w nim niezbędne dane do wygenerowania certyfikatu w przeciągu 1 roku licząc od dnia opłacenia zamówienia, a mianowicie:
a) Nazwa firmy Abonenta.
b) Nazwa certyfikowanej domeny, pod którą dostępna jest aktywna strona internetowa.
c) Adres Abonenta.
d) Miasto Abonenta.
e) Województwo Abonenta.
f) Adres weryfikacyjny e-mail do aktywacji certyfikatu (koniecznie z przedrostkiem admin), na który będzie kierowana korespondencja od Jednostki certyfikującej. Jeśli Abonent nie dysponuje takim adresem e-mail, jest zobligowany do założenia e-maila weryfikacyjnego na hostingu: admin@nazwa_domeny w domenie objętej zamówieniem na certyfikat SSL.
4.3.2.2. UTI.PL dokonuje weryfikacji poprawności podanych danych i wystawia zamówienia do Jednostki certyfikującej.
4.3.2.3. Abonent potwierdza wolę uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL w sposób wskazany w wiadomości e-mail przesłanej przez Jednostkę certyfikującą na e-mail weryfikacyjny.
4.3.3. W przypadku gdy Abonent posiada usługę hostingową w UTI.PL:
4.3.3.1. UTI.PL instaluje usługę Certyfikatu SSL na serwerach UTI.PL.
4.3.3.2. Abonent jest zobowiązany do przekazania do UTI.PL pełnych danych dostępowych do aplikacji strony / zaplecza strony (systemu CMS).
4.3.4. W przypadku gdy Abonent posiada usługę hostingową u zewnętrznego usługodawcy Abonent zobowiązuje się do:
4.3.4.1. Podania pełnych danych dostępowych do hostingu u obecnego usługodawcy na prawach administracyjnych.
4.3.4.2. Przekazania dostępu do aplikacji strony / zaplecza strony (systemu CMS).
4.3.4.3. Weryfikacja prawidłowego działania Certyfikatu SSL
4.3.5. Abonent otrzymuje informacje o Certyfikacie SSL w trybie wiadomości e-mail przesłanej na e-mail administracyjny.
4.4. Zasady dodatkowe
4.4.1. Z chwilą dokonania płatności za usługę Certyfikatu SSL Comodo, pomiędzy Abonentem a UTI.PL dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie usługi pośrednictwa w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
4.4.2. Z chwilą otrzymania Certyfikatu SSL pomiędzy Abonentem, a Jednostką certyfikującą dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
4.4.3. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy wskutek okoliczności zależnych wyłącznie od Abonenta, w tym niespełnienia warunków wskazanych w punkcie 4.3.2. powyżej, Abonent zobowiązany jest uiścić UTI.PL karę umowną w wysokości 100% kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę Certyfikat SSL Comodo. Uiszczenie kary umownej następuje poprzez potrącenie kwoty kary umownej z kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę Certyfikat SSL Comodo.
4.4.4. UTI.PL zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności w celu uruchomienia oraz zainstalowania certyfikatu SSL na hostingu wskazanym przez Abonenta.
4.4.5. Czas wydania i instalacji certyfikatu jest uzależniony od współpracy Abonenta z UTI.PL oraz wystawcą certyfikatu.
4.4.6. W przypadku problemów z konfiguracją certyfikatu SSL na zewnętrznym serwerze lub w aplikacji strony, UTI.PL zastrzega sobie możliwość rezygnacji z instalacji certyfikatu.
4.4.7. UTI.PL nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe działanie certyfikatu, w przypadku gdy wynika to z błędów na stronie www Abonenta, odwołań do niewłaściwych lokalizacji lub nieprawidłowych rozszerzeń.
4.4.8. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie certyfikatu na błędną nazwę certyfikowanej domeny którą Abonent podaje przy zamówieniu i w formularzu realizacji usługi.
4.4.9. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji instalacji usługi certyfikatu w przypadku gdy zewnętrzny usługodawca hostingu uniemożliwia instalację certyfikatu na swoim panelu lub nie posiada odpowiedniej technologii do jego aktywowania.
4.4.10. UTI.PL nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty jakie nalicza zewnętrzny usługodawca hostingu za instalację Certyfikatu SSL COMODO, na swoich serwerach.
W przypadku rezygnacji z zamówienia z powodów opisanych w w/w punkcie Abonent zobowiązuje się uiścić karę umowną opisaną w punkcie 4.3.3. niniejszego regulaminu.
4.4.11. W przypadku długości okresu abonamentowego dłuższego niż 1 rok, odświeżenie certyfikatu na kolejny rok wymagać może ponownego wprowadzenia na serwerze zaktualizowanego klucza certyfikatu SSL.
4.4.12. Odnowienie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL wymaga powtórzenia procedury przewidzianej dla uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.

5. CERTYFIKAT UTI SSL W UTI.PL

5.1. Definicje
5.1.1. Certyfikat SSL – zbiór danych elektronicznych składających się z klucza publicznego, informacji identyfikujących właściciela klucza publicznego oraz informacji na temat jego ważności, które zostały cyfrowo podpisane przez Jednostkę certyfikującą. Służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między użytkownikiem, a serwerem.
5.1.2. Certyfikat UTI SSL – certyfikat SSL wydany przez zewnętrzną instytucję, instalowany wyłącznie na usłudze hostingu w UTI.PL, ściśle z nimi związany, niemożliwy do przeniesienia do innego usługodawcy.
5.1.3. Jednostka certyfikująca – podmiot wystawiający Certyfikat SSL i udzielający licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL.
5.1.4. Specyfikacja Certyfikatu SSL – charakterystyka danego Certyfikatu SSL, zawierająca jego nazwę, okres ważności oraz funkcjonalność.
5.1.5 Data rozliczeniowa hostingu – okres rozliczeniowy usługi.
5.2. Postanowienia ogólne
5.2.1. Abonent, dokonując opłaty za usługę Certyfikat UTI SSL w UTI.PL akceptuje niniejszy Regulamin.
5.2.2. UTI.PL nie jest jednostką certyfikującą, nie wystawia zatem Certyfikatu SSL, ani nie udziela licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu SSL. Certyfikat UTI SSL jest nazwą wewnętrzną usługi, która zgodnie z definicją instalowana jest wyłącznie na hostingach UTI.PL.
5.2.3. Licencja dla Certyfikatu UTI SSL jest uzyskiwania na podstawie automatycznie wygenerowanego klucza CSR w panelu zarządzania.
5.2.4. UTI.PL nie gwarantuje uzyskania Certyfikatu UTI SSL. Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z Certyfikatu UTI SSL jest warunkowane poniższymi czynnikami:
5.2.4.1. Certyfikat UTI SSL jest instalowany tylko i wyłącznie na hostingu znajdującym się w UTI.PL.
5.2.4.2. Certyfikat UTI SSL jest instalowany dla strony pod domeną, dla której został zamówiony. Pełna, aktywna usługa certyfikatu UTI SSL, obejmuje zarówno usługę serwisu www jak i serwera pocztowego.
5.2.4.3. Domena, dla której został wystawiony Certyfikat UTI SSL jest skierowana na hosting UTI.PL oraz w pełni na nim obsługiwana.
5.2.4.4. Odnotowany został brak zgłoszeń o wirusach i blokadach hostingu.
5.3.Obowiązki usługodawcy:
5.3.1. UTI.PL realizuje usługę Certyfikatu UTI SSL:
5.3.1.1. Dla stron wykonywanych w UTI.PL
5.3.1.2. Dla stron spełniających techniczną możliwość uruchomienia certyfikatu na stronie (poprawność działania pod bezpiecznym adresem https://)
5.3.1.3. Dla stron z dostępem CMS wspierających automatyczną aktywację SSL.
5.3.1.4. Dla stron tylko i wyłącznie na hostingu znajdującym się w UTI.PL.
5.3.2. UTI.PL świadczy pomoc techniczną w zakresie:
5.3.2.1. Instalacji certyfikatu SSL na hostingu Klienta w UTI.PL
5.3.2.2.Konfiguracji certyfikatu w usłudze serwera WWW i serwera poczty. 5.3.2.3.Przeprowadzenia koniecznej konfiguracji na stronie Klienta, zostanie wykonane zgodnie z warunkiem wymienionym w punkcie 5.3.1.
5.4. Obowiązki usługobiorcy:
5.4.1 Abonent zobowiązuje się do przekazania do UTI.PL pełnych danych potrzebnych do realizacji usług tj. dostęp do aplikacji strony / zaplecza strony (systemu CMS).
5.4.2. Abonent potwierdza posiadanie aktywnej usługi serwera www w UTI.PL.
5.4.3. Abonent potwierdza, że strona www znajduje się na zakupionej przestrzeni www w UTI.PL
5.4.4.Brak realizacji odnowienia usługi z przyczyn wymienionych w powyższych punktach wiąże się z dokonaniem potrącenia kary umownej opisanej w pkt. 5.5.4 poniżej bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.
5.5. Zasady do usługi CERTYFIKAT SSL
5.5.1. Z chwilą dokonania płatności za usługę CERTYFIKAT UTI SSL, pomiędzy Abonentem a UTI.PL dochodzi do zawarcia umowy.
5.5.2. Okres ważności Certyfikatu UTI SSL podany w Specyfikacji Certyfikatu SSL liczony jest od daty jego uruchomienia na serwerze do daty zgodnej z datą rozliczeniową hostingu.
5.5.3. Instalacja Certyfikatu SSL na hostingu powinna nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia uruchomienia serwera.
5.5.4. W przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi, w skutek okoliczności zależnych wyłącznie od Abonenta opisanych w punkcie 5.4., w tym niespełnienia warunków wskazanych w punkcie 5.3.1, Abonent zobowiązany jest uiścić UTI.PL karę umowną w wysokości 100% kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę Certyfikat UTI SSL. Uiszczenie kary umownej następuje poprzez potrącenie opisane w pkt 5.4.4. kwoty kary umownej z kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę Certyfikat UTI SSL.
5.5.5 UTI.PL zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności w celu uruchomienia oraz zainstalowania certyfikatu SSL na hostingu w UTI.PL.
5.5.6. W przypadku problemów z konfiguracją certyfikatu SSL w aplikacji strony, UTI.PL zastrzega sobie możliwość rezygnacji z instalacji certyfikatu.
5.5.7. UTI.PL nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe działanie certyfikatu, w przypadku gdy wynika to z błędów na stronie www Abonenta, odwołań do niewłaściwych lokalizacji lub nieprawidłowych rozszerzeń.
5.5.8. UTI.PL zastrzega sobie prawo na brak kontynuowania świadczenia usługi Certyfikatu UTI SSL w przypadku gdy:
5.5.8.1. domena dla której został zamówiony Certyfikat UTI SSL zostanie transferowana do innego rejestratora przed końcem okresu na jaki Certyfikat ten został opłacony.
5.5.8.2 strona WWW zostanie przeniesiona na zewnętrzną usługę hostingu przed końcem okresu na jaki Certyfikat ten został opłacony.
5.5.8.3. na usłudze hostingu pozostaje aktywne zgłoszenie dotyczące zagrożeń ze strony podejrzanych plików, znajdujących się na przestrzeni serwera Klienta.

6. ANTYWIRUS ESET W UTI.PL

6.1. Definicje
6.1.1. ANTYWIRUS ESET – oprogramowanie zabezpieczające urządzenie zewnętrzne (komputer, telefon, tablet, serwer) przed zainfekowaniem wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem.
6.1.2. Jednostka wydająca licencję – podmiot wydający klucz licencyjny uprawniający do korzystania z antywirusa ESET.
6.1.3. E-mail administracyjny – e-mail Abonenta figurujący w bazie danych UTI.PL.
6.2. Postanowienia ogólne:
6.2.1. Abonent, dokonując opłaty za usługę Antywirusa ESET w UTI.PL akceptuje niniejszy Regulamin.
6.2.2. UTI.PL nie wystawia licencji uprawniającej do korzystania z usługi antywirusa. Nie jest również stroną umowy w przedmiocie udzielania licencji uprawniającej do korzystania z usługi.
6.2.3. UTI.PL pośredniczy wyłącznie w procedurze zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z antywirusa jednostki wydającej licencję.
6.2.4. UTI.PL nie świadczy pomocy technicznej w zakresie wykonania umowy w przedmiocie udzielania licencji uprawniającej do korzystania z antywirusa, w tym nie przyjmuje i nie rozpatruje reklamacji w tym zakresie. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z wykonaniem umowy w przedmiocie udzielania licencji uprawniającej do korzystania antywirusa ESET należy kierować do Jednostki wydającej licencję.
6.3. Zasady ogólne
6.3.1. Z chwilą dokonania płatności za usługę Antywirus ESET, pomiędzy Abonentem a UTI.PL dochodzi do zawarcia umowy.
6.3.2. Licencja jest wydawana jednemu Abonentowi na adres e-mail podany jako administracyjny w systemie UTI.PL.
6.3.3. Z chwilą wydania klucza licencyjnego Abonentowi, UTI.PL uznaje usługę za zrealizowaną.
6.3.4. Okres ważności usługi antywirusa ESET jest liczony od daty wydania licencji na okres, na który usługa została opłacona.
6.3.5. Instalacja, deinstalacja lub ponowna instalacja na tym samym lub innym urządzeniu antywirusa ESET może nastąpić w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem postanowień ujętych w punkcie 6.3.4.
6.3.6. Klucz licencyjny wydawany jest na dany system operacyjny (Windows, Android, iOS/iPadOS, macOS, Linux). W przypadku rezygnacji z ochrony danego urządzenia i chęci przeniesienia klucza licencji na inny system operacyjny niż posiadane dotychczas urządzenie, użytkownik powinien zgłosić taki fakt do UTI.PL w celu wydania klucza licencji dla właściwego systemu operacyjnego, który zostanie wydany zgodnie z punktem 6.3.2. z zastrzeżeniem postanowień ujętych w punkcie 6.3.4.
6.3.7. UTI.PL nie ingeruje w aktywację licencji na zewnętrznych urządzeniach Abonenta.
6.3.8. UTI.PL nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie usługi wynikające z błędnej instalacji klucza licencyjnego na urządzeniu Abonenta.
6.3.9. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie instalacji antywirusa na zewnętrznym urządzeniu należy kierować do podmiotu wydającego licencję.
6.4. Odnowienie usługi Antywirus ESET w UTI.PL
6.4.1. Abonent ma możliwość przedłużenia usługi na kolejny okres rozliczeniowy poprzez dokonanie opłaty na 14 dni przed jej wygaśnięciem.
6.4.2. Przedłużenie okresu utrzymania usługi realizowane jest do 96 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie UTI.PL.
6.4.3. Brak wpłaty tytułem odnowienia usługi na kolejny okres rozliczeniowy będzie skutkował wyłączeniem licencji przez UTI.PL i rozwiązaniem umowy.
6.4.4. Opłata po terminie wiąże się z wydaniem nowej licencji, którą Abonent ponownie aktywuje na swoich urządzeniach.
6.4.5. W przypadku rezygnacji z usługi przed zakończeniem jej okresu rozliczeniowego, UTI.PL wyłączy usługę, a Abonent zobowiązany jest uiścić UTI.PL karę umowną w wysokości 100% kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę Antywirus ESET. Uiszczenie kary umownej następuje poprzez potrącenie kwoty kary umownej z kwoty uiszczonej przez Abonenta w ramach płatności za usługę Antywirus ESET.
6.5. Regulamin dla korzystania z antywirusa ESET, regulacje w przedmiocie zasad i warunków korzystania z antywirusa dostępne są na stronie internetowej jednostki wydającej licencję.
6.6. Pełna specyfikacja antywirusa ESET, jego charakterystyka, funkcjonalność są dostępne na oficjalnej stronie ESET.

6. MOBILNE BIURO w UTI.PL – Zasady realizacji oraz obowiązki stron

6.1. Zamawianie usługi Mobilne Biuro
6.1.1. uti.pl zobowiązuje się do aktywowania usługi Mobilne Biuro w domenie podanej przez Abonenta w prawidłowo wypełnionym elektronicznym wniosku zamówienia usługi.
6.1.2. Usługa Mobilne Biuro składa się z pakietu podstawowego, w którym znajduje się określona ilość zasobów według specyfikacji oraz z dodatkowych zasobów zamawianych i wyłączanych przez Abonenta w czasie trwania usługi.
6.1.3. Abonent ma możliwość uruchomienia pakietu podstawowego usługi na określony w specyfikacji okres próbny.
6.1.4. W momencie dokonania zamówienia uti.pl generuje jego wersję elektroniczną i wysyła na adres e-mail Abonenta. Zamówienie to stanowi podstawę dla dokonania płatności.
6.1.5. Usługa zostanie uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty Abonenta na rachunku bankowym uti.pl lub po upływie okresu próbnego, jeśli taki został zamówiony.
6.1.6. Abonent zamawiając usługę Mobilne Biuro otrzymuje pakiet podstawowy według specyfikacji zamieszczonej na stronie uti.pl. Po zamówieniu pakietu podstawowego może dokupić do niego kolejne zasoby.
6.1.7. Dodatkowe konta usługi Mobilne Biuro Abonent może zamawiać dodatkowo poprzez Panel Klienta.
6.1.8. Abonent zamawiając usługę Mobilne Biuro zobowiązuje się do regularnego jej opłacania według specyfikacji przez cały okres, na który została zamówiona.
6.2. Podstawowe warunki korzystania z usługi Mobilne Biuro
6.2.1. Usługa Mobilne Biuro umożliwia Abonentowi odbieranie i wysyłanie wiadomości e-mail, planowanie i współdzielenie spotkań, zadań i przechowywanie plików.
6.2.2. Abonent samodzielnie zarządza usługą poprzez swój Panel Klienta, tworzy i konfiguruje konta użytkowników oraz zarządza ich uprawnieniami dotyczącymi dostępu do informacji zamieszczonych przez siebie na serwerach.
6.3. Przedłużanie okresu świadczenia usługi Mobilne Biuro.
6.3.1. Usługa Mobilne Biuro zamawiana jest na czas nieokreślony.
6.3.2. Abonent dokonuje wpłat za zamówioną usługę na podstawie faktur wystawianych co miesiąc 14 dni przed końcem każdego miesiąca obowiązywania usługi.
6.3.3. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres korzystania z usługi Mobilne Biuro usługa może zostać zablokowana lub usunięta, a wszystkie przechowywane na niej dane wykasowane.
6.3.4. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłat za wykorzystany już okres funkcjonowania usługi Mobilne Biuro także po zablokowaniu lub usunięciu usługi.
6.3.5. Abonent może zrezygnować z usługi za pośrednictwem swojego Panelu Klienta, może on także zamówić kolejne zasoby lub zrezygnować z nich.
6.3.6. Aby zrezygnować z pakietu podstawowego lub dodatkowych zamówionych zasobów, Abonent zobowiązany jest uiścić opłatę za rozpoczęte miesięczne okresy abonamentowe.
6.4. Blokowanie i zamykanie usługi Mobilne Biuro.
6.4.1. uti.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, usunięcia lub zablokowania konta albo dostępu do części lub całości usług bez zwrotu uiszczonych przez Abonenta opłat, w tym ograniczenia lub zablokowania dostępu do baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej, http i in. wobec każdego Abonenta, którego działania są sprzeczne z:
6.4.1.1. powszechnie obowiązującym prawem,
6.4.1.2. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatków stanowiących integralną część niniejszego regulaminu;
6.4.1.3. dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes uti.pl lub jego innych Abonentów.
6.4.2. Przed usunięciem lub blokadą konta uti.pl może, według uznania, wezwać Abonenta do zaprzestania szkodliwych działań wyznaczając termin ich zaprzestania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu uti.pl zablokuje lub usunie dostęp do konta.
6.4.3. uti.pl zawiesza a następnie – po bezskutecznym wezwaniu – usuwa konto Abonenta dokonującego niedozwolonych działań wskazanych w punkcie 6.4.1
6.4.4. W przypadku, gdy Abonent nie dokona opłaty za wykorzystany już czas funkcjonowania usługi w ramach zamówienia usługa zostanie zablokowana do momentu zaksięgowania brakujących opłat