Regulamin do usługi Transfer danych hostingowych

§1.
Postanowienia ogólne
Usługodawcą jest właściciel marki uti.pl – wirtuale.pl S.A. | 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego, KRS 0000420481 Sąd Rejonowy w Kielcach | NIP 959 14 36 448 | Regon 291211910, Kapitał zakładowy: 608 769,00 zł, zwany w dalszej części Regulaminu Usługodawcą

§2.
Prawne uregulowania usługi
Podstawę prawną usługi stanowi niniejszy Regulamin, który jednoznacznie definiuje zasady realizacji usługi. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej (link do Regulaminu)
Zapłata za fakturę do usługi jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę.

§3.
Odpowiedzialność Usługobiorcy
1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć dane konieczne do realizacji usługi transferu danych hostingowych, z wykorzystaniem formularza Transferu danych hostingowych przekazanego w formie mailowej przez Usługodawcę.
3. Usługobiorca zobowiązuje się dostarczyć dane w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania maila.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do poinformowania Usługodawcę o plikach znajdujących się na serwerze Usługobiorcy u dotychczasowego usługodawcy – niebędących plikami strony, które należy przenieść . W przeciwnym przypadku Usługodawca nie odpowiada za utratę plików.
5. Usługobiorca zobowiązuje się nie wprowadzać zmian w zawartości transferowanych danych hostingowych od chwili wypełnienia formularza, aż do zakończenia procesu transferu, o którym Usługobiorca zostanie poinformowany mailowo.
6. Usługobiorca zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności funkcjonowania transferowanych danych hostingowych (skrzynki pocztowe, strona www).
7. W przypadku stwierdzenia błędów, Usługobiorca zgłasza uwagi do do Usługodawcy poprzez Centrum Obsługi Klienta uti.pl w terminie 3 dni od poinformowania o zakończeniu procesu transferu danych.
8. W przypadku gdy rejestratorem domeny Usługobiorcy nie jest WIRTUALE.PL S.A., Usługobiorca zobowiązuje się do delegacji obsługi swojej domeny na serwery Usługodawcy po ukończeniu procesu transferu danych.

§4.
Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu sprawnego transferu danych hostingowych Usługobiorcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do transferu danych hostingowych oraz uruchomienia hostingu na 7 dni przed wygasaniem usługi u dotychczasowego operatora.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji usługi transferu danych hostingowych, w przypadku niedostarczenia przez Usługobiorcę danych niezbędnych do transferu.
4. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych, a co za tym idzie wszelkie ewentualne straty finansowe Usługobiorcy w przypadku, gdy usługa hostingowa po stronie dotychczasowego operatora zostanie wyłączona lub usunięta, przed transferem danych lub w trakcie transferu danych.
5. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy z usługi hostingu wykupionej u Usługodawcy w trakcie lub po zakończeniu procesu transferu danych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia pełnej opłaty z tytułu realizacji usługi transferu danych hostingowych, zgodnie z cennikiem Usługodawcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie strony internetowej w przypadku gdy pliki stron www są dostarczone przez Usługobiorcę poprzez pocztę elektroniczną lub dostęp do ftp, bez dostępu do panelu klienta u dotychczasowego usługodawcy. Reklamacja działania strony w takim przypadku nie przysługuje Usługobiorcy.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie strony internetowej Usługobiorcy na serwerach Usługodawcy, w przypadku gdy kod strony przed przenosinami był uszkodzony (zainfekowany) lub strona była stworzona w technologii niezgodnej z obecnymi standardami programistycznymi.
8. Usługodawca nie gwarantuje realizacji usługi transferu danych hostingowych, w przypadku gdy Usługobiorca dostarczy niezbędne dane zawarte w formularzu transferu danych hostingowych na mniej niż 3 dni robocze przed wygaśnięciem usługi hostingowej u dotychczasowego operatora. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Usługobiorcy.
9. W przypadku przenosin kont pocztowych wraz z zawartością od dotychczasowego operatora, Usługodawca nie importuje (nie wgrywa) kontaktów mailowych, zadań i kalendarzy dla poszczególnych kont e-mail.
10. Usługodawca nie wykonuje darmowych poprawek wizualnych strony, ani zmieniających strukturę kodu podczas transferu danych hostingowych. Każda zmiana i ingerencja w kod strony jest dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem Usługodawcy.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na przeniesionych skrzynkach pocztowych, które były wynikiem błędnie skonfigurowanych programów pocztowych takich jak: Outlook, Thunderbird, Windows Live, Bat, po stronie Klienta.
12. W przypadku gdy Usługobiorca dostarczy dane (tj dane do serwera z plikami strony, dane do serwera bazy danych), a nie poda daty wygasania hostingu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w przypadku wyłączenia hostingu u obecnego usługodawcy.
13. Usługa transferu danych hostingowych obejmuje: do 10 skrzynek pocztowych wraz z zawartością oraz do 2 stron internetowych. W przypadku konieczności odtworzenia strony www wykonanej w kreatorze Usługodawca za zgodą Usługobiorcy zrealizuje stronę www dla Usługobiorcy za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Usługodawcy.
14. Jeżeli w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania informacji o zakończeniu transferu danych, Usługobiorca nie zgłosi uwag co do funkcjonowania transferowanych danych, Usługodawca może uznać realizację transferu za zamkniętą i nie podlegającą dalszym reklamacjom ze strony Usługobiorcy.

§5.
Powyższe postanowienia Regulaminu nie uchybiają postanowieniom regulaminów ogólnych uti.pl dostępnych na stronie internetowej www.uti.pl.