Regulamin promocji “Promocyjny transfer domen”

§1.
Organizator promocji
 1. Organizatorem promocji jest właściciel marki uti.pl – wirtuale.pl S.A. | 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego, KRS 0000420481 Sąd Rejonowy w Kielcach | NIP 959 14 36 448 | Regon 291211910, Kapitał zakładowy: 608 769,00 zł, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem
§2.
Prawne uregulowania promocji.
 1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jednoznacznie definiuje zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej (link do Regulaminu)
 2. Zapłata za fakturę do usługi promocyjnej jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Korzystającego z promocji.
§3.
Czas trwania promocji.
 1. Promocja dotyczy transferowanych domen zamówionych za pośrednictwem Działu Handlowego Organizatora, mailowo lub telefonicznie od dnia 01.07.2018.
 2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zapłaty za usługę na rachunek bankowy Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji i modyfikacji niniejszego Regulaminu promocji (ze skutkiem począwszy od daty dokonania modyfikacji) w dowolnym momencie jej trwania.
§4.
Zasady promocji.
 1. Promocja dotyczy domen z następującymi rozszerzeniami: .pl, com.pl, net.pl, edu.pl, info.pl, .com,.eu
 2. Promocja polega na możliwości skorzystania ze specjalnego cennika transferu i odnowienia domen na okres 2 lat abonamentowych. Dotyczy to wszystkich nowych klientów, którzy przenieśli (przetransferowali) domeny od innych operatorów do uti.pl.
 3. Łączna promocyjna cena usługi za 2 lata wynosi 130 zł netto.
 4. Na cenę usługi promocyjnej “Promocyjny transfer domen” składa się:
  a) 1 zł netto za każdy rok utrzymania domeny, czyli łącznie 2zł netto za 2 lata
  b) 128 zł netto za usługę pomocy w transferze domeny z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystający z promocji może zrezygnować z promocji w trakcie jej obowiązywania ale traci wówczas możliwość korzystania z promocyjnego rabatu oraz odnowienia domen w kolejnych okresach abonamentowych.
 6. W przypadku rezygnacji przez Korzystającego z promocji z usługi w trakcie trwania pierwszego roku abonamentowego promocji, rabat obowiązujący w ramach promocji przestaje obowiązywać. W takim przypadku Korzystający z promocji zobowiązany jest do zapłaty za usługę na rzecz organizatora promocji kwoty obowiązującej w aktualnym cenniku usług Organizatora – na warunkach pozapromocyjnych.
 7. W ramach promocji “Promocyjny transfer domen”, Korzystający z promocji otrzymuje:
  a) pomoc techniczną przy przenoszeniu (transferze) wybranej domeny Korzystającego z promocji do Organizatora.
  b) abonament na wybraną domenę Korzystającego z promocji, w ramach którego jest zagwarantowane utrzymanie transferowanej domeny na okres 2 lat.
 8. Korzystający z promocji zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu przetransferowania domeny, a w szczególności:
  a) Pozyskania kodu authinfo od dotychczasowego operatora domeny i dostarczenia go do Organizatora na adres e-mail: cok@uti.pl na co najmniej 96 godzin przed datą wygasania domeny.
  b) Potwierdzenia transferu domeny poprzez kliknięcie w link od nadawcy automat@dns.pl (w przypadku domen polskich) lub robot@domainmaker.com (w przypadku domen zagranicznych)
  c) Przekazania wszelkich danych niezbędnych do transferu domeny
  d) Wyjaśnienia sytuacji formalno-prawnej transferowanej domeny
 9. Organizator odpowiada za:
  a) Pomoc w transferze domeny Korzystającego z promocji
  b) Utrzymanie domeny Korzystającego z promocji przez okres 2 lat
 10. Organizator nie odpowiada za:
  a) Transfer domeny, która nie należy do Korzystającego z promocji
  b) Transfer domeny, jeśli nie uzyska kodu authinfo od Korzystającego z promocji
  c) Dodatkowe opłaty, jakie nalicza dotychczasowy usługodawca
  d) Problemy przy uzyskaniu kodu authinfo wynikające nie z winy Organizatora
 11. W sytuacji gdy z winy Korzystającego z promocji lub czynników zewnętrznych, Organizator nie dokona transferu domeny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego za domenę, Korzystający z promocji ma prawo do:
  a) Transferu domeny od kolejnego okresu rozliczeniowego (także na 2 lata)
  b) Zarejestrowania innej domeny, wybranej przez Zleceniodawcę na okres 2 lat
  c) Transferu innej domeny wskazanej przez Korzystającego z promocji
  d) W szczególnych przypadkach, w których trudno orzec o winie danej strony, Organizator może wyrazić zgodę na przeznaczenie wpłaconej kwoty za usługę promocyjną na inne usługi świadczone przez Organizatora
 12. Zwrot wpłaconej przez Korzystającego z promocji kwoty za usługę promocyjną jest należny jedynie w sytuacji, gdy Zleceniobiorca nie dochowa należytej staranności w celu przetransferowania domeny wskazanej przez Korzystającego z promocji.
§5.
Powyższe postanowienia Regulaminu nie uchybiają postanowieniom regulaminów ogólnych uti.pl dostępnych na stronie internetowej www.uti.pl.