Polityka poufności

Załącznik Nr 1 do regulaminu świadczenia usług przez uti.pl

Wstęp
Szanujemy prywatność wszystkich osób odwiedzających nasz serwis internetowy. Wierzymy w zasadę
ochrony poufności informacji osobistych, którymi dzielą się z nami nasi Klienci. Niniejsza Polityka poufności określa
jakie informacje mogą być przez nas gromadzone i jak będziemy je wykorzystywać. Za każdym razem, kiedy
przesyłacie Państwo informacje za pośrednictwem witryny uti.pl, akceptujecie bez ograniczeń i zastrzeżeń warunki
Polityki. Dlatego też, zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania niniejszego regulaminu.
Informacje podawane przez użytkownika
Wszelkie dane osobowe Użytkownika, przekazane za pośrednictwem strony internetowej uti.pl, będą
wykorzystywane przez naszą Firmę do doskonalenia jakości usług świadczonych Klientom. Gwarantujemy tajność
zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W procesie rejestracji Użytkownik dobrowolnie przekazuje uti.pl dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon
kontaktowy, adres e-mail etc.) i rozliczeniowe (numer NIP, adres siedziby etc.) w zakresie koniecznym do jego
identyfikacji, wykonania usługi oraz rozliczenia transakcji.
Ponadto serwis usług uti.pl automatycznie pobiera dane techniczne Klienta, takie jak używany protokół
internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych
stron internetowych.
Jakakolwiek korespondencja przesłana ze strony internetowej uti.pl jest przesyłana jako korespondencja nie
mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Niniejsza „Polityka poufności” daje nam pełną
swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to
wykorzystywanie prezentowanych pomys łów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w
jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania oraz marketingu produktów i usług.
Gwarantujemy, że zgodnie z prawem nie będziemy sprzedawać lub udostępniać zebranych danych osobowych
naszych Klientów dla osób trzecich, nie będących pracownikami Firmy. Wyjątek stanowi zgoda Uż ytkownika lub
kiedy następuje na to zgoda na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura,
sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. W dowolnym czasie mogą
Państwo skontaktować się z nami, aby uzyskać informacje o tym, jak wykorzystywane są Państwa dane osobowe.
Użytkownik może zwrócić się z prośbą o usunięcie takich informacji z dokumentacji w całości lub w części.
Zgodnie z obowiązującym prawem, pomimo wygaśnięcia usługi lub złożenia wniosku
o usunięcie danych osobowych, uti.pl może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika, Które są niezbędne do:
1) rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za usługi, aż do wyczerpania tych roszczeń,
2) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub/i niezgodnego z prawem korzystania z usług. W szczególności
dotyczy to udostępniania danych na żądanie uprawnionych organów państwa (sąd, prokuratura i in.) w
granicach ich kompetencji.
Przystępując do korzystania ze strony internetowej uti.pl Użytkownik wyra ża dobrowolnie zgodę na
przetwarzanie w zbiorach danych jego danych osobowych, w celach marketingowych. Użytkownik ma świadomość
prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, wstrzymywania, przetwarzania lub ich usunięcia. Poprzez
przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, tj.: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 838 z późn. zm.). W
każdej chwili możemy zaprzestać przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy wyrazicie takie
życzenie.
Cele, dla których gromadzimy dane osobowe
Gromadzimy Państwa dane osobowe, aby lepiej i skuteczniej dostosować przekaz informacyjny serwisu do
preferencji naszych Użytkowników. Staramy się ulepszać jakość usług przez nas świadczonych i dostosowywać je do
Państwa potrzeb. Pragniemy również na bieżąco utrzymywać kontakty z Użytkownikami, naszymi Klientami oraz
innymi osobami związanymi z uti.pl.
Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników uti.pl w celu ich identyfikacji, wykonania zleconych usług oraz
rozliczenia transakcji.
Wykorzystanie „cookies”
Na komputerach Klientów i innych osób odwiedzających witrynę internetową uti.pl mogą być umieszczane
informacje niezbędne do ich identyfikacji (tzw. pliki “cookies”).
Wykorzystujemy technikę „cookies” do ustalenia drogi, jaka doprowadziła Użytkownika do witryny
internetowej uti.pl, by w ten sposób rejestrować aktywność odwiedzających oraz krytycznie oceniać i udoskonalać tę
stronę, czyniąc ją bardziej dopasowaną do Państwa indywidualnych preferencji i zainteresowań. Prosimy zwrócić
uwagę, że Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby ta nie dopuszczała plików „cookie” lub ostrzegała o ich
wysyłaniu. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”. Dla przykładu: w
najpopularniejszej przeglądarce, Internet Explorerze, należy wybrać opcję Narzędzia/Opcje
internetowe/Prywatność/Zaawansowane/Zablokuj pliki cookie. Można również skasować „cookies” znajdujące się na
komputerze poprzez opcję Narzędzia/Opcje internetowe/Ogólne/Usuń pliki cookie.
Prawa autorskie oraz znaki zarejestrowane
Prezentowane materiały oraz cała zawartość serwisu WWW uti.pl chronione są prawami własności
intelektualnej. Za wyjątkiem, gdzie stwierdzono inaczej, zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być
wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego użytku i użytku osobistego. Poza oglądaniem nie mogą być w
jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części,
bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia. Wszelkie nazwy, logo, znaki i hasła prezentowane w serwisie WWW uti.pl
stanowią nasz ą własność. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy
dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody są zabronione.
Zasady ogólne i ewentualne zmiany w Polityce Poufności
Oferta serwisu WWW uti.pl ulega rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości będziemy wprowadzać
pewne modyfikacje w Polityce Poufności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu
uti.pl po tej dacie akceptują Państwo zmiany w nowej wersji Polityki Poufności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany
zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie poprzez ponowną ich publikację, gdy wymagać tego będzie interes
serwisu. Zapraszamy wszystkich Użytkowników do odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z zasadami niniejszej
Polityki Poufności.
Pomoc
Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem serwisu uti.pl, Regulaminem, Polityk ą Poufności oraz innymi
załącznikami do Regulaminu usług mogą Państwo kierować na adres:
WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
lub skorzystać z formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie WWW.uti.pl