Szybki dostęp

I. Zasady ogólne
 1. Regulamin stanowi prawo dotyczące realizacji Usług Opieki Webowej dla podmiotu akceptującego niniejszy Regulamin, reguluje zasady współpracy między stroną zamawiającą – dalej zwaną Zamawiającym, a stroną realizującą: WIRTUALE.PL S.A. dalej zwaną Wykonawcą.
 2. Zamawiający decyduje się na wykonanie przez Wykonawcę jednej lub więcej usług Opieki Webowej z wymienionych:
  I. Cyber Pakiet Opieki WWW
  II. Cyber Pakiet  Opieki WordPress
 3. Zasady realizacji oraz obowiązki stron określa niniejszy Regulamin, podzielony na poszczególne rodzaje usług Opieki Webowej.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają postanowieniom innych regulaminów uti.pl dostępnych na stronie internetowej www.uti.pl, w szczególności „Regulamin szczegółowy usług webowych”, a Zamawiający, dokonując opłaty za usługę akceptuje regulaminy uti.pl dostępne na stronie internetowej www.uti.pl/regulaminy.
 5. Zamawiający, z chwilą wpłaty wynagrodzenia i/lub zawarcia umowy (przesłania Zamówienia) akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Wpłacona przed realizacją zamówienia część wynagrodzenia stanowi zadatek na poczet realizacji usługi.
 7. Jeśli Zamawiający nie dopełni zapisów niniejszego Regulaminu, w  skutek czego  nie dojdzie do realizacji usługi, Wykonawca ma prawo zatrzymać zadatek.
 8. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji usług Opieki Webowej lub wypowiedzieć umowę na ich realizację w każdej chwili, płacąc 100% umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zapłata wynagrodzenia już nastąpiła, Wykonawca ma prawo je zatrzymać bez składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. Jeżeli do chwili odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego nie uiszczono całego wynagrodzenia, Zamawiający uiści brakującą część w ciągu 7 dni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
 9. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku niewykonywania przez Zamawiającego jego obowiązków na każdym na etapie umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawca ma prawo zatrzymać 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za realizację usługi Opieki Webowej (zadatku). Jeżeli zadatek nie obejmuje całego wynagrodzenia a wypowiedzenie nastąpiło po przekazaniu materiałów i informacji oraz przystąpieniu do realizacji Zamówienia przez Wykonawcę,  Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia brakującej części wynagrodzenia w ciągu 7 dni od wypowiedzenia na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
 10. Wszelkie reklamacje Zamawiającego mogą być składane w formie listu poleconego wysłanego do siedziby Wykonawcy lub korespondencji elektronicznej wysyłanej na adres cok@uti.pl.
 11. Reklamacja powinna zawierać: szczegółowe informacje jakiej usługi lub jakiego elementu usługi dotyczy, podanie powodów reklamacji z odniesieniem do zapisów niniejszego Regulaminu oraz określenie żądań wobec Wykonawcy.
 12. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 21 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi na reklamację w terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
II Cyber Pakiet Opieki WWW

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę Cyber Pakiet Opieki WWW, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty opłacenia usługi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do dodania adresu www (domeny) Zamawiającego do programu/skanera VirusDie (https://virusdie.com).
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wgrania poprzez FTP kodu łączącego skaner VirusDie ze stroną Zamawiającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dla strony Zamawiającego skanera VirusDie oraz jej odwirusowania w sytuacji tego wymagającej.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego skanowania strony www i usuwania wykrytych wirusów.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dla strony Zamawiającego zapory sieciowej Firewall działającej 24h na dobę.
 7. Wykonawca, oferując usługę Cyber Pakiet Opieki WWW, informuję iż oprogramowanie  nie chroni wszystkich stron. Jeżeli Klient nie ma stworzonej strony w niżej wymienionym CMS nie może być chroniony. Lista wspieranych CMS: Joomla, WordPress, DLE, Drupal 6.x/7.x/8.x, ModX Evolution/Revolution,1C Bitrix, Yii framework 2.x, OpenCart, CS.cart, NetCat, PrestaShop,HostCms, UMI.CMS, Amiro.CMS, Magento, CMS Made Simple, XenForo forum, CodeIgniter, PhpBB, Webasyst, Stressweb, DiafanCMS, Vtiger CRM, KoobiCMS, Simpla, VipBox(Engio), InstantCMS, Symfony.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do raportowania działań skanera VirusDie dla strony Zamawiającego 4 razy w ciągu trwania usługi wyłącznie na mailowe życzenie klienta.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań chroniących domenę Zamawiającego przed umieszczeniem na URL blacklist. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca nie gwarantuje, że domena Zamawiającego nie zostanie umieszczona na URL blacklist z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Jeżeli domena Zamawiającego znajdzie się na URL blacklist z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu instrukcję jak usunąć domenę z URL blacklist.
 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ochrony strony www Zamawiającego w przypadku sytuacji niezależnych od Wykonawcy takich jak zaburzenia w działaniu skanera Virus Die.
 11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zawirusowanie strony Zamawiającego poprzez inne pliki znajdujące się na serwerze Zamawiającego.
 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji oprogramowania/systemu zarządzania treścią strony Zamawiającego oraz tego konsekwencje dla witryny Zamawiającego. 
 13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strony Zamawiającego w przypadku usunięcia przez skaner Virus Die zainfekowanego pliku mającego wpływ na jej budowę. 

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia danych dostępowych do do FTP w przeciągu 7 dni od wysłania formularza przez Wykonawcę.
 2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle informacji określonych w punkcie 1, Wykonawca ma prawo do zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do nieusuwania z serwera pliku z kodem monitorującym skanera Virus Die w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usługi Cyber Pakiet Opieki WWW. W przypadku usunięcia pliku z kodem monitorującym skanera Virus Die przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w zabezpieczeniu strony Zamawiającego.
 4. Zamawiający akceptuje, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za  brak efektów działań Zamawiającego prowadzących do usunięcia domeny z URL blacklist.
 5. Zamawiający akceptuje, że działanie skanera Virus Die jest prawidłowe wyłącznie dla stron www budowanych na następujących CMS: Joomla, WordPress, DLE, Drupal 6.x/7.x/8.x, ModX Evolution/Revolution, 1C Bitrix, Yii framework 2.x, OpenCart, CS.cart, NetCat, PrestaShop, HostCms, UMI.CMS, Amiro.CMS, Magento, CMS Made Simple, XenForo forum, CodeIgniter, PhpBB, Webasyst, Stressweb, DiafanCMS, Vtiger CRM, Koobi CMS, Simpla, VipBox(Engio), InstantCMS, Symfony.
III Cyber Pakiet Opieki WordPress

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi zawarte w Cyber Pakiecie Opieki WordPress zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie przez okres 1 roku, licząc od daty opłacenia zamówienia.
 2. Warunkiem realizacji usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress jest budowa strony Zamawiającego w systemie WordPress wersja minimalna 5.6 oraz wersja php 7.2.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do dodania adresu www (domeny) Zamawiającego do programu/skanera VirusDie (https://virusdie.com).
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wgrania poprzez FTP kodu łączącego skaner VirusDie ze stroną Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dla strony Zamawiającego skanera VirusDie oraz jej odwirusowania.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego skanowania strony www i usuwania wykrytych wirusów.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dla strony Zamawiającego zapory sieciowej Firewall działającej 24h na dobę.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań chroniących domenę Zamawiającego przed umieszczeniem na URL blacklist. Jednocześnie Zamawiający akceptuje, że Wykonawca nie gwarantuje, że domena Zamawiającego nie zostanie umieszczona na URL blacklist z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Jeżeli domena Zamawiającego znajdzie się na URL blacklist z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu instrukcję jak usunąć domenę z URL blacklist.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ochrony strony www Zamawiającego w przypadku sytuacji niezależnych od Wykonawcy takich jak zaburzenia w działaniu skanera Virus Die.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji w panelu administracyjnym WordPressa Zamawiającego, wtyczki pozwalającej na synchronizację z programem ManageWP.
 11. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać Backupu strony Zamawiającego 1 raz dziennie.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia, z backupu programu ManageWP, kopii strony/sklepu Zamawiającego maksymalnie 4 razy w okresie trwania usługi. Odtworzenie strony dokonane może być maksymalnie do 90 dni wstecz. Kopia strony odtworzona zostanie na podstawie zgłoszenia mailowego przez Zamawiającego na adres cok@uti.pl lub w przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu przez program ManageWP.
 13. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wtyczek WordPress zainstalowanych na stronie www Zamawiającego. Aktualizacja wtyczek będzie wykonywana w ramach potrzeb wynikających z zaleceń programu ManageWP w czasie trwania usługi, w ramach możliwości technicznych strony Zamawiającego.
 14. Wykonawca nie przeprowadzi aktualizacji wtyczek oraz systemu WordPress do najnowszych wersji w sytuacjach gdy: Zamawiający nie posiada licencji do wtyczek wgranych do panelu WordPressa lub wersja systemu WordPress oraz wtyczki użyte do budowy strony Zamawiającego są ze sobą niekompatybilne, wykonanie aktualizacji spowoduje nieprawidłowości w działaniu strony www Zamawiającego.
 15. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania poprawnego działania strony / sklepu (uptime).
 16. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego monitorowania szybkości działania strony www/sklepu Zamawiającego.
 17. Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji strony www/sklepu Zamawiającego, mającej na celu utrzymanie szybkości strony na poziomie minimum 70%.
 18. Wykonawca zobowiązuje się do wysłania na e-mail Zamawiającego 1 raz w miesiąc raportu z wykonanych prac oraz stanu strony www/sklepu Zamawiającego.
 19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac na rzecz Zamawiającego, związanych z modyfikacjami strony www w promocyjnej cenie w wysokości 80 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Ilość promocyjnych godzin nie może przekroczyć liczby 50 w ciągu roku. Usługi dodatkowo płatne to: wstawianie treści, wstawianie zdjęć, prac związanych z “ręcznym” czyszczeniem baz danych, instalowanie i konfiguracja nowych wtyczek, inne nie wchodzące w skład Cyber Pakietu Opieki WordPress (Wykonawca zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia w przypadku braku możliwości jego wykonania). 
 20. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zakończenia wykonywania usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress jeśli Zamawiający  nie wyraża zgody na usunięcie zainfekowanych plików lub nie odpowiada na próby kontaktu Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zatrzymać 100% kwoty uiszczonej przez Zamawiającego w ramach płatności za realizację usługi webowej (zadatku).
 21. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress wyłącznie kiedy strona Zamawiającego działa prawidłowo i nie jest zawirusowana. W innym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zakupu dodatkowej usługi polegającej na naprawie strony www przez Wykonawcę.
 22. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie ochrony strony www Zamawiającego w przypadku sytuacji niezależnych od Wykonawcy takich jak zaburzenia w działaniu skanera Virus Die.
 23. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zawirusowanie strony Zamawiającego poprzez inne pliki znajdujące się na serwerze Zamawiającego.
 24. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji oprogramowania/systemu zarządzania treścią strony Zamawiającego oraz tego konsekwencje dla witryny Zamawiającego. 
 25. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strony Zamawiającego w przypadku usunięcia przez skaner Virus Die zainfekowanego pliku mającego wpływ na jej budowę. 

Zobowiązania Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia danych dostępowych do panelu administracyjnego WordPressa oraz do FTP i bazy danych MySQL, aktualnych przez cały okres świadczenia usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress, w przeciągu 7 dni od wysłania formularza przez Wykonawcę. Serwer Zamawiającego musi spełniać wymogi WordPress, minimalna wersja PHP to 7.4.
 2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie prześle informacji określonych w punkcie 1, Wykonawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress oraz do zatrzymania 100% wpłaconej części wynagrodzenia, bez składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie, na co Zamawiający wyraża zgodę.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do nieusuwania z serwera pliku z kodem monitorującym skanera Virus Die oraz nieusuwania z panelu WordPress wtyczki do synchronizacji z programem Manage WP w trakcie świadczenia przez Wykonawcę usługi Cyber Pakiet Opieki WordPress. W przypadku usunięcia pliku z kodem monitorującym skanera Virus Die lub wtyczki do synchronizacji z programem ManageWp przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w zabezpieczeniu strony Zamawiającego.
 4. Zamawiający akceptuje, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu strony www Zamawiającego w przypadku instalacji przez Zamawiającego nowych wtyczek na stronie www.
 5. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu strony www na adres cok@uti.pl